Instytucja pochodzenia dziecka w polskim prawie rodzinnym w latach 1946–1965
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Data nadesłania: 01-01-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2013
 
 
Data akceptacji: 30-06-2013
 
 
Data publikacji: 30-06-2013
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;7(1):295-330
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi opis ewolucji systemu domniemań dotyczących instytucji pochodzenia dziecka w polskim prawie w latach 1946–1964. Analizie poddano trzy następujące po sobie regulacje prawne: Prawo rodzinne z 1946 roku – stanowiące pierwszą próbę unifikacji tej materii od czasu uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, Kodeks rodzinny z 1950 roku – znoszący podział na dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 – którego przepisy nadal posiadają moc obowiązującą (z uwzględnieniem późniejszych nowelizacji). Ujęta w sposób nowatorski analiza obejmuje takie zagadnienia, jak: podział na dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie i jego konsekwencje, domniemanie ojcostwa, sądowe ustalenie ojcostwa, a także uprawnienie, uznanie i zrównanie dziecka. W artykule zwrócono również uwagę na zmieniającą się sytuację prawną podmiotów, związanych z instytucją pochodzenia dziecka, czyli: dziecka, matki, ojca oraz męża matki.
 
REFERENCJE (23)
1.
Dekret z dn. 25 września 1945 r. Prawo małżeńskie, Dz. U. 1945, nr 48, poz. 270.
 
2.
Dekret z dn. 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie, Dz. U. 1945, nr 48, poz. 271.
 
3.
Dekret z dn. 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne, Dz. U. 1946, nr 6, poz. 52.
 
4.
Dekret z dn. 22 stycznia 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo rodzinne, Dz. U. 1946, nr 6, poz. 53.
 
5.
Dekret z dn. 14 maja 1946 r. Prawo opiekuńcze, Dz. U. 1946, nr 20, poz. 135.
 
6.
Dekret z dn. 14 maja 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo opiekuńcze, Dz. U. 1946, nr 20, poz. 136.
 
7.
Dekret z dn. 29 maja 1946 r. Prawo małżeńskie majątkowe, Dz. U. 1946, nr 31, poz. 196.
 
8.
Dekret z dn. 29 maja 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie majątkowe, Dz. U. 1946, nr 31, poz. 197.
 
9.
Dekret z dn. 3 czerwca 1953 r. o zmianie kodeksu rodzinnego, Dz. U. 1953, nr 31, poz. 124.
 
10.
Ignatowicz J., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1996.
 
11.
Radwański Z. Problemy kodyfikacji prawa rodzinnego, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985.
 
12.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, Dz. U. 1932, nr 60, poz. 571.
 
13.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy, Dz. U. 1934, nr 57, poz. 502.
 
14.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 29 listopada 1930 r. Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz. U. 1930, nr 83, poz. 651.
 
15.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 19 marca 1928 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. 1928, nr 33, poz. 313.
 
16.
Szer S., Współpraca polsko-czechosłowacka w zakresie kodyfikacji prawa rodzinnego.
 
17.
Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej prof. dr. Kazimierza Przybyłowskiego, Kraków – Warszawa 1964.
 
18.
Ustawa z dn. 3 czerwca 1919 r. o komisji kodyfikacyjnej, Dz. U. 1919, nr 44, poz. 315.
 
19.
Ustawa Krajowej Rady Narodowej z dn. 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy, Dz. U.1945 nr 1 poz. 1.
 
20.
Ustawa z dn. 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny, Dz. U.1950.34.308, Art. 35.
 
21.
Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U.1964.9.59.
 
22.
Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964.9.60.
 
23.
Winiarz J., Kodyfikacja prawa rodzinnego i opiekuńczego PRL, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top