Cele i zakres czasopisma

 
Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikowane są w nim oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak i rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach „Wychowania w Rodzinie” wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, czy też nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej.

Idea powołania czasopisma o zasięgu ogólnopolskim – a następnie międzynarodowym – które podejmowałoby szeroko rozumiane problemy rodziny w odniesieniu do przeszłości i współczesności, powstała na początku 2010 roku. Intencją pomysłodawców było integrowanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych wokół tytułowego wychowania w rodzinie, co jest wciąż aktualne.

Przed czasopismem zostały postawione następujące cele:
  • publikowanie artykułów przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy podejmują problematykę rodziny, wychowania oraz edukacji, a ich teksty wnoszą do nauki nowe treści i zawierają propozycje współcześnie praktycznych rozwiązań,
  • traktowanie czasopisma jako trybuny dyskursu naukowego,
  • informowanie o badaniach prowadzonych w przedmiotowym zakresie tematycznym,
  • wymiana myśli historycznej i współczesnej na temat rodziny między ośrodkami polskimi i zagranicznymi,
  • tworzenie płaszczyzny dla recepcji myśli historycznej i dawnej praktyki dla współczesnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych odnoszących się do rodziny: jej wsparcia, pomocy, opieki,
  • porównanie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie wychowania w rodzinie w kontekście historycznym i współczesnym w różnych krajach,
  • promowanie osiągnięć polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie wychowania w rodzinie w środowisku polskich teoretyków i praktyków oraz na arenie międzynarodowej,
  • integracja środowisk naukowych i przedstawicieli praktyki w Polsce i za granicą.


Odbiorcy czasopisma
Czasopismo „Wychowanie w Rodzinie” jest trybuną profesjonalnej wymiany myśli naukowej o rodzinie, wychowaniu i edukacji, która odbywa się pomiędzy ośrodkami akademickimi w Polsce i poza jej granicami. Jego odbiorcami są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych (pedagogiki, historii wychowania, psychologii, socjologii, prawa, filozofii, filologii, a także nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej i in.), ogniskujący swoje badania wokół triady Rodzina – Wychowanie – Edukacja.

„Wychowanie w Rodzinie” służy także popularyzowaniu najnowszej wiedzy dotyczącej wyżej zarysowanej problematyki wśród wszystkich refleksyjnych teoretyków i praktyków, a także pośród studentów różnych kierunków i specjalności, przygotowujących się do pracy zawodowo skoncentrowanej wokół człowieka jako istoty społecznej.

Czasopismo „Wychowanie w Rodzinie” jest przyjazne wszystkim odbiorcom. Zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wytycznych WCAG 2.1. AA, które pozwalają na zniwelowanie barier w korzystaniu z platformy cyfrowej dla wszystkich użytkowników. Opracowane standardy wytycznych WCAG 2.1. AA ukierunkowane są na szeroki zakres niepełnosprawności, w tym m.in. wzrokową, słuchową, fizyczną, mowy, poznawczą, językową. Dzięki spełnieniu wymogów WCAG 2.1.AA treści internetowe staną się użyteczne także dla seniorów. Dzięki zastosowaniu wytycznych WCAG 2.1.AA strona staje się bardziej przyjazna zarówno pod względem kodu, treści, jak i sposobu działania. Wdrożenie standardu WCAG 2.1.AA zapewnia nowoczesną i łatwą obsługę witryny dla osób ze specjalnymi potrzebami, poprzez zastosowanie m.in.: kontrastowej wersji strony, mechanizmu zmiany rozmiaru czcionek, możliwości obsługi strony za pomocą klawiatury z użyciem aktywnego elementu, klawiszy dostępności, uporządkowanej struktury nagłówków.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top