Level of achievement in high school and the interaction of parents in a retrospective assessment of female students of pedagogical faculties
 
More details
Hide details
1
Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów, Polska.
 
 
Submission date: 2017-01-01
 
 
Final revision date: 2017-06-30
 
 
Acceptance date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Corresponding author
Danuta Ochojska   

Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, Polska
 
 
Małgorzata Marmola   

Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów, Polska.
 
 
Anna Wańczyk-Welc   

Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;15(1):233-249
 
KEYWORDS
ABSTRACT
School achievements understood as the acquiring of the knowledge and skills according to the teaching program depends on various factors. An important role is played by, among other things, personality traits, intelligence, talents, achievement motivation, intrinsic activity, past successes and also the impact of didactic and education from the teacher. Family factors in the development of achievement and motivation at school should not be underestimated. It is primarily the parents who shape the attitude of pupils to learning, independence in thinking and how they learn how to cope with difficulties. It is mainly the atmosphere in the family, the providing the security and the impacts of the parents on a child which determines the direction in which it develops and what goals it pursues. The research conducted by the authors was the subjective evaluation of school achievements and the influence of parents. Among other things the aim was seeking answers for the questions: “How do students retrospectively assess their school accomplishments?” and “Is there a link regarding achievement motivation in school and a retrospective assessment of the parental interaction?” (in terms of closeness, help, guidance and requirements on the part of parents). The research was conducted among 177 female students who made a retrospective evaluation of their performance in high school and their parents’ attitudes towards them. The study used the following techniques: Inventory of Achievement Motivation, H. Schuler, G.C. Thornton, A. Frintrup in ed. W. Klinkosz, A.E. Sękowski, Questionnaire of parental attitudes M. Braun-Gałkowska and a questionnaire in the development of their own, including questions about the family situation, socio-demographic data. The study confirmed the significant impact of parents for creation of achievement motivation and success of school students.
 
REFERENCES (23)
1.
Braun-Gałkowska M., Poznawanie systemu rodzinnego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007.
 
2.
Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
3.
Cęcelek G., Sytuacja rodzinna czynnikiem kształtującym losy edukacyjne dziecka – przegląd zagadnień w literaturze, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2012, nr 13/1–2.
 
4.
Fazey D.M.A., Fazey J.A., The potential for autonomy in learning: perceptions of competence, motivation and locus of control in first-year undergraduate students, „Studies in Higher Education” 2001, nr 26(3).
 
5.
Gonzales A.R., Holbein M.F.D., Quilter S., High school students’ goal orientations and their relatonships to perceived parental styles, „Contemporary Educational Psychology” 2002, nr 27.
 
6.
Gronick W.S., Slowiaczek M.L., Parents involvement in children schooling: A multidimensional conceptualization and motivational model, „Child Development” 1994, nr 65.
 
7.
Gumińska I., Percepcja postaw rodzicielskich a motywacja osiągnięć u kobiet studiujących. Komunikat z badań, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, nr 7(43).
 
8.
Jastrzębski J., Borawska M., Rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu poczucia kontroli u dzieci w wieku przedszkolnym, „Fides et Ratio” 2015, nr 1(21).
 
9.
Klinkosz W., Sękowski A.E., Inwentarz Motywacji Osiągnięć H. Schulera, G.C. Thortona, A. Frintrupa i M. Prochaski. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2013.
 
10.
Kossewska M., Schouwenburg H., Inteligencja, osobowość i osiągnięcia szkolne, „Przegląd Psychologiczny” 2000, t. 43, nr 1.
 
11.
Lamb M.E., Lewis C., The development and significance of father-child relationships in two-parent families, [w:] M.E. Lamb (red.), The role of the father in child development, John Wiley & Sons, Hoboken 2004.
 
12.
Madjar N., Shklar N., Moshe L., The role of parental attitudes in children’s motivation toward homework assignments, „Psychology in the Schools” 2016, t. 53.
 
13.
Ochojska D., Metody wychowawcze preferowane przez rodziców a osiągnięcia szkolne dzieci, [w:] K. Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak (red.), Odkrywanie talentów: wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 
14.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 
15.
Oleś M., Oleś P., Z psychologicznych aspektów ojcostwa, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.
 
16.
Peixoto F., Corvahlo R., Students perceptions of students of parental attitudes toward academic achievement effect on motivation, self-concept and school achievement, [w:] M. Wosnitza, S. Karabenick, A. Efkides, P. Nenninger (red.), Contemporary motivation research: From global to local perspectives, Gottingen Hogrefe & Huber, New York 2009.
 
17.
Porumbu D., Necsoi D.V., Relationship between Parental Involvement Attitude and Children School Achievements, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2013, t. 76, nr 15(4).
 
18.
Pospiszyl K., Psychologia kobiet i psychologia mężczyzn, „Problemy Rodziny” 1997, nr 3.
 
19.
Radochoński M. (red.), Osobowość a wyniki w nauce. Osobowościowe determinanty niskich osiągnięć uczniów o inteligencji ponadprzeciętnej, WSP, Rzeszów 1993.
 
20.
Rosenhan D.L., Seligman M.E.P., Psychopatologia, t. 1, PTP, Warszawa 1994.
 
21.
Sierota A., Czynniki wpływające na osłabienie dążenia do sukcesu. „Błędne koło” samoutrudniania, „Roczniki Psychologiczne” 2003, t. 6.
 
22.
Siuzzo M.A., Soon K., Parental academic socialization. Effects of home – based parental involvement on locus of control across U.S. Gethnic groups, „Educational Psychology” 2006, nr 26.
 
23.
Winiarczyk A., Środowisko rodzinne a wyniki w nauce uczniów klas trzecich szkół podstawowych, „Nauczyciel i Szkoła” 2003, nr 1–2.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top