Selected aspects of attachment parenting in the opinion of college students
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Wojska Polskiego 69, 66-001 Zielona Góra, Polska
 
 
Submission date: 2023-01-19
 
 
Final revision date: 2023-05-12
 
 
Acceptance date: 2023-05-12
 
 
Publication date: 2023-11-10
 
 
Corresponding author
Elżbieta Turska   

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Wojska Polskiego 69, 66-001 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(1):233-248
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. This paper aims to learn about the opinions of university students of education on selected aspects of attachment parenting as well as to present those opinions. The problem is not only important from the point of view of the individual histories but it also has a wider, societal dimension. The more rational and healthy parental decisions there are, the better off society gets. The detailed research problems posed in this paper include the opinions of attachment by the respondents regarding the preparation for parenthood; what importance they attribute to hugging the child by the parent; what the opinions of the respondents on positive discipline are, and what their knowledge of the perils related to physical contact is. Materials and methods. The study was conducted using a diagnostic interview with a group of 124 education students at the University of Zielona Gora. Results. The results show that respondents lack knowledge of the importance of physical contact in child development. The reluctance expressed by male respondents to educate themselves as well as prepare for fatherhood may be considered a serious social issue. The fact that, at the same time, they don’t accept positive discipline and approve of corporal punishment, which is expressed by over half of the male respondents, seems especially worrying.
 
REFERENCES (30)
1.
Angier, N. (2009). Kobieta - geografia intymna [Woman - intimate geography]. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 
2.
Bień, A., Kozak, A., Rzońca, E., Stadnicka, S. (2017). Opinie i postawy kobiet wobec karmienia piersią [Opinions and attitudes of women towards breastfeeding]. Journal of Education, Health and Sport, 7(8), 1258-1271. DOI: 10.5281/zenodo.1043162.
 
3.
Bowlby, J. (2007). Przywiązanie [Attachment]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Braun, R. (2021). Siedem zmysłów: Jak je zrozumieć i wykorzystać, by lepiej żyć [The seven senses: How to understand and use them to live better]. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 
5.
Budzyńska, A., Makaruk, K. (2018). Doświadczenie przemocy fizycznej w dzieciństwie a podejmowanie zachowań szkodliwych dla zdrowia: Wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich studentów [Experiencing physical violence in childhood and engaging in health damaging behaviours: Results of a study among Polish students]. Dziecko Krzywdzone: Teoria, Badania, Praktyka, 17(3), 27-41.
 
6.
Cashdan, E. (1998). Smiles, speech, and body posture: How women and men display sociometric status and power [Uśmiech, mowa i postawa: jak kobiety i mężczyźni okazują status i władzę]. Journal of Nonverbal Behavior, 22(4), 209-228. DOI: 10.1023/A:1022967721884.
 
7.
Casler, L. (1961). Maternal deprivation: A critical review of literature [Deprywacja macierzyńska: Krytyczny przegląd literatury]. Monographs of the Society for Research in Child Development, 26(2), 1-64. DOI: 10.2307/1165564.
 
8.
Doroszewska, A., Chojecka, I., Bałanda-Bałdyga, A., Pilewska-Kozak, A.B. (2022). Postawy kobiet w ciąży i ich partnerów wobec karmienia piersią [Attitudes of pregnant women and their partners towards breastfeeding]. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 28(2), 172-177. DOI: 10.26444/monz/147518.
 
9.
Frankowiak, J. (2021). Stosunek studentów do stosowania kar cielesnych wobec dzieci [Attitude of university students towards corporal punishment against children]. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 135-150. DOI: 10.26881/pwe.2021.53.10.
 
10.
Golus, A. (2019). Dzieciństwo w cieniu rózgi: Historia i oblicza przemocy wobec dzieci [Childhood in the shadow of the rod: History and faces of violence against children]. Gliwice: Wydawnictwo Editio.
 
11.
Heinrichs, M., Baumgartner, T., Kirschbaum, C., Ehlert, U. (2003). Social support and oxytocin interact to suppress cortisol and subjective responses to psychosocial stress [Wsparcie społeczne i oksytocyna współdziałają ze sobą, tłumiąc kortyzol i subiektywne reakcje na stres psychospołeczny]. Biological Psychiatry, 54(12), 1389-1398. DOI: 10.1016/S0006-3223(03)00465-7.
 
12.
Janowicz, K. (2018). Wizja własnego ojcostwa u mężczyzn w późnej adolescencji [Vision of own fatherhood in men in late adolescence]. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Nauki Społeczne, 22(3), 183-190. DOI: 10.26361/ZNTDSp.09.2018.22.09.
 
