Orphanages run by nuns in Druga Rzeczpospolita (The Second Republic of Poland – Poland between 1918-1939). An outline of the history of foster care (outside the family) in Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Submission date: 2011-04-01
 
 
Final revision date: 2011-06-30
 
 
Acceptance date: 2011-06-30
 
 
Publication date: 2011-06-30
 
 
Corresponding author
Edyta Bartkowiak   

Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;2(2):289-319
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Child foster care organized by nuns and meant for children deprived of infamily upbringing dates back as far as the 13 century. The prototypes of orphanages run by nuns were medieval hospitals, that is care institutions for all those in need. The beginnings of care/educational work with orphaned and abandoned children are connected with the activity of The Holy Spirit de Saxia male congregation, whose members were called “duchaki” in Poland. Since the 16 century the members of the Sisters of Mercy and Sisters of Charity congregations have specialized in institutional foster care. In nationally sovereign Druga Rzeczpospolita orphanages run by nuns were numerous and they were characterized by relative financial stability, the continuity of educational processes and creativity in finding new solutions to be used in the work with the children who were cared for.
 
REFERENCES (29)
1.
Babicki J. Cz., Formy opieki społecznej, „Opiekun Społeczny” 1937, nr 4.
 
2.
Baciński A., Początki idei wincentyńskiej w Polsce, „Caritas” 1946, nr 15.
 
3.
Badora S., Teoretyczne aspekty sieroctwa i jego opiekuńczej kompensacji, [w:] S. Badora, D. Marzec (red.), System opieki w zjednoczonej Europie, Kraków 2002.
 
4.
Badora S., Uczucia i profesjonalizm. O formach opieki zastępczej, Częstochowa 1998.
 
5.
Bartkowiak E., Formacje zakonne wobec problemu dzieci pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918-1939,Zielona Góra 2009.
 
6.
Borowski R., Wysocki D., Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Płock 2001.
 
7.
Dąbrowski Z, Kulpiński F., Pedagogika opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000.
 
8.
Encyklopedya kościelna., t.. XXV, wyd. przez ks. M. Nowodworskiego w drukarni Fr .Czerwińskiego,Warszawa 1902.
 
9.
Gemma T., Z dziejów szpitalnictwa kościelnego w dawnej Polsce, „Caritas” 1946, nr 7.10.
 
10.
Gretkowski A., Dobroczynno-społeczna działalność Sióstr Miłosierdzia oraz Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na terenie diecezji płockiej w latach 1721-2000, Płock 2002.
 
11.
Jundziłł I., Pawłowska R., Sieroctwo dziecięce – choroba XX wieku. Realizacja prawa dziecka do szacunku na przykładzie domu dziecka, [w:] J. Żebrowski (red.), Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian, Gdańsk 1998.
 
12.
Jurczak A., Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Sług Ubogich Chorych. Prowincja warszawska, [w:] Studia i materiały do historii chrześcijaństwa w Polsce. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce, tom XIV, Lublin 2000.
 
13.
Katalog Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej na rok 1933. Nakładem Zgromadzenia, Stara Wieś 1933.
 
14.
Kępski Cz., Dziecko sieroce i opieka nad nim w Polsce w okresie międzywojennym, Lublin1991.
 
15.
Kępski Cz., Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka, Lublin 2002.
 
16.
Kolankiewicz M., Schronienie. Historia Domu Małych Dzieci ks. G. P. Baudouina, Warszawa 1997.
 
17.
Kozak S., Sieroctwo społeczne, Warszawa 1986.
 
18.
Leś E., Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 1998.
 
19.
Obuchowska I., Dziecko w rodzinie i instytucji – od teorii do praktyki, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”1997, nr 3.
 
20.
Podręczna Encyklopedia Kościelna, red. ks. J i R. Archutowscy, tomy: XXXV–XXXVI, Warszawa, Lublin, Łódź 1924.
 
21.
Schletz A., Zarys historyczny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Polsce, Kraków 1960.
 
22.
Szelęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań-Lublin-Warszawa 1966.
 
23.
Szelęgiewicz A., Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś). Studia i materiały do historii chrześcijaństwa w Polsce, tom 2: Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce1939-1947. KUL, Lublin 1984.
 
24.
Szymborska A., Sieroctwo społeczne, Warszawa 1969.
 
25.
Śmidoda F., Szpitalnictwo Polski przed rozbiorowej w opiece Kościoła, „Caritas” 1948, nr 4.
 
26.
Weszka M., Poczucie sieroctwa duchowego u dzieci, [w:] Z. Brańka, J Kuźma (red.), Stan i koncepcja rozwoju opieki i wychowania w Polsce, Kraków 1996.
 
27.
Węgierski, Z. Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka, Toruń 2006.
 
28.
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej (starowiejskich). „Caritas” 1948, nr 10.
 
29.
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, [w:]: Księga pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Kraków 1925.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top