The beginnings of the closedown of catholic foster care educational institutions after WW II
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Submission date: 2011-04-01
 
 
Final revision date: 2011-06-30
 
 
Acceptance date: 2011-06-30
 
 
Publication date: 2011-06-30
 
 
Corresponding author
Witold Chmielewski   

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;2(2):321-336
 
KEYWORDS
ABSTRACT
After World War II an important position in Polish protective and educational system was taken by institutions conducted by Catholic church and convents. Especially important were orphanages, nurseries, day nurseries, kindergartens, special institutions and dispensaries, mother and child information centers. After the election to Sejm in 1947 the government gradually started to limit religious education in all three types of schools, close down Catholic schools and protective and educational institutions. The aim of such activities was to prevent the Catholic church in Poland from educating children and youth. Every year the numberof protective and educational institutions conducted by orders and convents decreased. The representatives of most important social groups tried to defend the institutions which were being closed down. Unfortunately, the activities did not have any positive effect.
 
REFERENCES (18)
1.
Archiwum Akt Nowych w Warszawie: zespół: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, sygn. 295/VII-218; zespół: Stanisław Skrzeszewski – spuścizna, sygn. 478/55, 478/178,478/180.
 
2.
Archiwum Kurii Metropolitalnej Częstochowskiej, Sprawy szkolne 1940-1957, sygn. 22/6.
 
3.
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zespół: Teki Sapieżyńskie, sygn. TS XXVIII/276.
 
4.
Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (dalej: IPN), sygn. (mkrf.) BU01283/399, BU01283/1064, Zespół: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, sygn.342.
 
5.
Budziarek M., Łódzki bedeker wyznaniowy, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 1998.
 
6.
Chmielewski W., Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa (1944-1956), Warszawa 2006.
 
7.
Chmielewski W., Polska administracja szkolna w latach 1944-1950, Piotrków Trybunalski 2010.
 
8.
Gromada B., Szkoły Sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej, Lublin 2000.
 
9.
Kaczmarek E., Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-1956, Warszawa 2007.
 
10.
Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000.
 
11.
Komunikaty, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 1946, nr 3.
 
12.
Kupczewska J. M., Likwidacja przedszkoli zakonnych w Małopolsce w świetle materiałów służby bezpieczeństwa z 1962 r. [w:] A. Mirek (red.), Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej zgromadzeń zakonnych w Polsce, Lublin 2008.
 
13.
List pasterski Episkopatu Polski o radościach i troskach Kościoła, [w:] Listy Episkopatu Polski1945-1974, Paryż 1975.
 
14.
Majka J., Rola dobroczynności w życiu społecznym i gospodarczym. Na przykładzie działalności dobroczynnej w Polsce po drugiej wojnie światowej, „Roczniki Filozoficzne” 1960, nr 8.
 
15.
Oświadczenie Ministra Administracji Publicznej W. Wolskiego w sprawie antypaństwowej posady hierarchii i kościelnej i uregulowania stosunków między Państwem a Kościołem, [w:] P. Raina, Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 1, lata 1945-1959, Poznań 1994.
 
16.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1950, nr 19, poz.156.
 
17.
Węsierski, R., Aktualny udział zakonów żeńskich w akcji opiekuńczej w Polsce, „Caritas” 2, 1946, nr 5,6,9.
 
18.
Zamiatała Z., Caritas. Działalność i likwidacja organizacji 1945-1850, Lublin 2000.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top