The transfer of values in families of genealogists
 
More details
Hide details
1
Department of Pedagogy, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wroclaw, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Poland
 
 
Submission date: 2018-09-11
 
 
Final revision date: 2018-11-28
 
 
Acceptance date: 2018-11-28
 
 
Publication date: 2018-12-22
 
 
Corresponding author
Ewa Jurczyk-Romanowska   

Department of Pedagogy, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wroclaw, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Poland
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;17(1):353-367
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: Genealogy has particular importance for Polish people, which is the result of Polish history and the fact that the country has changed its borders a number of times; it has been invaded and occupied, and Poles were subject to forced resettlement, exile, repatriation, and emigration. Numerous Polish families have their roots in many countries, and the information regarding their heritage is held in the archives of a number of countries. Genealogical investigations have become a common passion for entire families, which, at the same time, makes it possible to observe a clear and specific transmission of values in the families of genealogists. Methods: In the conducted research the following questions were formulated: What values are perceived as particularly important in the families of genealogists? How are they preserved? In the qualitative research the form of a short essay was employed. The essays were written by members of the families of genealogists. Results: In the families of genealogists such values as a sense of belonging and identity, taking care of the image of the family, as well as a sense of “being needed” among the older generations, a sense of security among the adults, and common family adventure among children are clearly outlined. Conclusion: The values conveyed in family stories are a bond that connects representatives of different generations. Common goals in the care of the image of the family, nurturing a sense of belonging and identity guide both the older and younger generations. The implementation of these goals also leads to mutual learning and strengthening the sense of individual value of family members.
 
REFERENCES (26)
1.
Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
2.
23andMe, https://www.23andme.com/ [access: 16.07.2018].
 
3.
Elżanowska H., Międzypokoleniowa transmisja wartości w rodzinie, „Studia z Psychologii w KUL” 2012, no 18.
 
4.
Głowiak K., Zjawisko migracji – rys historyczny, „Historia i polityka” 2012, no 8(15).
 
5.
Greenfield P.M., Keller H., Fuligni A., Maynard A., Cultural pathways through universal development, “Annual Review of Psychology” 2003, no 54.
 
6.
GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2016, source: https://stat.gov.pl/obszary-te... [access: 28.05.2018].
 
7.
GUS, Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966–2014, source: https://stat.gov.pl/obszary-te... [access: 28.05.2018].
 
8.
GUS, National Census of Population and Apartments 2011, source: https://stat.gov.pl/cps/rde/xb... [access: 28.05.2018].
 
9.
International Family History, https://networks.h-net.org/nod... [access: 16.07.2018].
 
10.
Jakubowska L., Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu w kontekście tendencji globalizacyjnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2011.
 
11.
Janowska A., Emigracja zarobkowa z Polski 1918–1939, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1981.
 
12.
Jankowiak S., Łączenie rodzin między Polską a Niemcami w latach pięćdziesiątych, „Prawo i Historia”, source: from http://www.polska1918-89.pl/pd... [access: 28.05.2018].
 
13.
Konecki K., Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. [Visual representations. The main research strategies in visual sociology and the methodology of grounded theory] “Przegląd Socjologii Jakościowej” 2005, no 1(1).
 
14.
Łazuga W., Historia Powszechna wiek XIX, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.
 
15.
Łuczak C., Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1979.
 
16.
Mead M., Kultura i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
17.
Mendyka G., Genealogy as a seniors’ hobby, [in:] E. Jurczyk-Romanowska (ed.), The Third Shift: Andragogical Reflections on the @ktywny Senior Project, Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies, Wrocław 2012.
 
18.
Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja miedzykulturowa, Trans Humana, Białystok 2001.
 
19.
Phalet K., SchOnpflug U., Intergenerational transmission of collectivism and achievement values in two acculturation contexts: The case of Turkish families in Germany and Turkish and Moroccan families in the Netherlands, “Journal of Cross-Cultural Psychology” 2001, no 32.
 
20.
Roszkowski W., Historia Polski 1914–2001, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
21.
Szczepanik M., Cudzoziemcy w Polsce – zjawiska i charakterystyka kulturowa wybranych grup, [in:] E. Ostaszewska-Żuk (ed.), Cudzoziemcy w Polsce: Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2016.
 
22.
Sontag S., On photography, Farrar, Strauss and Giroux, Nowy Jork 1978.
 
23.
Ziobrowska J., Kalina-Prasznic U., Uwarunkowania i przebieg emigracji Polaków przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2015, no 18.
 
24.
Learning tree, ERASMUS* KA2 project, no 2017-1-TR01-KA204-045897.
 
25.
Ancestry, https://www.ancestry.com/ [access: 16.07.2018].
 
26.
Family Tree, https://www.familytreedna.com/ [access: 16.07.2018].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top