Single Parents Dealing with Institutions – the Subjective Opinion and Empathy of Social Workers Conducting Community Interviews
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-12-30
 
 
Acceptance date: 2014-12-30
 
 
Publication date: 2014-12-30
 
 
Corresponding author
Ewa Jurczyk-Romanowska   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;10(2):297-315
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper constitutes a description of the experiences of single parents in relation to applying for welfare, and, particularly, with the conducting of community interviews. As part of the theoretical introduction the ideas expressed in Polish reference sources pertaining to the problems of single parents are discussed. On the basis of a qualitative analysis of the content of interviews with 12 single mothers the author describes the women’s ambivalent experiences during the stage of applying for welfare. It has been noted that social workers present negative behaviours that might be considered as breaching the natural and indefeasible right to dignity that every human being has, but the workers can also be empathetic and provide genuine help for single parents.
 
REFERENCES (22)
1.
Agencja Rozwodowa (n.d), por. źródło: http://www.agencjarozwodowa.pl... [dostęp: 6.11.2011].
 
2.
Bakiera L., Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej: ciągłość i zmiana, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2006, t. XVII.
 
3.
Balcerzak-Paradowska B., Samotne matki, samotni ojcowie: o rodzinach niepełnych w Polsce, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
 
4.
Cudak H., Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzinych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 
5.
Frysztacki K., Problem ubóstwa, korelaty, czynniki składowe, [w:] K. Frysztacki, H. Kubiak, Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.
 
6.
GUS 2007, Kobiety w Polsce, por. źródło: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc... [dostęp: 4.12.2013], s. 138.
 
7.
GUS 2011, Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej w Polsce w latach 2000-2010, por. źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 4.12.2013].
 
8.
GUS 2012, Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej w Polsce w 2011 roku, por. źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 4.12.2013].
 
9.
GUS 2013, Ubóstwo w Polsce w 2012 roku, por. źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde..., dostęp: 04.12.2013;.
 
10.
Janke A.W., Pedagogika wobec zmiany społecznej w socjalizacji i wychowaniu rodzinnym, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Nauki o Edukacji” 2009, nr 4.
 
11.
Janke A.W. (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2004.
 
12.
Jundziłł E., Domy samotnych matek jako instytucje pomagające przezwyciężyć samotność kobiet, [w:] J. Hanser, Pedagogika człowieka samotnego, WSH, Gdańsk 2003.
 
13.
Kawula S., Kształty rodziny współczesnej. Szkice familiologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
14.
Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
15.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z póź. zm.
 
16.
Kvale S., Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, Białystok 2004.
 
17.
Lulek B., Samotne macierzyństwo w spirali pomocy i społecznego wsparcia. Stan i perspektywy, „Family Pedagogy. Pedagogika Rodziny” 2012), nr 2 (4).
 
18.
Malec A., O sytuacji młodocianych matek, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 2.
 
19.
Rymsza M. (red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 
20.
Stochmiałek J., Geneza i następstwa funkcjonowania rodzin niepełnych, „Auxilium Sociale” 2003, nr 2.
 
21.
Tkaczyk M., Samotne macierzyństwo w prawie socjalnym, [w:] M. Rymsza (red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 
22.
Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004. 64.53 z późn. zm.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top