“Łódź is the first and, as it seems, the only municipality to run such a campaign dedicated only to small children” – support for poor workers’ families as a task of the Society for Summer Camps for Children at Pre-School Age (Towarzystwo Kolonii Letnich dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym) 1933–1939
 
More details
Hide details
1
Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska
 
 
Submission date: 2018-11-29
 
 
Final revision date: 2019-01-13
 
 
Acceptance date: 2019-01-13
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Joanna Sosnowska   

Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):93-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Society for Summer Camps for Children at Pre-School Age (Towarzystwo Kolonii Letnich dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym) was formed in Łódź in 1933 on the initiative of Janina Pawłowska, inspector of pre-school education, employed at the Department of Education and Culture, a unit of the Municipal Board in Łódź. Its mission was to organize summer camps for children at a pre-school age. Up to that date, summer camps and summer play centres were organized only for older children (7–14 years). The idea to organize a camp for the youngest Łódź residents coincided with very difficult financial conditions of workers’ families, whose members were jobless and with no income as a result of the world’s economic crisis of 1929–1933 (in Łódź even until 1935). Summer camps organized by the Society were also supposed to be a support for the poorest workers’ families in Łódź. The purpose of the research is to make an attempt at the reconstruction of operations of Towarzystwo Kolonii Letnich dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym in 1933–1939. The work focuses on the formation of that organization, its tasks and forms of activity, locations of camps for children, daily schedules, and the benefits of a month’s stay of the youngest children outside the city and their family homes. Materials and methods: The research uses source archive materials collected in the National Archive in Łódź and journals. The research was conducted using the method of historical explanation with its several variants (including descriptive, genetic, and structural explanation). Results, conclusions: Pawłowska managed to get parents in so-called parents’ care groups in kindergartens interested in the idea of summer camps. Representatives of the groups and kindergarten headmasters were members of the Society. Camps were supposed to be a relaxation and were co-educational. Before going to the countryside, children underwent medical examination. They were sent in groups (of 50) for a month’s stay in June, July, and August. Unemployed mothers were also involved in the campaign, as they worked as support staff. Pawłowska believed that Łódź was a pioneer in organizing summer camps for children at a pre-school age.
 
REFERENCES (33)
1.
Babicki J. C., Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych, „Praca i Opieka Społeczna” 1934, nr 4.
 
2.
Balcerek M., Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1939, PWN, Warszawa 1978.
 
3.
Bronstein-Łychowska M. (red.), Polityka społeczna państwa polskiego, Nakładem Ministerstwa Opieki Społecznej, Warszawa 1935.
 
4.
Daszyńska-Golińska Z., Zagadnienie ludności i bezrobocia, „Praca i Opieka Społeczna” 1931, nr 3.
 
5.
Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o obowiązku szkolnym, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1919 Nr 2.
 
6.
Dydusiak L., Opieka publiczno-prawna nad dzieckiem w Polsce, Drukarnia Urzędnicza, Lwów 1938.
 
7.
Działalność Funduszu Pracy, „Praca i Opieka Społeczna” 1935, nr 1.
 
8.
Kolonie letnie i sanatoria, „Opieka nad Dzieckiem” 1923, nr 1.
 
9.
Jakubiak K., Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczpospolitej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1997.
 
10.
Krzywicki L., Kryzys obecny w oświetleniu porównawczym, „Praca i Opieka Społeczna” 1931, nr 3.
 
11.
Landau Z., Tomaszewski J., Kapitały obce w Polsce 1918–1939. Materiały i dokumenty, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1964.
 
12.
Majewska A. (red.), Rodziny zastępcze Łodzi, Polski Instytut Służby Społecznej, Łódź 1948.
 
13.
Michalska I., Życie łódzkich rodzin w czasach kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych XX wieku w przekazie gazety „Ilustrowania Republika”, „Wychowanie w Rodzinie” 2016, t. 14.
 
14.
Opieka Społeczna, „Praca i Opieka Społeczna” 1922, nr 3–4.
 
15.
Pawłowska J., Kolonje dla dzieci z przedszkoli, „Przedszkole” 1933/1934, nr 8.
 
16.
Pawłowska J., Z życia przedszkoli. Przedszkola m. Łodzi, „Przedszkole” 1936/1937, nr 8.
 
17.
Pawłowska J., Z życia przedszkoli. Przedszkole i dom, wzajemne oddziaływanie oraz wpływy, cz. I, „Przedszkole” 1935/1936, nr 6.
 
18.
Pawłowska J., Z życia przedszkoli. Przedszkole i dom, wzajemne oddziaływanie oraz wpływy, cz. II, „Przedszkole”, 1935/1936, nr 7.
 
19.
Połączenie Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy, „Praca i Opieka Społeczna” 1934, nr 3.
 
20.
Rosset E., Zagadnienia gospodarki samorządowej miasta Łodzi, Magistrat miasta Łodzi, Łódź 1926.
 
21.
Rozporządzenie ministra zdrowia publicznego z 22 lutego 1922 r. o utworzeniu Rady Tymczasowej i Komisji do Spraw Kolonii Letnich, M.P. 1922, nr 74.
 
22.
Rzepkowski A., Ludność miasta Łodzi w latach 1918–1939, Ibidem, Łódź 2008.
 
23.
Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa – Łódź 2000.
 
24.
Skrzydło L., Rody fabrykanckie, cz. 1, Oficyna Bibliofilów, Łódź 2000.
 
25.
Sosnowska J., Dom rodzinny dziecka robotniczego w Łodzi w okresie międzywojennym w świetle materiałów etnograficznych, „Wychowanie w Rodzinie” 2018, t. 18.
 
26.
Sosnowska J., Janina Pawłowska (1895–1972) i jej koncepcja wychowania oraz opieki nad dziećmi w międzywojennej Łodzi, [w:] U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor (red.), Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX – XXI w.), t. 1, Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin – Warszawa 2016.
 
27.
Sosnowska J., Prekursorskie inicjatywy Łodzi doby międzywojennej w edukacji, wychowaniu i opiece nad dzieckiem, „Pedagogika. Studia i rozprawy” 2019, t. 28.
 
28.
Sosnowska J., Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018.
 
29.
Statut Miejscowy o wprowadzeniu przymusu szkolnego w m. Łodzi, „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi” 1919, nr 10.
 
30.
Tazbir S., Podstawy organizacyjne urządzeń kolonijnych i półkolonijnych, [w:] Kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży, Stołeczny Komitet Pomocy dzieciom i Młodzieży, Warszawa 1938.
 
31.
Wachowska B., Życie gospodarcze Łodzi w okresie międzywojennym, Prezydium Łódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, UŁ, Łódź 1973.
 
32.
Walka Rządu Polskiego z bezrobociem w okresie ostatniego kryzysu, „Praca i Opieka Społeczna” 1933, nr 2.
 
33.
Wisławski T., Opieka społeczna w mieście Łodzi w latach 1927–1932, Drukarnia Polska Ludomira Mazurkiewicza, Łódź 1933.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top