Woman in the role of the mother. Propositions of Anastazja Dzieduszycka née Jełowicka (1842–1890)
 
More details
Hide details
1
Katedra Historii Myśli Pedagogicznej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
 
 
Submission date: 2014-09-30
 
 
Acceptance date: 2015-10-12
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Joanna Falkowska   

Katedra Historii Myśli Pedagogicznej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):243-254
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main objective of the paper is to show the views of Anastazja Dzieduszycka née Jełowiecka on the role of the mother. This teacher, activist and pedagogical columnist was convinced of the great importance of this task as well as the responsibilities that lie with women as a result. A mother should be the first teacher for her child, instil Christian values in it, prepare it to measure up to the responsibilities it will have towards society and especially to diligent work. The author was also of the opinion that a woman–mother of her time should be a conscious person. She should keep up with the times and adapt her actions to the changing reality. She held the family’s happiness, well-being, and morality, for which the woman is largely responsible, in high regard. It is she who is able, with her work and involvement, using the appropriate means, to make family life reflect Christian values.
 
REFERENCES (23)
1.
Czajecka B., Z domu w szeroki świat. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890–1914, Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk. Universitas, Kraków 1990.
 
2.
Dunin-Karwicki J., Z moich wspomnień, t. III, Księgarnia A. G. Dubowskiego, Warszawa 1901.
 
3.
Dutkowa R., Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie emancypacji kobiet (1896–1918), Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 
4.
Dzieduszycka A., Gawędy matki, Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1872.
 
5.
Dzieduszycka A., Jeszcze o wychowaniu i powołaniu kobiety, Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa 1878.
 
6.
Dzieduszycka A., Kilka myśli o wychowaniu i wykształceniu niewiast naszych, Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta, Lwów 1871.
 
7.
Dzieduszycka A., Książka młodej kobiety, nakł. Maurycego Orgelbranda, Warszawa 1881.
 
8.
Dzieduszycka A., Listy nauczycielki poświęcone nauczycielkom szkół ludowych i uczennicom seminariów nauczycielskich żeńskich, K. Bartoszewicz, Kraków 1883.
 
9.
Dzieduszycka A., O tym i owym. Ani chwili do stracenia..., „Bluszcz” 1875, nr 25.
 
10.
Dzieduszycka A., Po dziesięciu latach, „Kronika Rodzinna” 1880, t. 8, nr 5–5/24.
 
11.
Hoff J. (red.), O kobietach: studia i szkice: wiek XIX i XX, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 
12.
Hulewicz J., Dzieduszycka z Jełowickich Anastazja, [w:] Konopczyński W. (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. VI, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1938.
 
13.
Hulewicz J., Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1939.
 
14.
Jakubiak K. (red.), Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 2000.
 
15.
Kosmowska I., Milkuszyc D., Szycówna A., Kobieta polska jako autorka pedagogiczna. Bibliografia książek z dziedziny teorii wychowania, podręczników, literatury dla młodzieży poprzedzona wstępem historycznym, Sekcja pedagogiczno-oświatowa, Warszawa 1912.
 
16.
Meissner A., Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli. Galicja i jej dziedzictwo, t. 11, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999.
 
17.
Słowiński L., Z myślą o niepodległej, Wydawnictwo Abos, Poznań 1993.
 
18.
Suchmiel J., Udział kobiet w nauce do 1939 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1994.
 
19.
Tańska K. [Hoffmanowa], Amelia matką: dzieło za dalszy ciąg Pamiątki po dobrej matce służyć mogące, cz. 1: Obejmująca ogólny obraz religii prawdziwej, Druk. Łatkiewicza, Warszawa 1822.
 
20.
Tańska K. [Hoffmanowa], Amelia matką: dzieło za dalszy ciąg Pamiątki po dobrej matce służyć mogące, cz. 2: Obejmująca dzieje prawdziwej religii, Warszawa 1824.
 
21.
Tańska K. [Hoffmanowa], Pamiątka po dobrej matce, czyli Ostatnie jej rady dla córki. Przez Młodą Polkę, Druk. przy Nowolipiu no 646, Warszawa 1819.
 
22.
Żarnowska A., Szwarc A. (red.), Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, cz. I i II, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1995.
 
23.
Żarnowska A., Szwarc A. (red.), Kobieta i kultura: kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim: zbiór studiów, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top