Etyka publikacji

 
W czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” przyjęto zasady etyki publikacyjnej zgodnej z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Przyjęte wymagania są obligatoryjne dla recenzentów, zespołu redakcyjnego i wszystkich autorów.

Zasady odpowiedzialności, obowiązki i prawa autorów:

 1. W czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” publikowane są wyłącznie teksty oryginalne, zgodne z profilem i zakresem czasopisma, prezentujące wyniki badań własnych, nie udostępnianych wcześniej w żadnym innym wydawnictwie.
 2. Autor oświadcza, że tekst zgłaszany do czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” jest dziełem autorskim oraz że posiada pełne prawa autorskie. Dodatkowo autor składa oświadczenie, że zaprezentowane wyniki badań są przygotowane i opracowane w sposób jasny, uczciwy oraz pozbawiony znamion fałszowania lub manipulowania danymi.
 3. Każdy autor, zgłaszając artykuł do czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”, zobligowany jest dołączyć oświadczenie o oryginalności danej pracy.
 4. Autorzy oświadczają, że zgłaszany tekst nie był wcześniej publikowany w innych czasopismach – ani w całości, ani w znacznej części.
 5. W przypadku artykułów zgłoszonych przez kilku autorów, każdy z nich ma obowiązek ujawnienia wkładu własnego w powstanie opracowania. Praktyki świadczące o nieuczciwości lub zatajeniu prawdy mogą podlegać sankcjom.
 6. Każdy autor oświadcza, że zgadza się z wymaganiami oraz podstawowymi zasadami Czasopisma.
 7. Autorzy biorą pełną odpowiedzialność za swój tekst i przedstawione w nim wyniki badań.
 8. Autorzy są zobowiązani ujawnić wszystkie źródła, które mogły mieć wpływ na ostateczną formę zgłaszanego tekstu.
 9. Autorzy zobowiązani są podać informacje o źródłach finansowania publikacji oraz wkładzie innych podmiotów w realizację badania i powstania tekstu. Zaleca się umieszczenie takich informacji w formie sekcji „Podziękowania”.
 10. Autorzy przekazują prawa autorskie podmiotowi Wydawnictwo Naukowe EDUsfera. Następnie artykuł dystrybuowany jest na licencji CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en). Autorzy tekstu przekazują wydawcy prawo do nieograniczonego publikowania artykułu w otwartym dostępie (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/).
 11. Autorzy tekstu proszeni są o podanie podstawowych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, tytuł, uczelnia, numer telefonu lub adres e-mail oraz numer ORCID. W tym celu konieczne jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Jeśli tekst został przygotowany przez kilka osób, to jeden z autorów pełni funkcję autora korespondencyjnego i zobowiązuje się utrzymywać kontakt z redakcją czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”, a także przekazywać wszystkie wiadomości pozostałym członkom swojego zespołu.
 13. Autor zobowiązany jest do naniesienie korekty w tekście oraz uwzględnienia komentarzy otrzymanych od recenzentów oraz redaktorów czasopisma.
 14. Jeśli autor dowie się, że w opublikowanym już tekście występują błędy lub/i znaczne nieścisłości, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie redaktora czasopisma i wspólnie z nim podjąć wszelkie starania w celu wprowadzenia poprawek lub wycofania tekstu.
 15. Autorzy mają prawo odwołania się od decyzji redakcji do redaktora naczelnego czasopisma.
 16. Warunki dotyczące praw autorskich wskazane są w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami.


Zasady odpowiedzialności i obowiązki redaktorów:

