Lodz Families Help Directions During WW I in the Light of „Godzina Polski” Journal’s Reports
 
More details
Hide details
1
Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska
 
 
Submission date: 2016-07-01
 
 
Final revision date: 2016-12-31
 
 
Acceptance date: 2016-12-31
 
 
Publication date: 2016-12-31
 
 
Corresponding author
Grzegorz Michalski   

Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;14(2):181-194
 
KEYWORDS
ABSTRACT
During World War I in Lodz, being occupied by Germans, life conditions of Lodz residents became tragically bad. Plunder of industrial property – machinery, reserves of resources, goods already manufactured – caused capital losses and a lack of means to reestablish appropriate production. Food confiscation, mainly grain and potatoes resulted in serious problems with food supplementary and alimentation. The German administration’s demands – impossible to meet – if not fulfilled had let to high money penalties. As a result of those actions a slow decline of the city was observed. All could experience common unemployment, extremely high prices, hunger, poverty, and prevalent diseases. Labour deportations to Germany and economic migration reduced the number of in habitants by about 40%. At the beginning of those processes many organizations tried to help the people of Lodz. First it was Komitet Niesienia Pomocy Biednym (Poor Helping Committee). Later other institutions, like Okręgowa Rada Opiekuńcza (District Care Commettee), the Catholic Church, the Evangelical Church of Augsburg Confession, the Jewish community, and some factory-owners engaged themselves in social care. The journal „Godzina Polski” issued between 1915–1918 systematically presented their charitable activities. Thanks to this press information it has been possible to find out all of the initiatives aimed to help and ease families in their everyday existential battles
 
REFERENCES (20)
1.
Daszyński A., Upadek Ziemi Obiecanej – kres epoki marzeń, [w:] J.A. Daszyńska (red.) Łódź w czasie wielkiej wojny, Księży Młyn. Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2012.
 
2.
Fijałek J., Położenie ludności, [w:] B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź. Dzieje miasta, t. I. Do 1918 r., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Łódź 1988.
 
3.
„Gazeta Łódzka” 1915, nr 3, 12, 17, 154, 246, 321.
 
4.
„Gazeta Wieczorna” 1914, nr 4, 5, 7.
 
5.
„Godzina Polski” 1915–1918.
 
6.
Kaszubina W., Notatki o prasie łódzkiej, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1968, t. 7, nr 1.
 
7.
Kowalczyński K.R., Łódź 1915–1918. Czas głodu i nadziei, Księży Młyn. Dom Wydawniczy Michał Koloński, Łódź 2014.
 
8.
Kronika. Znikanie drzew owocowych i ozdobnych, „Gazeta Wieczorna” 1915, nr 5.
 
9.
Moskała R., Trzy lata działalności K.B.K., „Przegląd Powszechny” 1918, t. 149–150.
 
10.
„Nowy Kurjer Łódzki” 1915, nr 5, 24, 61, 81; 1916, nr 231, 295.
 
11.
Płygawko D., Polonia devastata. Polonia i Amerykaniez pomocą dla Polski (1914– 1918), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003.
 
12.
Płygawko D., Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Wydawnictwo UAM, Poznań 1986.
 
13.
Radziszewska K., Korespondencja Związku Przemysłowców Królestwa Polskiego z szefem zarządu Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego 1915–1916. Prezentacja źródła archiwalnego, [w:] K. Radziszewska i P. Zawilski (red.), Łódź i region łódzki w czasie I wojny światowej. Między wielką historią a codziennością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 
14.
Sosnowska J., Bołdyrew A., Inicjatywy Kościoła rzymsko-katolickiego w sferze opieki nad dziećmi w latach 1914–1918 na przykładzie Towarzystwa Schronisk św. Stanisława Kostki, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2015, nr 16.
 
15.
Sosnowska J., Działania Towarzystwa „Kropla Mleka” na rzecz opieki nad dzieckiem i matką w Łodzi w latach I wojny Światowej, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2013, t. XI.
 
16.
Sosnowska J., Działalność duszpasterska i społeczna pastora Rudolfa Gustawa Gundlacha (1850–1922). Przyczynek do historii dobroczynności w Łodzi, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2012, t. X.
 
17.
Stawiszyńska A., Działalność tanich kuchni i herbaciarni w Łodzi w latach I wojny światowej, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 2013, t. 14.
 
18.
Stawiszyńska A., Łódź w latach pierwszej wojny światowej, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016.
 
19.
Stawiszyńska A., Zagonki jako forma pomocy mieszkańcom Łodzi w czasie I wojny światowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2013, nr 90.
 
20.
„Rozwój” 1914, nr 227, 228, 260.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top