13.
Jarosz, E. (2018), Postawy wobec przemocy w wychowaniu – czy dobra zmiana?: Raport Rzecznika Praw Dziecka 2018 [Attitudes to violence in parenting – a good change?: Children’s Ombudsman Report 2018]. Pobrane 20.04.2023 z: https://brpd.gov.pl/sites/defa....
 
14.
Komorowska-Pudło, M. (2020). Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodych dorosłych wobec rodzicielstwa [Psychosocial determinants of young adults’ attitudes towards parenthood]. Fides et Ratio, 43(3), 33-50. DOI: 10.34766/fetr.v43i3.332.
 
15.
Łopatka, A. (2000). Kara cielesna w świetle prawa polskiego i międzynarodowego [Corporal punishment under Polish and international law]. Niebieska Linia, 5. Pobrane 04.01.2024 z: https://www.niebieskalinia.pl/....
 
16.
Łopatkowa, M. (1990). Akt oskarżenia przeciwko biciu dzieci [Indictment against child beating]. Edukacja i Dialog, 9, 19-31.
 
17.
Matyjas, B. (2019). O wartości rodzicielstwa w opiniach studentów [On the value of parenthood in the opinions of students]. Horyzonty Wychowania, 18(47), 91-104.
 
18.
Mitręga, A. (2014). Matczyne debiuty: Obrazy doświadczania pierwszych tygodni macierzyństwa [Debuts as a mother. On experiencing the first weeks of motherhood]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 5(1), 55-74. DOI: 10.14746/KSE.2014.1.4.
 
19.
Montagu, A. (1986). Touching: The human significance of the skin [Dotyk: Znaczenie ludzkiej skóry]. New York: Harper & Row.
 
20.
Nelsen, J. (2020). Pozytywna dyscyplina [Positive discipline]. Warszawa: Wydawnictwo CoJaNaTo.
 
21.
Peterson, J. (2018). Skąd się biorą nieogarnięte dzieci? [Where do absent-minded children come from?]. Wykład, film. Pobrane 05.01.2024 z: https://youtu.be/w55v09-Pt5M.
 
22.
Pędziwiatr, H. (2012). Wczesna relacja matki z dzieckiem jako czynnik ryzyka powstania zaburzeń psychosomatycznych [Early mother-child relationship as a risk factor for psychosomatic disorders]. W: T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie [Marriage and parenthood versus health] (ss. 335-347). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
23.
Provence, S., Lipton, R.C. (1962). Infants in institutions [Dzieci w instytucjach]. New York: International Universities Press.
 
24.
Reniecka, E. (2011). Idea rodzicielstwa bliskości [The concept of attachment parenting]. W: H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin [Selected problems of contemporary marriages and families] (ss. 131-135). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
25.
Rocchetta, C. (2020). Przytul mnie: Terapia poprzez czułość [Hug me: Therapy through tenderness]. Kraków: Bratni Zew Wydawnictwo Franciszkanów .
 
26.
Sears, W., Sears, M. (2013). Księga Rodzicielstwa Bliskości [The attachment parenting book]. Warszawa: Wydawnictwo Mamania.
 
27.
Simons, D.A., Wurtele, S.K. (2010). Relationships between parents’ use of corporal punishment and their children’s endorsement of spanking and hitting other children [Związki między stosowaniem przez rodziców kar cielesnych a aprobatą ich dzieci dla klapsów i bicia innych dzieci]. Child Abuse & Neglect, 34(9), 639-646. DOI: 10.1016/j.chiabu.2010.01.012.
 
28.
Walter, N. (2012). Obraz rodzicielstwa w polskim internecie, czyli co czytają i o czym dyskutują współczesne matki [The image of parenthood on the Polish internet, or what modern mothers read and discuss]. Biuletyn Edukacji Medialnej, 1, 16-26.
 
29.
Władza rodzicielska a zakaz stosowania kar cielesnych – perspektywa prawna, psychologiczna i pedagogiczna: Relacja z panelu #KPR [Parental authority and the prohibition of corporal punshment – legal, psychological and pedagogical perspectives: Report from the #KPR panel]. (2018). Pobrane 05.01.2024 z: https://bip.brpo.gov.pl/en/nod....
 
30.
Zygmunt, A. (2020). Misja: dziecko: Kobiety i mężczyźni wobec rodzicielstwa i prokreacji [Mission: child: Women and men towards parenthood and procreation]. Dyskursy Młodych Andragogów, 21, 377-392. DOI: 10.34768/dma.vi21.500.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top