The cooperation between family and school in cooperative education of children and youth in the Second Polish Republic (1918-1939)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Szczeciński, Ogińskiego 16, 71-431 Szczecin, Polska
 
 
Submission date: 2011-04-01
 
 
Final revision date: 2011-06-30
 
 
Acceptance date: 2011-06-30
 
 
Publication date: 2011-06-30
 
 
Corresponding author
Elżbieta Magiera   

Uniwersytet Szczeciński, Ogińskiego 16, 71-431 Szczecin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;2(2):105-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pedagogical journalism and literature of the interwar period emphasised importance of the cooperation between family and school with respect to cooperative education of school-age children and youth. Cooperative education started usually in family through the formation of reason, will and emotions. Family home constituted a basic level of education and could repeatedly stimulate cooperative interests. Common work of the family at family farm or in craft or cottage industry business became the first school of cooperation and joint-action on which cooperative activity was based. Family home played a supporting part in the development of student cooperative. The acceptance of parents and their recognition, and sometimes their involvement in the work of student cooperation, were a form of encouragement for students and teachers for further activity of the cooperative. At the same time, student cooperative – in particular in rural areas – was a medium stimulating the parents of these students and the environment to cooperatistic actions. The social life of school was guided by the principle of convergence, i.e. its interpenetration and complementation by the family home and environment life. The idea of cooperation in the interwar educational system being accomplished in practice by means of student cooperatives had the possibilities of playing a very big part. This was determined by its broad application in educational activity of the Polish school as well as its understanding and acceptance by the family and environment. Important part was played by the tutor of student cooperative. His / her duty was to tighten the cooperation between student cooperative and family home which, on the one hand, ensured the understanding of teacher's actions and, on the other hand, provided material and moral assistance for the cooperative. At the same time, teacher – through student cooperative – could influence socially and educationally the family and environment, showing the benefits yielding from mutual cooperative work based on joint-action.
 
REFERENCES (30)
1.
b.a., Kontakt spółdzielni uczniowskiej z domem rodzicielskim, „Młody Spółdzielca” 1939, nr 5.
 
2.
Bielecki J., W jaki sposób młodzież przysposabia się na członków spółdzielni?, „Poradnik Spółdzielni” 1937, nr 4.
 
3.
Choma W., Jedno z istotnych zadań współpracy szkoły z domem, „Przyjaciel Szkoły” 1933, nr 17.
 
4.
Dąbrowski F., Dzień Spółdzielczości. Jak zorganizować i obchodzić, Warszawa 1926.
 
5.
Dratwa F., Metody oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego na terenie spółdzielni i poza spółdzielnią, „Poradnik Spółdzielni” 1937, nr 8.
 
6.
Fietz J., Otwórzmy szerzej podwoje szkoły dla rodziców, „Przyjaciel Szkoły” 1932, nr 1-2.
 
7.
Haubold K., Dzień Spółdzielczości. Instrukcja urządzania obchodów, Warszawa 1936.
 
8.
Hoszowska W., Praca spółdzielcza nauczyciela, „Przewodnik Pracy Społecznej” 1938/39, nr 9/10.
 
9.
Instrukcja w sprawie spółdzielni uczniowskich, [w:] AAN, zespół: SIN, sygn. 11.
 
10.
Iwaszkiewiczowa Z., Współpraca rodziny i szkoły, Poznań 1936.
 
11.
Jakubiak K., Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1997.
 
12.
K., Kontakt spółdzielni uczniowskiej z domem rodzicielskim, „Młody Spółdzielca”, 1939, nr 5.
 
13.
Kaczocha A., Metody pracy w spółdzielniach uczniowskich, „Przewodnik Pracy Społecznej” 1938/39, nr 9/10.
 
14.
Kaczocha A., Spółdzielnia uczniowska w środowisku wiejskim, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1939, z. 1-2.
 
15.
Kalendarz czynności na rok 1938, [w:]AAN, zespół: „Społem” ZSSRP, sygn. 270.
 
16.
Kalendarz spółdzielczy na rok 1938, Warszawa 1937, s. 36, 40 („Społem”).
 
17.
KopećA., Współpraca szkoły z domem przez organizacje uczniowskie, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego” 1939, nr 1.
 
18.
Kozanecki F., Dzisiejsze formy współdziałania szkoły i domu, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego” 1935, nr 4.
 
19.
Kulański F., Uwzględnienie potrzeb życia gospodarczego, „Przyjaciel Szkoły” 1933, nr 10.
 
20.
Magiera E., Udział polskiego ruchu spółdzielczego w wychowaniu dzieci i młodzieży w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), [w:] Szkoła – Państwo – Społeczeństwo, oprac. A. Kołakowski, T. Maliszewski, Gdańsk 2009.
 
21.
Mittek F., Idea współdziałania w szkole nowoczesnej, Włocławek 1936.
 
22.
Orsetti M., Spółdzielnie uczniowskie w świetle ankiety GUS w r. szk. 1929-30, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1934, z. 1.
 
23.
Patkowski A., Wychowanie pokolenia w duchu demokratycznej idei spółdziałania, Warszawa 1922.
 
24.
Spółdzielczy ruch młodzieżowy, [w:]AAN, zespół: ZSRiZG RP, sygn. 194.
 
25.
Świtalski Z., Historia spółdzielczości uczniowskiej w Polsce w latach 1900-1985, Warszawa 1985.
 
26.
T. P., Współpraca spółdzielni spożywców ze spółdzielniami szkolnymi, „Społem” 1932, nr 7.
 
27.
Weydlich K., Tęczowy sztandar spółdzielczy. Podręcznik z 30 tematami do przepracowania przez spółdzielczych, działaczy i młodzież, Poznań 1939.
 
28.
Wojciechowski S., Historia spółdzielczości polskiej do 1914 roku, Warszawa 1939.
 
29.
Wojciechowski S., Zagadnienia wychowawcze spółdzielni, Lwów 1931.
 
30.
Wytyczne3-letniego planu pracy spółdzielczości z 20.11.1936r., [w:]AAN zespół: „Społem” ZSSRP, sygn. 100.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top