Generational changes in the realisation of family functions based on research of students and their parents
 
More details
Hide details
1
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2018-10-05
 
 
Acceptance date: 2018-12-13
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Małgorzata Dubis   

Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):415-433
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The article is regarding learning about the direction of changes in the contemporary family and the conditions of its functioning. Transformations of the family functions are made under the influence of political, economic, social and legislative changes. These changes make many of the tasks previously performed by the family to be now carried out outside of it. Methods: A diagnostic survey was adopted as the leading method of collecting materials and organizing research. In order to get to know the assumed problem, the original questionnaire for a student with a family and a questionnaire for the student’s parents were used as the basic tools. Results: The results of the conducted research indicate a significant change regarding the procreative function. Students definitely more often 32.8% than their parents (7.8%) give this function a high rank. Significant changes have also taken place in the scope of caring functions. The analysis of research results shows that the examined students more often than their parents gave this function a high weight (75% and 56.3%, respectively).The cultural-social function is important for the surveyed students, for more than half of them (53.1%). In contrast, in families of the origin of students, this function for 65.6% of parents was of low rank. In modern families, the economic function is becoming increasingly important. The research results show that the parents of the surveyed students indicated much less frequently than their children function as the highest (32.8%), while 64.1% of the surveyed students gave this function a significant rank indicating it as the second after the caring function in the validity of all family functions Conclusions: The analysis showed that almost all functions traditionally attributed to the family are by this environment is realized, however, many changes in the scope of their conditioning are discernible various factors. Transformations of the family functions are made under the influence of political, economic, social and legislative changes. These changes make many of the tasks previously performed by the family to be now carried out outside of it.
 
REFERENCES (37)
1.
Adamski F., Funkcje rodziny, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI w., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
 
2.
Bednarski H., Przemiany struktury i funkcji rodzin polskich w XX i XXI wieku, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2008, nr 1–2.
 
3.
Bezrobocie rejestrowane I–III kwartał 2017, GUS, Warszawa 2017.
 
4.
Biedroń M., Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian socjokulturowych, [w:] A. Ładyżyński (red.), Rodzina we współczesności, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009.
 
5.
Budżety gospodarstw domowych w 2016, Warszawa 2017.
 
6.
Burszta W.J., Kuligowski J., Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2005.
 
7.
Dąbrowska Z., Nietypowe małżeństwa w Polsce, „Małżeństwo i Rodzina” 2005, nr 3(15).
 
8.
Dubis M., Dysfunkcje i patologie w rodzinie, [w:] D. Becker-Pestka, M. Dubis, S. Różyńska, Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna w przestrzeni życiowej młodych dorastających, Exante, Wrocław 2018.
 
9.
Dubis M., Rodzina w świadomości współczesnej młodzieży, [w:] K. Serwatko, A. Śniegulska (red.), Oblicza współczesnej rodziny, Wydawnictwo PWSZ, Sanok 2015.
 
10.
Dubis M., Świat wartości i plany życiowe młodzieży, Innovatio Press, Lublin 2013.
 
11.
Dubis M., Wybrane zagrożenia w wychowywaniu dzieci we współczesnym systemie rodzinnym, [w:] Z. Gaś (red.), Rodzina a profilaktyka zaburzeń w zachowaniu, Innovatio Press, Lublin 2016.
 
12.
Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2016, por. źródło; https://stat.gov.pl/obszary-te..., [dostęp: 01.09.2018].
 
13.
Instytucjonalna piecza zastępcza w 2017 r., GUS, Warszawa 2018.
 
14.
Izdebska J., Wspólnota domu rodzinnego – istota, znaczenie, współczesne zagrożenia, [w:] J. Rutkowiak, D. Kubianowski, M. Nowak (red.), Edukacja. Moralność. Strefa publiczna, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2007.
 
15.
Jacher W., Przemiany więzi społecznej w rodzinie polskiej, [w:] H. Cudak, (red.), Rodzina polska u progu XXI wieku, Wydawnictwo MSH-P, Łowicz 1997.
 
16.
Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
17.
Kawula S., Kształt rodziny współczesnej – szkice familiologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
18.
Kawula S., Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 
19.
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2016.
 
20.
Kołdon B., Ubóstwo rodzin czynnikiem powstawania trudności w funkcjonowaniu szkolnym dzieci, „Forum Pedagogiczne UKSW” 2011, nr 1.
 
21.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
22.
Kwak, Rodzina i jej przemiany, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994.
 
23.
Podstawowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa w Polsce w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
 
24.
Pomoc społeczna i opieka nad deckiem i rodziną w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
 
25.
Rembowski J., Więzi uczuciowe w rodzinie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1972.
 
26.
Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, CBOS, Warszawa 2013.
 
27.
Rodzinna piecza zastępcza w 2017 r, GUS, Warszawa 2018.
 
28.
Sadowska-Sanarska C., Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 
29.
Sytuacja demograficzna Polski do 2017 roku, GUS, Warszawa 2018.
 
30.
Szmyd K., Wybrane problemy współczesnej rodziny – badania i zagadnienia do dyskusji, [w:] K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik (red.), Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 
31.
Śnieżyński M., Quo vadis polska rodzino?, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kształcenia, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013.
 
32.
Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
 
33.
Tyszka Z., System metodologiczny wieloaspektowej integracji analizy życia rodzinnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 
34.
Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
 
35.
Zgliczyński W.S., Alkohol w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, „Infos”, Warszawa 2016, nr 11.
 
36.
Ziemska M., Rodzina i osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 
37.
Ziemska M., Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top