A child brought up in foster family
 
More details
Hide details
1
Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Prezydenta G. Narutowicza 12, 20–004, Lublin
 
 
Submission date: 2014-09-07
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Danuta Wosik-Kawala   

Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Prezydenta G. Narutowicza 12, 20–004, Lublin
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):271-288
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a situation when a family does not care about the child and does not fulfil its educational duties to its child, and even where the support given does not result in an improvement of the situation, then the child may be placed in foster care. This leads to the child’s coexistence in two families: the biological one and foster one. In accordance with the law in force in Poland on family support and the foster care system of 20 September 2012, foster care becomes a supplement to parental care-giving and does not replace it. This article is an attempt to show the complexity of the issues concerning the upbringing of a child in two families. Particular attention is paid to the difficult situation of the child, who periodically, by the court’s decision is sent to foster care and functions in a new unrelated family, while maintaining contact with their biological parents, with whom they share a legal bond. This situation raises a number of difficulties experienced by the child – dilemmas and problems with identification and belonging to the foster or biological family. The temporary nature of foster care, its subsidiary character, causes that nowadays the goal of foster families is not to establish ties with the child similar to those resulting from a parent-like attitude but to support, help in the care and upbringing of the child. The article also highlights the resulting threats to the proper functioning of the child.
 
REFERENCES (16)
1.
Andrzejewski M., Ewolucja pieczy zastępczej przez pryzmat nowych regulacji prawnych, „Teologia i Moralność” 2012, t. 12.
 
2.
Andrzejewski M., Gąsiorek P., Ławrynowicz P., Synoradzka M., Rodziny zastępcze – problematyka prawna, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2006.
 
3.
Badora S., Rodzina zastępcza, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
 
4.
 
5.
Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 Ustawy z 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 135 z późn. zm.).
 
6.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25 lutego 1964 r., Dz. U. z 2012r., nr 131, poz.788; Dz. U. z 2013 r., nr 228, poz. 1439.
 
7.
Kolankiewicz M., Zmiany funkcji rodzin zastępczych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2012, R. LVII, nr 3(225).
 
8.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. 2008m nr 120m poz. 526). Ustawa z 6 listopada 2008 r. O zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
 
9.
Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526).
 
10.
Łuczyński A., Rodzinne domy dziecka jako efektywna forma opieki całkowitej nad dziećmi osieroconymi, [w:] J. Kuźma (red.), Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007.
 
11.
Rogulska A., Rodzinna opieka zastępcza i działania wspierające rodzinę naturalną, [w:] A. Rogulska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej – teoria i praktyka, wydawca Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa” i Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Warszawa – Siedlce 2011.
 
12.
Stasiak S. (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej. Poradnik prawny, Wydawnictwo Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.
 
13.
Ustawa z 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
 
14.
Ustawa z 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 135).
 
15.
Wosik-Kawala D., Czerniak E., Grymuza A., Kołodziej A., Rodzina zastępcza, [w:] D. Wosik-Kawala (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
 
16.
Wosik-Kawala D., Zastępcze środowiska rodzinne, [w:] B. Wojciechowska-Charlak (red.), Środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top