Family – in the hierarchy of values of Piotrków students
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Submission date: 2017-01-01
 
 
Final revision date: 2017-06-30
 
 
Acceptance date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Corresponding author
Andrzej Felchner   

Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;15(1):287-304
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Values are of enormous importance in the lives of societies and families, as their smallest unit. Both the EU and Poland, as its full member of over ten years, numerous common values proliferate. They originate from our cultural milieu, embedded in the centuries-old European legacy. The discourse over values goes back to the ancient Greek philosophers, such as Plato, Pythagoras or the Sophists. Values are indispensable in shaping modern civic and democratic societies. A few years ago Faculty of Social Sciences, Jan Kochanowski University, undertook a research concerning the hierarchy of values among our students. The aim was, not so much academic, as examining the priorities of those studying in the Piotrków branch of the University. The staff is concerned with improving educational processes. Besides, we have been trying to encourage our students’ interests by undertaking various cultural activities. We are aware that the majority of our students come from small towns and villages. In the near future they are going to be the first university graduates in their families. Their parents mainly have a secondary school diploma or vocational training. Our research confirmed the importance of family in our students’ hierarchy of values. This is an all-Poland tendency. Similar results were confirmed in other social groups. The present paper traces how the hierarchy of values developed in the researched group, and also examined their attitudes concerning some family related problems, for instance corporal punishment.
 
REFERENCES (36)
1.
Bereźnicka M., Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014.
 
2.
Chałas K., Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012.
 
3.
Czepil M., Bednarz-Grzybek R., Hajkowska M. (red.), Janusz Korczak przyjaciel dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.
 
4.
Danilewicz W., Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2010.
 
5.
Felchner A. (oprac. nauk.), Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (1945– 1950) w świetle własnego zespołu akt, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie,.
 
6.
Piotrków Trybunalski 2004. Felchner A., Gal K., Jakubczak-Krawczyńska K., Wartości preferowane przez studentów Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014.
 
7.
Furgała M., Co współcześni licealiści mówią o wartościach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.
 
8.
Guziewicz W., W wychowaniu [...] chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem... Wartości w wychowaniu szkolnym, „Studia Teologiczne” 2014, t. 32.
 
9.
Izdebska J., Dziecko – Dzieciństwo – Rodzina – Wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 2015.
 
10.
Jezierska-Wiejak E., Rodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna transmisji wartości, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VIII (2/2013), doi: 10.23734/wwr20132.285.299.
 
11.
Kawińska M., Małżeństwo – rodzina w wymiarze społecznym, [w:] S.H. Zaręba (red.), Rodzina, religia, społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010. Konstańczak S., Problemy aksjologiczne w filozofii Maksa Schellera, „Słupskie Studia Filozoficzne” 2007, nr 6.
 
12.
Kopciuch L., Wolność a wartość. Max Scheller – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 
13.
Korczyński M., Okrasa M., Wierzchowska-Konera B. (red.), Pochylmy się na dzieckiem. Idea i dzieło Janusa Korczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
 
14.
Kupisiewicz C., Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012 [wznowienie 2013].
 
15.
Kurczab H., Z problemów wartości i wartościowania (wybrane zagadnienia), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2012, nr 72.
 
16.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, wyd. VI, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009; wyd. VII, Kraków 2010.
 
17.
Łuczak J., Rodzina, jej miejsce w hierarchii wartości, [w:] H. Marzec (red.), Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji, t. I, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2011.
 
18.
Marzec H., Funkcjonowanie dziecka w rodzinie w sytuacji rozłąki, [w:] H. Marzec i K. Szymczyk (red.), Rodzina, jej teraźniejszość i przyszłość, t. 1, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014.
 
19.
Opozda D., Problem wartości i wartościowania w procesie wychowania dziecka w rodzinie – niektóre kwestie w perspektywie metodologicznej, „Paedagogia Christiana” 2015, nr 2(36).
 
20.
Ostafińska-Molik B., Wysocka E., Rodzina w doświadczeniach młodzieży gimnazjalnej w kontekście przemian rodziny współczesnej – refleksja teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje, „Przegląd Pedagogiczny” 2016, nr 1.
 
21.
Palamer-Kabacińska E., Pełnić służbę całym życiem? Ruch harcerski jako przykład działań organizacji pozarządowych wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.
 
22.
Pikuła Ł.J., Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 
23.
Regulska A., Rola wartości moralnych w procesie wychowania, „Studia nad Rodziną” 2013, R. 17, nr 1(32).
 
24.
Skrzypniak R., Wartości w procesie wychowania rodzinnego, „Rocznik Socjologii Rodziny” 2000, t. XII.
 
25.
Smolińska-Theiss B., Korczakowska idea praw dziecka, „Pedagogika Społeczna” 2010, nr 3–4.
 
26.
Smolińska-Theiss B., Korczakowskie inspiracje pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.
 
27.
Sozańska E., Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2014, nr 3(23).
 
28.
Spychalska-Stasiak J., Rodzina i płeć w krzywym zwierciadle tożsamości rodzaju, „Przegląd Pedagogiczny” 2016, nr 1.
 
29.
Stradowski M.A., Wychowanie do wartości, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2014, nr 1(17).
 
30.
Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, wyd. V, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 
31.
Śliwerski B., Pedagogika negatywna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red. nauk.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
32.
Tomiło J., Wychowanie w rodzinie – (nie)oczekiwana zmiana miejsc, [w:] H. Marzec, K. Szymczyk (red.), Rodzina, jej teraźniejszość i przyszłość, t. 1, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014.
 
33.
Tsirigotis K., Lewik-Tsirigotis E., Szachulec J., Percepcja zachowań niepożądanych przez rodziców i ich dzieci, [w:] H. Marzec, K. Szymczyk (red.), Rodzina, jej teraźniejszość i przyszłość, t. 1, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014.
 
34.
Wolman W., Korczakowskie implikacje praw dziecka, [w:] R. Monia i A. Kobyliński (red.), Prawa człowieka i świat wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.
 
35.
Zalewska S.L., Pomiędzy prawami dziecka a pajdokracją. Refleksja nad Kartą Praw Dziecka, [w:] R. Monia i A. Kobyliński (red.), Prawa człowieka i świat wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.
 
36.
Zubrzycka-Maciąg T., Korczyński M., Okrasa M. (red.), W trosce o wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top