Procedura publikacji

 
W czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” publikowane są wyłącznie wcześniej nierozpowszechnione artykuły naukowe, stanowiące oryginalne doniesienia badawcze (zorientowane zarówno w metodologii jakościowej, jak i ilościowej), a także metaanalizy. W czasopiśmie akceptowane są artykuły dotyczące problematyki rodziny w ujęciu różnych dyscyplin naukowych. Wspólną płaszczyzną publikowanych utworów jest historyczny i współczesny kontekst szeroko pojmowanej triady: Rodzina - Wychowanie - Edukacja.

W czasopiśmie nie są publikowane recenzje, sprawozdania, raporty nie mające charakteru naukowego.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych kwartalnik “Wychowanie w Rodzinie” otrzymał 70 punktów. Czasopismo “Wychowanie w Rodzinie” znajduje się na pozycji 31248 w obowiązującym wykazie [link].

Procedura publikacji dzieli się na dwa etapy: recenzencki i publikacyjny. Podlegają one dwuetapowej opłacie:
- za recenzje artykułu – opłata ta nie warunkuje uzyskania pozytywnych recenzji. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku uzyskania recenzji negatywnej.
- za publikację artykułu – opłatę tę uiszczają autorzy artykułów, które uzyskały dwie pozytywne recenzje i zostają poddane dalszej procedurze publikacyjnej.

Etap pierwszy procedury publikacyjnej – recenzowanie 1. Nadesłanie przez autora artykułu do wydawnictwa na adres wwr@edusfera.press. Za datę nadesłania artykułu przyjmuje się dzień, w którym autor przesłał całość utworu obejmującą:

  • tekst właściwy utworu w języku polskim lub angielskim,
  • tytuł, streszczenie utworu oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
  • bibliografię sporządzoną zgodnie z zasadami APA,
  • zanonimizowaną wersję tekstu właściwego (z której usunięto wszelkie dane wskazujące na autora tekstu).
 2. Podpisanie umowy licencyjnej (licencja cc-by-sa).

 3. Zarejestrowanie artykułu. Artykuł przygotowany zgodnie z wskazaniami redakcyjnymi, opłacony i opatrzony umową wydawniczą zostaje następnie zarejestrowany i zweryfikowany pod kątem anonimizacji. Każdy przesłany artykuł weryfikowany jest w systemie antyplagiatowym. W takiej anonimowej postaci jest poddawany recenzji.
 4. Uiszczenie opłaty za recenzję.
  Po naniesieniu korekt wskazanych przez redaktora przyjmującego oraz przesłaniu umowy wydawniczej, autor zostanie poinformowany mailowo o zarejestrowaniu artykułu. Po zarejestrowaniu artykułu autor zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za recenzję w wysokości:

  • dla tekstów w języku polskim - 500 PLN
  • dla tekstów w języku angielskim - 135 EUR.

  Opłata wnoszona jest na konto wydawcy.
  Opłata za recenzję inicjuje dalsze prace redakcyjne nad tekstem. Nie warunkuje natomiast uzyskania pozytywnych recenzji.
 5. Przekazanie artykułu do recenzji. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Procedura recenzowania
 6. Przekazanie autorowi treści recenzji. Uzyskanie choć jednej negatywnej recenzji zamyka procedurę publikacyjną, a autor zostaje poinformowany mailowo o odrzuceniu artykułu przez redakcję czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”. W przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji artykuł przechodzi do drugiego etapu procedury publikacyjnej, o czym autor zostaje również poinformowany mailowo. W obu przypadkach autorom przekazuje się treść recenzji w postaci zanonimizowanej.


Etap drugi procedury publikacyjnej – publikacja


 1. Uiszczenie opłaty publikacyjnej. Autor, którego artykuł uzyskał dwie pozytywne recenzje zobowiązany jest do uiszczenia opłaty publikacyjnej:

  • dla tekstów w języku polskim - 1250 PLN
  • dla tekstów w języku angielskim - 400 EUR.

  Opłata wnoszona jest na konto wydawcy.
  Opłata publikacyjna warunkuje dalsze prace redakcyjne nad tekstem, w tym korektę tekstu w języku polskim, w języku angielskim, opracowanie i przygotowanie do druku grafik i wykresów, skład i łamanie tekstu, oprawę graficzną, przygotowanie publikacji do druku w postaci tradycyjnej i elektronicznej, wydruk egzemplarzy czasopisma, wysyłkę egzemplarzy autorskich.
 2. Korekta autorska tekstu. Autor, którego artykuł uzyskał dwie pozytywne recenzje, nanosi poprawki merytoryczne wskazane przez recenzentów oraz poprawki techniczne i językowe wskazane przez redaktorów językowych w terminie 1 miesiąca od uzyskania stosownych informacji. Każdy artykuł podlega kolejnym korektom:

  • merytorycznej – pod kątem zgodności naniesienia poprawek z wskazaniami określonymi przez recenzentów, a przekazanymi autorom w zanonimizowanych recenzjach.
  • redakcyjnej – pod kątem językowym (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) – autor jest zobowiązany do uzgodnienia poprawek językowych z właściwym redaktorem.
  • technicznej – pod kątem prawidłowości sporządzenia przypisów i bibliografii zgodnie ze standardami APA.


  W przypadku jeśli autor nie nadeśle poprawek w terminie 1 miesiąca od uzyskania informacji wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia procedury redakcyjnej bez zwrotu opłaty publikacyjnej.
 3. Akceptacja poprawionego tekstu przez redaktora naczelnego lub zastępcę redaktora naczelnego czasopisma. Dzień, kiedy zostaną zaakceptowane poprawki naniesione przez autora uznaje się za datę przyjęcia artykułu do druku. Do kolejnych tomów artykuły są włączane zgodnie z kolejnością wpływu zredagowanego tekstu.
 4. Opublikowanie artykułów w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie". Publikacja następuje w dwóch wersjach: drukowanej o numerze ISSN 2082-9019, która jest wersją pierwotną oraz w wersji elektronicznej o numerze ISSN 2300-5866. Wszystkie artykuły są opatrzone numerem DOI, archiwizowane w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego, a także w Repozytorium Biblioteki Narodowej oraz innych repozytoriach, z którymi podpisano stosowną umowę. Artykuły te będą dostępne w Repozytoriach również po ewentualnym zaprzestaniu wydawania czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”.
 5. Wysyłka egzemplarzy autorskich. Po zakończeniu procedury publikacji każdy autor otrzymuje egzemplarz autorski numeru czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”, który zostanie przesłany pocztą na adres wskazany przez autora.
 6. Zastrzeżenie zakończenia procedury publikacyjnej. Artykuł nie zostanie opublikowany w przypadku: naruszenia postanowień Etyki publikacji, w szczególności wykrycia plagiatu, naruszenia praw autorskich osób trzecich, a także niedostarczenia wymaganych dokumentów, nie uiszczenia wymaganej opłaty, nie naniesienia korekt w wyznaczonym terminie.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top