Physical activity and sleep quality of young people – formation of habits in the family of origin
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Bartla 5, 51-618 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2023-07-27
 
 
Final revision date: 2023-10-24
 
 
Acceptance date: 2023-10-24
 
 
Publication date: 2023-11-30
 
 
Corresponding author
Luba Ślósarz   

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Bartla 5, 51-618 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(2):223-234
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Health is an important value for many of us. Every year, more and more people take care of their lifestyle, which is the most important determinant of health. Healthier eating habits, increased physical activity, or quitting smoking are being implemented increasingly consciously. In recent years, attention has also been paid to the quality of sleep, which has a major effect on our overall well-being. Aim. This study aims to investigate and evaluate the level of physical activity and sleep quality among young people. Material and methods. A total of 206 Wroclaw Medical University students participated in the survey. It included self-designed demographics and standardised questionnaires: the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – Short Form, Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire (PSQI). Results. An overwhelming number of respondents (87%) were physically active and reached sufficient or high levels of physical activity. As many as 86% of women and 90% of men were physically active. As many as 86% of rural residents and 87% of urban residents were physically active. More than half of young people had poor sleep quality, although 81% subjectively rated their sleep positively. Poor sleep quality was reported by approximately 52% of women and 57.5% of men. The declared average amount of sleep was 6.8 hours per night. Poor sleep quality was reported by 58% of students living in rural areas and 51% of those living in urban residents. Conclusion. 1. Young people are physically active and achieve an adequate level of physical activity. 2. Young people have poor sleep quality. 4. There is a need to educate young people about the benefits of physical activity and good sleep quality as key components of a healthy lifestyle. It seems important to increase health promotion activities among young people.
 
REFERENCES (23)
1.
Assefa, S.Z., Diaz-Abad, M., Wickwire, E.M., Scharf, S.M. (2015). The functions of sleep [Funkcje snu]. AIMS Neuroscience, 2(3), 155–171. DOI: 10.3934/Neuroscience.2015.3.155.
 
2.
Becker, S.P., Jarrett, M.A., Luebbe, A.M., Garner, A.A., Burns, G.L., Kofler, M.J. (2018). Sleep in a large, multi-university sample of college students: Sleep problem prevalence, sex differences, and mental health correlates [Sen na dużej próbie studentów obejmujący wiele uniwersytetów: Częstotliwość występowania problemów ze snem, różnice między płciami i zdrowiem psychicznym]. Sleep Health, 4(2), 174–181. DOI: 10.1016/j.sleh.2018.01.001.
 
3.
Błońska, B. K., Gotlib, J. (2012). Występowanie zaburzeń snu wśród studentów. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Medycznego, 10(4), 485–497.
 
4.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2018). Aktywność fizyczna Polaków. Komunikat z badań nr 125/2018. Pobrane 08.02.2024 z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO....
 
5.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2019). Rodzina – jej znaczenie i rozumienie. Komunikat z badań nr 22/2019. Pobrane 09.02.2024 z: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/20....
 
6.
Gajda, E., Wanot, B., Biskupek-Wanot, A. (2020). Zaburzenia snu. W: B. Wanot, A. Biskupek-Wanot, A. Deryng-Dziuk (red.), Problemy zdrowia publicznego (t. 1, ss. 36–45). Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. DOI: 10.16926/pzp.1.2020.03.
 
7.
Grabowska, B. (2020). Poziom aktywności fizycznej studentów wrocławskich uczelni. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 26(2), 180–185. DOI: 10.26444/monz/122789.
 
8.
Grabowska, B., Seń, M., Jakubowska, L. (2019). Physical activity, health condition and lifestyle of academic youth [Aktywność fizyczna, stan zdrowia i styl życia młodzieży akademickiej]. Journal of Education Culture and Society, 10(2), 201–215. DOI: 10.15503/jecs20192.201.215.
 
9.
Grandner, M.A. (2022). Sleep, health, and society [Sen, zdrowie i społeczeństwo]. Sleep Medicine Clinics, 17(2), 117–139. DOI: 10.1016/j.jsmc.2022.03.001.
 
