Wymogi redakcyjne

 
Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, tekst sprawdzany jest przez zespół specjalistów czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”: redaktorów językowych, statystycznych oraz tematycznych. Autor tekstu zobligowany jest do naniesienia korekt, zgodnie z uwagami recenzentów i redaktorów.

Wymogi edytorskie czasopisma odpowiadają standardom bibliograficznym APA. Swym zakresem obejmują: kompozycję i przygotowanie tekstu, wyróżnienia w tekście, przypisy, bibliografię, rysunki i tabele.

Kompozycja tekstu:

Tytuł tekstu

Imię i nazwisko autora
Instytut, Wydział, Uniwersytet
Adres placówki
Adres e-mail:
ORCID:


ABSTRAKT (w języku polskim i angielskim)
Abstrakt ustrukturyzowany, max. 250 słów. Autor wyodrębnia poszczególne sekcje:
Wprowadzenie.
Cel.
Materiały i metody.
Wyniki.
Wnioski. (opcjonalnie)
Słowa kluczowe: od 5 do 8 słów kluczowych

Przygotowanie tekstu:
 • tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word i nie przekraczać arkusza wydawniczego (40 000 znaków liczonych łącznie ze spacjami),
 • czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt. Tytuł 14 pkt., pogrubiona. Śródtytuły – 12 pkt., pogrubiona,
 • marginesy: po 2,5 cm na górze, na dole oraz po lewej i prawej stronie kartki (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word),
 • wyrównanie tekstu: wyjustowany,
 • interlinia tekstu – 1,5,
 • akapity wcięte (wielkość: 1,27 cm),
 • ponumerowane strony (numeracja umieszczona w prawym górnym rogu strony),
 • wyłączona opcja dzielenia wyrazów,
 • tabele i wykresy wraz z tytułami umieszczone są w tekście, do każdej tabeli autor powinien się odnieść w tekście, omówić. Pod każdą tabelą powinno być podane źródło. Jeśli tabela jest własnym opracowaniem autora, to również powinno być zaznaczone.

Wyróżnienia w tekście:

Stosowanie kursywy:
 • w przytaczaniu tytułów: książek, rozdziałów książek, czasopism, artykułów, tekstów ze stron internetowych, filmów, nagrań wideo, programów TV oraz mikrofilmów,
 • w bibliografii: tytuły w tekstach zasadniczych, tytuły czasopism,
 • terminy obcojęzyczne.

Inne wyróżnienia w tekście:
NIE podkreślamy, NIE pogrubiamy

Wyliczenia w punktach
 • nie numerujemy,
 • dla wyróżnienia stosujemy myślniki,
 • po wyliczance robimy przerwę, przed nie.

Cudzysłów, myślnik, dywiz:
 • cudzysłów ostrokątny «...»,
 • podwójny cudzysłów apostrofowy „...”; używamy cudzysłowu apostrofowego, wyjątkiem jest cytat w cytacie, wtedy ten w środku wyróżniamy ostrokątnym,
 • przykład: Kowalski (2015) uważa, że „cytat «cytat w cytacie» cytat”,
 • myślnik – jest to długa kreska za pomocą której oznaczamy pauzę w zdaniu, przykład: Standardy APA – reguły edytowania tekstu,
 • Dywiz-krótka kreska za pomocą której łączymy słowa, przykład: Czarno-biały.

Przypisy:
 • za pierwszym razem powołując się na autora w tekście podajemy pełne imię autora i nazwisko, każdy kolejny raz inicjał imienia i nazwisko; w poniższej tabeli zostały przedstawione przykłady odwołań w tekście uwzględniające liczbę autorów,
 • przypisy dajemy w tekście, na dole są tylko przypisy informujące o prawach autorskich oraz ewentualne przypisy wyjaśniające, uzupełniające, które należy ograniczyć do minimum,
 • kompozycja przypisu: (Autor, rok, strona). Stronę podajemy wówczas, gdy przytaczamy dosłowny cytat. W przypadku parafrazy – numerów stron nie podajemy.

Przypisy – uwagi:
 • ten sam autor, różne lata: (Kowalski, 2015, 2016),
 • różne pozycje oddzielamy od siebie średnikiem np. (Kowalski, 2016; Malinowski, 2015); pozycje ułożone w kolejności alfabetycznej,
 • jeśli powołujemy się na dwie różne prace autora, wydane w tym samym roku, musimy je oznaczyć literowo: a, b… (Kowalski, 2015a, 2015b).

Bibliografia:
 • nie numerujemy,
 • nie dzielimy na netografię, bibliografię filmografię etc.,
 • pozycje bibliograficzne powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej,
 • dwóch autorów ten sam rok:
  Kowalski, A (2016a.)………….
  Kowalski, A (2016b.)………….

Książka:
Kowalski, A. (2016). Tytuł książki. Wrocław: Wydawnictwo.

Rozdział w książce:
Malinowski, B. (2016). Tytuł rozdziału. W: B. Nowak (red.), Tytuł książki (ss. 20-39). Wrocław: Wydawnictwo.

Artykuł w czasopiśmie:
Mrówkowski, O. (2016). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, 5 (3), 50-72.

Artykuł z strony internetowej
Dębowski, R. (2016). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.
UWAGA: Nie dajemy samych linków. Zawsze staramy się wykorzystać maksymalnie informacji ile jest – jeśli nie ma daty, to datę dostępu, jeśli ni ma tytułu artykułu to kursywą nazwa wątku, strony etc.

Artykuł z nr. DOI
Sosnowski, A., Dębowski, U. G. (2017). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, 24, 28-35. DOI: xxxxx.

Literatura w j. obcym
Tytuły w języku innym niż polskim powinny być tłumaczone i podane obok oryginału w kwadratowym nawiasie.

Smith, J. (2017). English title [Tytuł przetłumaczony]. London: Publisher

UWAGA! Tytuły zapisane w innym alfabecie niż łaciński powinny być poddane transliteracji. Z programu do transliteracji można skorzystać tu: https://www.ushuaia.pl/transliterate/

Tabele i rysunki:

W tabelach nie dajemy krawędzi poprzecznych ani wewnętrznych krawędzi poziomych. Wyjątkiem jest oddzielnie linią poziomą nazw pozycji, albo wyników podsumowujących. Słowo „Tabela” i „Rysunek” piszemy bez skrótów. „Rysunek” odnosi się także do obrazów, wykresów etc.

Redaktor naczelny, w porozumieniu z redaktorami językowymi, statystycznymi i tematycznymi, podejmuje ostateczną decyzję o publikacji i druku artykułu.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top