Is the family “place” or “no-place”? Systems-anthropological perspective in acculturation problems of immigrational families analysis
 
More details
Hide details
1
Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2017-01-01
 
 
Final revision date: 2017-06-30
 
 
Acceptance date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Corresponding author
Wioletta Tuszyńska-Bogucka   

Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;15(1):19-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Using an anthropological construct of relationships with a place to stay on the axis of “place – no place” by M. Auge and a systemic approach by S. Minuchin in the article basic dimensions were examined, significant for the effectiveness of the strategies of acculturation: patterns of family closeness and external contacts (which are a function of borders of the family system) and the kind of relationship with the place of 60 immigrants (30 women and 30 men), compared with 30 women and men living permanently in Poland. The study uses Semantic Differential For Family Structure Diagnosis, constructed in accordance with the methodological principles for the construction of this type of method. The results indicate that immigrational families have tendencies to create closer internal relations, and even sometimes tangled internal relations (merger or triangulation) and clearly defined external contacts as not entirely safe, necessary or useful which distinguishes them from non-immigrant families. The country of current residence seems not to become for immigrants ‘place’ – because of their tendency to spend time only in the family environment and the low attachment to the place of the current residence. These facts point to the placement rather in the area of separation and relativism space, rather than the integration of the immigrant families, which is an example of ineffective acculturation strategy.
 
REFERENCES (23)
1.
Auge M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przekł. R. Chymkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
2.
Ben-Ami S., The Making of Euro-Jihadism, Project Syndicate, 2016, por. źródło: hhttps://www.projectsyndicate.org/commentary/address-european-jihadism-effectivelyby-shlomo-ben-ami-2016-05 [dostęp: 10.05.2016].
 
3.
Boyd M., Family and personal networks in international migration, „International Migration Review” 1989, nr 23(3).
 
4.
Chiswick B., Miller P., Language in the labor market: The immigrant experience in Canada and the United States, [w:] B. Chiswick (red.), Immigration, language and ethnic issues: Canada and the United States, Washington 1992.
 
5.
Eade J., Drinkwater S., Garapich M., Class and Ethnicity – Polish immigrants in London, CRONEM 2007.
 
6.
Fomina J., Światy równoległe – wizerunek własny Polaków w Wielkiej Brytanii, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 
7.
Gąsior-Niemiec A., Europa wobec problemu imigracji, „Polityka i Społeczeństwo” 2007, nr 4.
 
8.
Kaleta K., Rodzinne uwarunkowania społecznego funkcjonowania jednostek w świetle teorii Minuchina i Bowena, „Roczniki Psychologiczne” 2011, t. XIV, nr 2.
 
9.
Kelly D.R., Losy historii. Badanie przeszłości od Herdera do Huizingi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
10.
Kim Y.Y., Intercultural personhood: Globalization and a way of being, „International Journal of Intercultural Relations” 2008, nr 32(4).
 
11.
Minuchin S., Baker L., Rosman B.L., Liebman R., Milman L., Todd T., A conceptual model of psychosomatic illness in children: Family organization and family therapy, „Archives of General Psychiatry” 1975, nr 32.
 
12.
Minuchin S., Rosman B.L., Baker L., Psychosomatische Krankheit in der Familie, Aufl 2, Klett-Cota, Stuttgart 1983.
 
13.
Minuchin, S., Families and family therapy, Harvard University Press, Cambridge 1974.
 
14.
Minuchin, S., Rosman B.L., Baker L., Psychosomatic families: Anorexia nervosa in context, Harvard University Press, Cambridge 1978.
 
15.
Moore A.M., Barker G.G., Confused or multicultural: Third culture individuals’ cultural identity, „International Journal of Intercultural Relations” 2012, nr 36.
 
16.
Putnam R.D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster Paperbacks, New York – London – Toronto – Sydney 2000.
 
17.
Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B., Social networks, social support and social capital: The experiences of recent Polish migrants in London, „Sociology” 2008, nr 42(4).
 
18.
Sitarczyk M., Wykorzystanie dyferencjału semantycznego do badania obrazu szkoły i nauczyciela, [w:] Z.B. Gaś (red.), Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów, PBE, Warszawa 1999.
 
19.
Smith C.D., World Citizens and ‘Rubber-band nationality, [w:] C.D. Smith (red.), Strangers at home: Essays on the effects of living overseas and cominghome to a strange land, Aletheia Publications, Bayside NY 1996.
 
20.
Spruch A., O miejscach, nie-miejscach i oswajaniu, „Witryna” 2008, nr 22(224), por. źródło: http://witryna.czasopism.pl/pl... [dostęp: 08.05.2016].
 
21.
Tuszyńska-Bogucka W., Wymiar społeczny, osobowy i rodzinny współczesnej emigracji. Znaczenia i konteksty aksjologiczne, Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: „Психология ценностей: онтогенетический и семейный контекст”, Brześć, 12 maja 2016.
 
22.
Wallas M., Dialog międzykulturowy – szanse i ograniczenia, [w:] P. Bering, G. Łukomski (red.), Drogi i bezdroża komunikacji, Gniezno 2008.
 
23.
Wallas M., Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów integracyjnych w nowym kraju pobytu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, t. 4.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top