Parentocracy and construction of educational and social inequalities
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Socjologii Edukacji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Polska
 
 
Submission date: 2018-10-23
 
 
Final revision date: 2018-12-06
 
 
Acceptance date: 2018-12-06
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Anna Sobczak   

Zakład Socjologii Edukacji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):447-458
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of the article is to try to explain what is the ideology of parentocracy and describe its impact on the educational and social functioning of individuals, in particular in the conditions of modern mass education, also at the academic level. Methods: In this paper the method of analysis and synthesis of literature sources was used. Results: Three possible ways of thinking about parentocracy can be distinguished, which include choices made by parents regarding their children’s participation in the education process, socialization in the family and the “post-educational” period associated with the entry of graduates into the labour market, in which parents’ social capital plays a significant role. Conclusions: Currently one of the important sources of educational and social inequality is the family, and more specifically parents and their resources, which they can use to ensure a proper education for their children.
 
REFERENCES (21)
1.
Barrett DeWiele C.E., Edgerton J.D., Parentocracy Revisited: Still a Relevant Concept for Understanding Middle Class Educational Advantage, „Interchange” 2016, nr 47.
 
2.
Bartlett L., Frederick M., Gulbrandsen T., Murillo E., The Marketization of Education: Public Schools for Private Ends, „Anthropology & Education Quarterly” 2002, nr 33(1).
 
3.
Brown P., The ‘third wave’: Education and the ideology of parentocracy, „British Journal of Sociology of Education” 1990, nr 11(1).
 
4.
Conway S., The Reproduction of Exclusion and Disadvantage: Symbolic Violence and Social Class Inequalities in „Parental Choice of Secondary Education, „Sociological Research Online” 1997, nr 2(4), por. źródło: https://journals.sagepub.com/d... [dostęp: 04.12.2018].
 
5.
Davey G., Using Bourdieu’s Concept of Habitus to Explore Narratives of Transition, „European Educational Research Journal” 2009, nr 8(2).
 
6.
Dolata R., Szkoła – segregacja – nierówności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 
7.
Dybaś M, Dziemianowicz-Bąk A., Krawczyk-Radwan M., Walczak D., Szkolnictwo wyższe, [w:] M. Federowicz, A. Wojciuk (red.), Kontynuacja przemian. Raport o stanie edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012.
 
8.
Hejwosz D., Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 
9.
Matuchniak-Krasuska A., Koncepcja habitusu u Pierre’a Bourdieu, „Hybris” 2015, nr 31.
 
10.
Mazur P., Zarys historii szkoły, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Kielce – Myślenice 2012.
 
11.
Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 
12.
Melosik Z., Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 
13.
Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 
14.
Melosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.
 
15.
Mikiewicz P., Dlaczego elitarne szkoły nie znikną? O nieusuwalności nierówności społecznych w edukacji, „Rocznik Lubuski” 2008, nr 34(1).
 
16.
Nawrocki R., W poszukiwaniu optymalnego modelu edukacji. Pomiędzy kategorią wolności a kategorią sprawiedliwości, [w:] A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek (red.), Różnice. Edukacja, Inkluzje, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2015.
 
17.
Segiet W., O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.
 
18.
Segiet W., Rodzina w relacji ze szkołą. Zasadnicze wątki, wybrane inspiracje, [w:] J. Modrzewski, A. Matysiak-Błaszczyk, E. Włodarczyk, Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.
 
19.
Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2011, nr 4(187).
 
20.
Ueno U., Krause A., Overeducation, perceived career progress, and work satisfaction in young adulthood, „Research in Social Stratification and Mobility” 2018, nr 55.
 
21.
Uryga D., Wiat M., Quasi-szkoły – nowe przedsięwzięcia rodzicielskie na obrzeżu systemu oświaty, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 3(57).
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top