Prawa autorskie i polityka otwartego dostępu

 
Otwarty dostęp do opublikowanych artykułów.
„Wychowanie w Rodzinie” jest czasopismem Open Access, co oznacza, że cała treść jest objęta wolnym dostępem bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat przez użytkowników lub reprezentowane przez nich instytucje.

Użytkownicy są uprawnieni do czytania, pobierania, kopiowania, rozpowszechniania, drukowania lub linkowania pełnych wersji tekstów artykułów bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody wydawcy lub autora. Uprawnienie to jest zgodne z definicją Open Access sformułowaną przez BOAI (Budapest Open Access Initiative) oraz polskim prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Informacja o prawach autorskich majątkowych.
Wydawnictwo Naukowe EDUsfera posiada autorskie prawa majątkowe do opublikowanych treści, na podstawie umów z autorami artykułów. Artykuły publikowane są w oparciu o licencję CC-BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0), wyrażającym się w wymogu każdorazowego podania nazwiska autora oraz miejsca pierwszej publikacji.

Informacja o wersji pierwotnej.
Wersją pierwotną czasopisma do 31.12.2022 roku pozostaje wersja drukowana. Od 01.01.2023 roku pierwotną będzie wersja elektroniczna.

Informacja o przechowywaniu tomów czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” na wypadek zaprzestania dalszej działalności wydawniczej.
Egzemplarze drukowane czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” w celu archiwizacji przewidzianej również na okoliczność zaprzestania wydawania czasopisma przesyłane są do Biblioteki Narodowej, a także do innych bibliotek zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (DZ.U.1997.29.161 z późn. zm.).

Wersja elektroniczna opublikowanych egzemplarzy przekazywana jest do Repozytorium Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Repozytorium Biblioteki Narodowej, w którego ramach opracowano specjalny system zabezpieczenia danych. Opublikowane tam treści będą dostępne również w sytuacji zaprzestania wydawania czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top