Institution of Parentage in Polish Family Law in the Years 1946–1965
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2013-01-01
 
 
Final revision date: 2013-06-30
 
 
Acceptance date: 2013-06-30
 
 
Publication date: 2013-06-30
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;7(1):295-330
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper constitutes a description of the evolution of the system of presumptions pertaining to institution of parentage in Polish family law in the years 1946–1965. The following three legal acts were analysed: Family Law of 1946, constituting the first attempt at unification of regulations connected with this matter since 1918, when Poland regained independence, Family Code of 1950, abolishing the division into legitimate and illegitimate children, and the Family and Guardianship Code of 1964, with its legal regulations still in force (with subsequent amendments). The innovative analysis encompasses such problems as: division into legitimate and illegitimate children and its consequences, presumption of paternity, establishment of paternity in court, as well as legitimisation, recognition, and equalisation of a child. The changing situation of the legal entities connected with the institution of parentage, i.e. child, mother, father, and mother’s husband is also discussed in the article.
 
REFERENCES (23)
1.
Dekret z dn. 25 września 1945 r. Prawo małżeńskie, Dz. U. 1945, nr 48, poz. 270.
 
2.
Dekret z dn. 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie, Dz. U. 1945, nr 48, poz. 271.
 
3.
Dekret z dn. 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne, Dz. U. 1946, nr 6, poz. 52.
 
4.
Dekret z dn. 22 stycznia 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo rodzinne, Dz. U. 1946, nr 6, poz. 53.
 
5.
Dekret z dn. 14 maja 1946 r. Prawo opiekuńcze, Dz. U. 1946, nr 20, poz. 135.
 
6.
Dekret z dn. 14 maja 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo opiekuńcze, Dz. U. 1946, nr 20, poz. 136.
 
7.
Dekret z dn. 29 maja 1946 r. Prawo małżeńskie majątkowe, Dz. U. 1946, nr 31, poz. 196.
 
8.
Dekret z dn. 29 maja 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie majątkowe, Dz. U. 1946, nr 31, poz. 197.
 
9.
Dekret z dn. 3 czerwca 1953 r. o zmianie kodeksu rodzinnego, Dz. U. 1953, nr 31, poz. 124.
 
10.
Ignatowicz J., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1996.
 
11.
Radwański Z. Problemy kodyfikacji prawa rodzinnego, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985.
 
12.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, Dz. U. 1932, nr 60, poz. 571.
 
13.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy, Dz. U. 1934, nr 57, poz. 502.
 
14.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 29 listopada 1930 r. Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz. U. 1930, nr 83, poz. 651.
 
15.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 19 marca 1928 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. 1928, nr 33, poz. 313.
 
16.
Szer S., Współpraca polsko-czechosłowacka w zakresie kodyfikacji prawa rodzinnego.
 
17.
Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej prof. dr. Kazimierza Przybyłowskiego, Kraków – Warszawa 1964.
 
18.
Ustawa z dn. 3 czerwca 1919 r. o komisji kodyfikacyjnej, Dz. U. 1919, nr 44, poz. 315.
 
19.
Ustawa Krajowej Rady Narodowej z dn. 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy, Dz. U.1945 nr 1 poz. 1.
 
20.
Ustawa z dn. 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny, Dz. U.1950.34.308, Art. 35.
 
21.
Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U.1964.9.59.
 
22.
Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964.9.60.
 
23.
Winiarz J., Kodyfikacja prawa rodzinnego i opiekuńczego PRL, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top