Single parenthood in the government welfare system
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-529 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2011-07-01
 
 
Final revision date: 2011-09-30
 
 
Acceptance date: 2011-09-30
 
 
Publication date: 2011-09-30
 
 
Corresponding author
Ewa Jurczyk-Romanowska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-529 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;3(3):251-266
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Reflections on the subject of government welfare system aimed at single parents are presented in the article. Changes of civilisation are a cause of an escalation of the phenomenon of single parenthood in Poland, with the number of divorces rising year by year and an increase in the number of people who decide to live in concubinates or become single parents of children born out of wedlock. The withdrawal of the government from numerous forms of support for that social group is observed simultaneously with the aforementioned changes. A choice of labour law, social security and family law regulations is analysed at length in the article dedicated to single parenthood in the government welfare system.
 
REFERENCES (17)
1.
Bakiera L., Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej: ciągłość i zmiana, „Roczniki socjologii i rodziny” 2006, t. XVII.
 
2.
Baum M., Samotne rodzicielstwo, „Edukacja i dialog” 1996, nr 6.
 
3.
Graniewska D., Krupa K., Balcerzak-Paradowska B., Samotne matki, samotni ojcowie, Warszawa1986.
 
4.
 
5.
 
6.
Kawula S., Kształty rodziny współczesnej. Szkice familiologiczne, Toruń 2007.
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.1997.78.483 z późniejszymi zmianami.
 
8.
Kozdrowicz E., Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej, Warszawa 1989.
 
9.
Stochmiałek J., Geneza i następstwa funkcjonowania rodzin niepełnych, „Auxilium Sociale” 2003.
 
10.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.1974.24.141 z późniejszymi zmianami.
 
11.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.1964.9.59 z późniejszymi zmianami.
 
12.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, Dz.U.2004.64.53 z późniejszymi zmianami.
 
13.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 1998.137.887z późniejszymi zmianami.
 
14.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. 1999.60.636 z późniejszymi zmianami.
 
15.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. 2003.228.2255 z późniejszymi zmianami.
 
16.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, wchodząca w życie w maju 2009r.,Dz.U.2008.221.1431.
 
17.
www.sejm.gov.pl.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top