A talented child in foster care (on the example of Biała Podlaska poviat)
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2018-06-17
 
 
Final revision date: 2018-11-28
 
 
Acceptance date: 2018-11-28
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Marzena Ruszkowska   

Zakład Pedagogiki, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):459-470
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of the research: to identify the situation of talented orgifted children in foster care as well as factors that may affect the development of talents, skills and abilities. Methods: A diagnostic survey and a case study using original questionnaires for charges, interview questionnaires with educators working at care and educational centres as well as family facilities, and talks with coordinators and directors of the examined institutions. Results: The research was carried out in BiałaPodlaskapoviat in three care and educational centres and three family-run children’s homes. The analysis of the results of the studies led to the conclusion that every third charge of an educational care institution and every second charge of a family-run children’s house has interests and passions but their development is disadvantaged due to the location of the institution in the rural area. The rural location hinders access to extra classes, to compensatory, complementing and developing classes. A talented child in a foster care is a rarity, a bit more often there are capable children, at sport or at art. Conclusions: The ultimate goal in working with a capable child from a foster care is to maintain his/her cognitive curiosity, to develop his/her interests and passions, to motivate him/her to work and to broaden his/her aspirations.
 
REFERENCES (25)
1.
Barłóg K., Uczeń zdolny – konteksty wspomagania rozwoju i edukacji. Działania stosowane czy postulowane?, [w:] W. Błażejewski, C. Lewicki, E. Szal (red.), Uczeń zdolny w rodzinie i szkole, Wydawnictwo PWSTE, Jarosław 2011.
 
2.
Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
 
3.
Cieślikowska J., Limont W., Obraz ucznia zdolnego w potocznych koncepcjach nauczycieli, [w:] W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 
4.
Dyrda B., Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2012.
 
5.
Dyrda B., Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
6.
Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
7.
Giza T., Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikacji oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006.
 
8.
Gwiazdowska-Stańczak S., Sękowski A.E, Rodzina uczniów zdolnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.
 
9.
Hornowski B., Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych, WSiP, Warszawa 1986.
 
10.
Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
 
11.
Karwowski M., Konstelacja zdolności. Typy inteligencji a kreatywność, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 
12.
Kozak M., Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2013.
 
13.
Ledzińska M., Przetwarzanie informacji przez uczniów o zróżnicowanym poziomie zdolności a ich postępy w szkole, Oficyna Wydawnicza WPUW, Warszawa 1996.
 
14.
Lewicki C., Merytoryczne i metodyczne problemy wspierania rozwoju zdolności uczniów w edukacji – systemowe ujęcie zagadnień, [w:] W. Błażejewski, C. Lewicki, E. Szal (red.), Uczeń zdolny w rodzinie i szkole, Wydawnictwo PWSTE, Jarosław 2011.
 
15.
Lewowicki T., Kształcenie uczniów zdolnych, WSiP, Warszawa 1986.
 
16.
Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2010.
 
17.
Partyka M., Zdolni, utalentowani, twórczy, Wydawnictwo CMPP-P MEN, Warszawa 1999.
 
18.
Rowicka A., Rozwój talentów wychowanków metodą tutoringu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2015, nr 4.
 
19.
Róg A., Rola świetlic środowiskowych we wspieraniu rodzin dysfunkcyjnych, „Studium Vilnense A” 2017, nr 14.
 
20.
Sękowski A., Osiągnięcia uczniów zdolnych, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2001.
 
21.
Tokarska I., Trening ogólnorozwojowy dla dzieci zdolnych młodszych klas szkoły podstawowej, „Zeszyt Promocji Oświatowych”, Wydział Oświaty Gminy Warszawa Centrum, Warszawa 1997, z XI.
 
22.
Tyszkowa M., Zdolności, osobowość i działalność uczniów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1990.
 
23.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. – Dz. U. 2011, nr 149 poz. 887 z późn. zm.
 
24.
Winiarski M., W kręgu pedagogiki społecznej. Studia – szkice – refleksje, Społeczna Akademia Nauk, Łódź – Warszawa 2017.
 
25.
Zawistowska A., Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2012.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top