Loneliness and orphanhood in contemporary families
 
More details
Hide details
1
Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, J. W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Małgorzata Prokosz   

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, J. W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):315-326
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The present study focuses on the redefinition the concept of orphanhood with reference to loneliness felt by the child. Methods. The study used the analysis of the literature on the subject extended by the opinions of biological and substitute parents and the own observations of pupils in total and partial care facilities. Results. Redefinition of the concept of orphanhood and an indication of the felt loneliness of children from various contemporary families. Conclusions. Orphanhood is a term that indicates the permanent or temporary separation of a child from the family of origin, i.e., biological, or social orphanhood. Contemporary analyses indicate, however, that orphanhood has become a multidimensional phenomenon and is also present in standard families. All orphanhood conditions are associated with loneliness, i.e., a child’s subjective feeling of lack of love, security, and support. Since orphanhood and loneliness of children can occur in every family, it is necessary to focus activities on support and help for those who need it most.
 
REFERENCES (21)
1.
Andrzejewski, M. (2007). Domy na piasku: Domy dziecka: Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny. Poznań: Media Rodzina.
 
2.
Biernat, T., Przeperski, J. (2015). Zintegrowane wsparcie dla rodziny w środowisku lokalnym: Centrum dla rodzin. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
3.
Czeredrecka, B. (2007). Rodzina jako środowisko życia i wychowania. W: U. Gruca-Miąsik (red.), Dziecko i rodzina: Społeczne powinności opieki i wychowania. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
4.
Dubas, E. (2002). Samotność i osamotnienie jako wyznacznik dla dzisiejszej edukacji. W: T. Borowska (red.), Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei. Kraków: Impuls.
 
5.
Fojcik, M. (2007). Dziecko a migracja zarobkowa rodziców. Życie Szkoły, 7.
 
6.
Gajda, J. (2006). Samotność [hasło]. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku: T. 5. Warszawa: „Żak”.
 
7.
Gawęcka, M. (2004). Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej. Toruń: Wydawnictwo MADO.
 
8.
Jurczyk-Romanowska, E. (2011). Samotne rodzicielstwo w systemie pomocowym państwa. Wychowanie w Rodzinie, 3, 251-266. DOI: 10.61905/wwr/171225.
 
9.
Kolankiewicz, M. (2012). Zmiany funkcji rodzin zastępczych. Kwartalnik Pedagogiczny, 3(225).
 
10.
Łopatkowa, M. (1989). Samotność dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
11.
Matyjas, B. (2011). Źródła prowadzące do osamotnienia dziecka w rodzinie. Wychowanie w Rodzinie, 4, 127-137. DOI: 10.61905/wwr/171203.
 
12.
Olearczyk, T. (2008). Sieroctwo i osamotnienie: Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum. Wydawnictwo WAM.
 
13.
Prokosz, M. (2010). Choroba sieroca. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 
14.
Racław, M., Trawkowska, D. (2013). Samotne rodzicielstwo: Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
15.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Zjawisko eurosieroctwa w województwie opolskim. Raport z badań. Pobrane 15.12.2018 z: http://docplayer.pl/16520637-Z....
 
16.
Rembowski, J. (1992). Samotność. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
17.
Romanowska-Łakomy, H. (2003). Fenomenologia ludzkiej świętości: O sakralnych możliwościach człowieka. Warszawa: Eneteia.
 
18.
Słomka, K. (2011). Poczucie osamotnienia u dzieci z rodzin niepełnych. W: E. Sikora (red.), Samotność dziecka we współczesnej rodzinie. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 
19.
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Dz. U. 2004.64.593.
 
20.
Wosik-Kawala, D. (2015). Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej. Wychowanie w Rodzinie, 11(1), 271-288. DOI: 10.61905/wwr/171067.
 
21.
Zajdel, K. (2011). Społeczny wymiar funkcjonowania rodziny i kobiety w środowisku wiejskim. Wychowanie w Rodzinie Rodzinie, 3, 135-150. DOI: 10.61905/wwr/171219.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top