10.
Green, M.E., Bernet, V., Cheung, J. (2021). Thyroid dysfunction and sleep disorders [Dysfunkcja tarczycy i zaburzenia snu]. Frontiers in Endocrinology, 12, 725829. DOI: 10.3389/fendo.2021.725829.
 
11.
Hinz, A., Glaesmer, H., Brähler, E., Löffler, M., Engel, C., Enzenbach, C., Hegerl, U., Sander, C. (2017). Sleep quality in the general population: Psychometric properties of the Pittsburgh Sleep Quality Index, derived from a German community sample of 9284 people [Jakość snu w populacji ogólnej: Właściwości psychometryczne Wskaźnika Jakości Snu Pittsburgha uzyskanego na podstawie próby 9284 osób ze społeczności niemieckiej]. Sleep Medicine, 30, 57–63. DOI: 10.1016/j.sleep.2016.03.008.
 
12.
Kasperczyk, J., Jośko, J., Cichoń-Lenart, A., Lenart, J., Kapuścińska, K. (2007). Zaburzenia snu wśród młodzieży licealnej w Koninie. Nowiny Lekarskie, 76(3), 246–250.
 
13.
Kokandi, A.A., Alkhalaf, J.S., Mohammedsaleh, A. (2019). Quality of life in relation to the level of physical activity among healthy young adults at Saudi Arabia [Jakość życia w odniesieniu do poziomu aktywności fizycznej wśród zdrowych, młodych dorosłych w Arabii Saudyjskiej]. Biomedical and Pharmacology Journal, 12(1), 281–287. DOI: 10.13005/bpj/1639.
 
14.
Mazur, P. (2014). Sport i wychowanie fizyczne w myśli pedagogicznej. W: P. Mazur (red.), Wychowanie poprzez sport: Wielość spojrzeń i doświadczeń (ss. 9–28). Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 
15.
Mulahasanović, I.Ć., Mujanović, A.N., Mujanović, E., Atiković, A. (2018). Level of physical activity of the students at the University of Tuzla According to IPAQ [Poziom aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu w Tuzli Według IPAQ]. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 21(1), 23–30. DOI: 10.18276/cej.2018.1-03.
 
16.
Osiński, W. (1990). Teoria wychowania fizycznego. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego.
 
17.
Piotrowicz, M., Urban, E. (2020). Zdrowie – Definicja. ProfiBaza [portal]. Pobrane 09.02.2024 z: https://profibaza.pzh.gov.pl/p....
 
18.
Rai, R., Asif, M., Malhotra, N. (2018). Reliability of International Physical Activity Questionnaire: Short form IPAQ-SF for young adults in India [Wiarygodność Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej: Skrócona forma IPAQ-SF młodzieży akademickiej]. European Journal of Physical Education and Sport Science, 5(2), 146-157. DOI: 10.5281/zenodo.2222256.
 
19.
Ramos, J.N., Muraro, A.P., Nogueira, P.S., Ferreira, M.G., Rodrigues P.R.M. (2021). Poor sleep quality, excessive daytime sleepiness and association with mental health in college students [Zła jakość snu, nadmierna senność w ciągu dnia i związek ze zdrowiem psychicznym u studentów]. Annals of Human Biology, 48(5), 382–388. DOI: 10.1080/03014460.2021.1983019.
 
20.
Sieńko-Awierianów, E., Wesołowska, J. (2011). Edukacja szkolna a aktywność ruchowa. Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński: Ekonomiczne Problemy Usług, 78, 301–312.
 
21.
World Health Organization (2022). Physical activity. Pobrane 09.02.2024 z: https://www.who.int/news-room/....
 
22.
World Health Organization: Regional Office for Europe (2021). Wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia: Omówienie. Pobrane 10.02.2024 z: https://www.who.int/poland/pl/....
 
23.
Zhang, L., Zheng, H., Yi, M., Zhang, Y., Cai, G., Li, C., Zhao, L. (2022). Prediction of sleep quality among university students after analyzing lifestyles, sports habits, and mental health [Prognozowanie jakości snu wśród studentów na podstawie analizy stylu życia, nawyków sportowych i zdrowia psychicznego]. Frontiers in Psychiatry, 4(13), 927619. DOI: 10.3389/fpsyt.2022.927619.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top