Parents in the role of educational and vocational counsellors
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2018-09-30
 
 
Final revision date: 2018-12-13
 
 
Acceptance date: 2018-12-13
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Ewa Szarzyńska-Mazurek   

Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):435-446
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: Transformations of the education system and constant changes occurring on the labour market cause young people to face huge problems that result from the necessity to make choices related to their own educational and professional future. When preparing for making decisions, the young persons should be able to use the support of specialists – career advisers or other people prepared to help in this area. However, the advisory assistance system does not always provide such opportunities. And often, young people themselves are not ready to use such help. Parents often act as advisers helping children in making decisions, although this is not an easy task for them. The aim of the undertaken research was to get to know the opinions of young people preparing to enter adulthood, about their parents as educational and vocational counsellors. Methods: The study used the diagnostic survey method. 184 first-year students of full-time studies studying social sciences in Lublin took part in it. They used the author’s questionnaire and semantic differential technique (SD). Results: As a result of the conducted analyses, it was found that the vast majority of respondents talked to their parents about their professional future. Students did not always consider such conversations to be helpful in making educational and vocational choices. In the opinion of the respondents, the parents played a rather significant role in the decisions they made. Students rated their mothers rather than their fathers much more highly as counsellors. Conclusions: Young people entering adulthood perceive their parents as a potential source of support in educational and vocational choices. It is important that adults do not exert pressure on their children, but also that they do not leave them alone. The role of adults is a rational accompaniment of young people in the situation of making choices. And parents are often confused and uncertain in the face of the changing world and the need for their children to make educational and career decisions. One should consider how to strengthen parents’ competences as educational and career counsellors, so that what is naturally happening in the family environment, i.e. an unprofessional counselling process, makes it more effective.
 
REFERENCES (13)
1.
Czapiński J., Dyferencjał semantyczny, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Metody badań psychologicznych, Seria: „Materiały do Nauczania Psychologii”, t. 3, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978.
 
2.
King B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów, tłum. M. Zakrzewska, red. nauk. wyd. pol. J. Brzeziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
3.
Krumboltz J.D., The happenstance learning theory, „Journal of Career Assessment” 2009, nr 17(2).
 
4.
Kukla D., Wstęp, [w:] tenże (red.), Młodzież akademicka na rynku pracy – aspiracje i wyzwania, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2017.
 
5.
Lenart J., Planowanie kariery jako jeden z wyznaczników sukcesu zawodowego, „Edukacja Dorosłych” 2017, nr 2(77).
 
6.
Luken T., Przygotowanie do konstruowania kariery (career learning) – czy rzeczywiście zmierzamy w dobrym kierunku?, „Studia Poradoznawcze” 2013, nr 2.
 
7.
Paszkowska-Rogacz A., Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież a jej trudności w procesie podejmowania decyzji zawodowych, „Polskie Forum Psychologiczne” 2018, t. 23, nr 1.
 
8.
Piorunek M., Drzewiecka A., Pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. Dorastanie w warunkach przemian społeczno-gospodarczych, [w:] Z. Wiatrowski, I. Mandrzejewska-Smól, A. Aftański (red.), Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, t. 2, Włocławskie Towarzystwo Naukowe – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2008.
 
9.
Raport z badań FGI, Grupa badana: Uczniowie/słuchacze w tym osoby dorosłe i wychowankowie MOSów/MOWów, oprac. P. Sobiczewska, por. źródło: http://www.quovadis.swps.pl/im... [dostęp: 08.08.2018].
 
10.
Ratajczak J., Rola doradcy zawodowego we współczesnym świecie, [w:] D. Kukla (red.), Młodzież akademicka na rynku pracy – aspiracje i wyzwania, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2017.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018, poz. 1675), por. źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.... [dostęp: 09.2018].
 
12.
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Edukacyjno-zawodowy niezbędnik dla rodzica gimnazjalisty, por. źródło: https://wuplublin.praca.gov.pl... [dostęp: 12.09.2018].
 
13.
Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1997.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top