Wives of 19th century deportees as organisers of family life in Siberia
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-08-14
 
 
Acceptance date: 2014-08-14
 
 
Publication date: 2014-08-14
 
 
Corresponding author
Barbara Jędrychowska   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;9(1):161-173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
19th century deportations to Siberia have been one of the most painful experiences of Poles of that age and they are a permanent element of Polish history. Mostly due to the literature of Polish Romanticism, and then also of visual art, the lives of transUralian exiles has for a long time been presented only in the context of martyrdom. It was the Polish Sybiraks, returning to the homeland after many years, who have themselves changed this image. In their testimonies (memoirs, diaries, journals, letters) published back in the 19th century, one can find interesting descriptions not only of everyday struggles with the difficult reality of the deportation but also about functioning in the community of deportees and their families. As Russian law allowed the deportees to Siberia to be accompanied by their wives, some of them voluntarily went for “katorga” (deportation) or occupancy with their husbands. Most of them had decided to take their children with them. After crossing the Ural mountains they were subject to the same restrictions as were the convicts – they could return to the homeland only after their husbands have served their deportation sentences or after they had died. They strived to make their families’ lives in exile not very distinct from the life in freedom: they took care of the households, raised children, personally educated them or organised secret lessons. They prepared in their houses religious and national holidays, concerts and children’s theatres. Their giving up of a comfortable life in the homeland and the decision of a Siberian exile along with their husbands had been a part of the romantic image of the Polish woman–patriot, but it was also an expression of love and dedication for the family.
 
REFERENCES (25)
1.
„Tomskije gubiernskije wiedomosti” 1868, nr 8.
 
2.
Barańska A., Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831, TN KUL, Lublin 1998.
 
3.
Brus A., Kaczyńska E., Śliwowska W., Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815–1914, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1992.
 
4.
Chyliczkowski J., Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i przemysłowym, nakład i druk S. Błędowskiego, Włocławek 1898.
 
5.
Cwenk M., Felińska, Wyd. KUL, Lublin 2012.
 
6.
Dybowski B., O Syberii i Kamczatce, nakład „Kurjera Lwowskiego”, Lwów 1899.
 
7.
Giller A., Opisanie zabajkalskiej Krainy w Syberyi, t. I–3, Verlag F.A. Brockhaus, Lipsk 1867.
 
8.
Glaubicz Sabiński J., Dziennik syberyjski, red. W. Śliwowska, R. Śliwowski, J. Trynkowski, t. I–III, Wyd. Neriton, Warszawa 2009.
 
9.
Jędrychowska B., Polscy zesłańcy na Syberii 1830–1883, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 
10.
Jędrychowska B., Wszystkim obcy i cudzy. Feliks Zienkowicz i jego listy z Syberii 1864–1881, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2005.
 
11.
Kalinowski J., Listy 1856–1877, red. C. Gil, Wyd. KUL, Lublin 1978.
 
12.
Kalinowski J., Wspomnienia 1835–1877, oprac. R. Bender, TN KUL, Lublin 1965.
 
13.
Kodan S.W., Politiczeskaja ssyłka w sistiemie karatielnych mier samodierżawija pierwoj połowiny XIX w., Irkutsk 1980.
 
14.
Listy z Syberyi pisane do Janiny z Balcerów i Franciszka Strzyżowskich w latach 1861–1883, Biblioteka Narodowa, rkps III 2973.
 
15.
Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1–2, Wyd. PWN, Warszawa 1985.
 
16.
Nieczkina M.W. (red.), Diekabristy. Biograficzeskij sprawocznik, Moskwa 1988.
 
17.
Nowiński F., Polacy na Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym, Wyd. Gdańskie, Gdańsk 1995.
 
18.
Orzeszkowa E., Autobiografia prac w listach, „Biblioteka Warszawska” 1910, t. 3.
 
19.
Ostromęcka J., Pamiętnik, Biblioteka Narodowa, rkps akc. 10242.
 
20.
Połnoje sobranije zakonow rossijskoj impierii, wyd. 1, S. Petersburg 1830.
 
21.
Rudnickaja E.L. (red.), 14 diekabrja 1825 goda i jego istolkowatieli, Moskwa 1994.
 
22.
Sierakowska Apolonia z Dalewskich, Wspomnienia, oprac. J. Sikora-Kulesza, T. Bairašauskaitė, Wyd. Neriton, Warszawa 2010.
 
23.
Skok H., Polacy nad Bajkałem 1863–1883, Wyd. PWN, Warszawa 1974.
 
24.
Śliwowska W., Ucieczki z Sybiru, Wyd. Iskry, Warszawa 2005.
 
25.
Śliwowska W., Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny, Wyd. DiG, Warszawa 1998.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top