 1. Redaktorzy czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” zobligowani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami bezstronności i uczciwości. Redaktorzy zobowiązują się także do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, celem zapewnienia wysokiej jakości prac na rzecz Czasopisma.
 2. Zespół redakcyjny powinien wykonywać swoje obowiązki w oparciu o zasadę poszanowania intelektualnej niezależności autorów.
 3. Redaktor naczelny czasopisma zobowiązany jest do zorganizowania procesu recenzji w sposób, który wyklucza zaistnienie konfliktu interesów osób zaangażowanych w ocenę przesłanego tekstu.
 4. Redaktor naczelny, w porozumieniu z redaktorami tematycznymi, jest zobowiązany do wnikliwego i bezstronnego przeanalizowania zgłaszanych tekstów celem oceny zgodności manuskryptów z profilem czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”.
 5. Redaktor naczelny, w porozumieniu z redaktorami, podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą druku artykułu w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie”. Dzień, w którym zaakceptowane zostaną poprawki naniesione przez autora uznaje się za datę przyjęcia artykułu do druku.
 6. Redaktor naczelny, w porozumieniu z redaktorami tematycznymi, może odrzucić zgłoszony tekst, jeśli podejrzewa, że został on przygotowany w sposób podważających etykę prowadzenia badań naukowych, zaprezentowane dane zostały sfałszowane lub zmanipulowane, a także w przypadku podejrzenia, że tekst nie jest dziełem autorskim.
 7. Sekretarz redakcji, w porozumieniu z redaktorami tematycznymi i statystycznymi, jest zobowiązany do przeanalizowania zgłaszanych tekstów celem oceny zgodności manuskryptu z wymaganiami technicznymi. W przypadku, gdy wstępna ocena jest negatywna, Sekretarz redakcji odsyła autorom tekst, podając przyczynę i wskazując zakres niezbędnych poprawek.
 8. Redaktor statystyczny czasopisma jest odpowiedzialny za wnikliwą analizę tekstów pod kątem poprawności zastosowanych metod statystycznych.
 9. Wszyscy redaktorzy są zobligowani do zachowania poufności procesu podwójnej recenzji. W związku z tym, nie mogą udostępniać materiałów otrzymanych do recenzji ani korespondować z Recenzentami na temat recenzowanych tekstów.
 10. Redaktorzy czasopisma, po otrzymaniu pisemnych odpowiedzi na komentarze Recenzentów mogą – jeśli zajdzie taka potrzeba – ponownie poprosić recenzentów o ocenę poprawionego tekstu.
 11. Redaktorzy powinni dokładać wszelkich starań, aby czasopismo „Wychowanie w Rodzinie” publikowane było bez opóźnień, z zachowaniem odpowiedniej częstotliwości.
 12. Redaktorzy zobowiązują się do stosowania wszelkich dostępne środków w celu zapobiegania publikacji plagiatów i fałszywych danych.
 13. Redaktorzy czasopisma, w porozumieniu z wydawcą, muszą uwzględnić poprawki, wycofania, wyjaśnienia i przeprosiny dla autorów, jeśli zajdzie taka potrzeba.


Zasady odpowiedzialności i obowiązki recenzentów:

 1. Każdy tekst przesłany do czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” jest recenzowany anonimowo, w procesie tzw. podwójnej ślepej recenzji, co oznacza, że tożsamość autorów i recenzentów nie jest ujawniana.
 2. Recenzent jest zobowiązany do zgłoszenia ewentualnych konfliktów interesów.
 3. Recenzenci powinni dokonywać wnikliwej, bezstronnej analizy recenzowanych tekstów. Wyniki i komentarze recenzenta powinny być bezstronne, kulturalne, szczegółowe, czytelne i jasne dla autora.
 4. Recenzent nie powinien podejmować się recenzowania tekstów, których, jego zdaniem, nie jest w stanie ocenić w sposób uczciwy, profesjonalny i kompetentny.
 5. Recenzenci muszą poinformować redakcję czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” o sytuacji, kiedy zetkną się z podejrzeniem plagiatu i podobieństwa fragmentów tekstu do innych publikacji, których autorzy nie zostali wskazani w tekście.
 6. Recenzenci są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków w oparciu o zasadę poufności procesu recenzji. W związku z tym nie mogą udostępniać innym osobom materiałów otrzymanych do recenzji ani korespondencji z redakcją na temat recenzowanego tekstu.
 7. Recenzenci powinni dołożyć wszelkich starań, aby prace wykonywane na rzecz czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” były terminowe i profesjonalne. Jeśli Recenzent wie, że nie jest w stanie wykonać recenzji na czas, musi poinformować o tym redaktorów czasopisma.
 8. Recenzenci w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” zwracają szczególną uwagę na następujące kryteria: zgodność tytułu tekstu z jego treścią, zgodność artykułu z problematyką i profilem czasopisma, aktualność i oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna artykułu, jakość zaprezentowanych badań, spełnienie wymagań redakcyjnych Czasopisma, dobór pozycji bibliograficznych, struktura treści, język, zastosowana terminologia oraz zrozumiałość i czytelność tekstu, a także wykresów i tabel.
 9. Recenzentów zachęca się do wskazania istotnych publikacji, które autor mógłby zacytować w tekście.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top