The Image of Children’s Attitudes and Duties Towards Their Parents in the High Middle Ages (as Reflected in De regimine filiorum nobilium by Vincent of Beauvais and De regimine principum by Giles of Rome)
 
More details
Hide details
1
Wydział Historyczny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Księcia Józefa Poniatowskiego 12 85-667 Bydgoszcz
 
 
Submission date: 2013-01-01
 
 
Final revision date: 2013-06-30
 
 
Acceptance date: 2013-06-30
 
 
Publication date: 2013-06-30
 
 
Corresponding author
Witold Brzeziński   

Wydział Historyczny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Księcia Józefa Poniatowskiego 12 85-667 Bydgoszcz
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;7(1):33-47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is concerned with the image of children’s attitudes and duties towards their parents presented in two selected thirteenth-century educational treatises. These are De regimine filiorum nobilium by Vincent of Beauvais and De regimine principum by Giles of Rome. Both authors unanimously enumerate filial obedience as well as honour and respect as the most important duties of children to their parents. Additionally, Vincent mentions that children should also support parents and provide them with necessities when they are old and in need. Yet, the authors differ on the motives of children’s behaviours. For Vincent of Beauvais filial obedience results from God’s commandments, and disobedience is its infringement and as such will be punished. For Giles of Rome children should first all be obedient and subjected to their parents because of their love to them. Nevertheless, he also adds that this is also because parents are superior to children. The differences in the motives result first of all from the fact that the authors refer to two different traditions and sources, the former to the Bible and Christian writers, the latter to Aristotle’s works.
 
REFERENCES (19)
1.
AegidiusRomanus, De eruditione principum libri, ks. III, Roma 1606.
 
2.
Anton H.H., Fürstenspiegel. Lateinisches Mittelalter, [w:] Lexikon des Mittelalters, t. 4, München – Zurich 1989.
 
3.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1956.
 
4.
Arnold K., Kind und Gesellschaft in Mittelalter und Renaissance, München 1980.
 
5.
Błaszczyk I. i Smetanski Iwanowicz N. (red.), Odpowiedzialność za wychowanie. Kontekst edukacyjno-historyczny, Bydgoszcz 2010.
 
6.
Briggs Ch.F., Giles of Rome’s „De RegiminePrincipum”. Reading and Writing Politics at Court and University, c. 1275–1525, Cambridge 1999.
 
7.
Brzeziński W., Relacje między rodzicami a dziećmi w piśmiennictwie dydaktyczno-moralizatorskim późnego średniowiecza (na przykładzie De prole et Regimine Filiorum Konrada Bitschina), [w:] I. Błaszczyk i N. Smetanski Iwanowicz (red.), Odpowiedzialność za wychowanie. Kontekst edukacyjno-historyczny, Bydgoszcz 2010.
 
8.
Brzeziński W., Role rodzicielskie w świetle dzieł encyklopedycznych okresu pełnego średniowiecza – na przykładzie De rerum proprietatibus Bartłomieja Anglika, [w:] A.W. Janke (red.), Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, Bydgoszcz 2008.
 
9.
Fijałkowski A., Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194–1264), Warszawa 2001.
 
10.
Flandrin J.-L., Historia rodziny, Warszawa 1998.
 
11.
Janke A.W. (red.), Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, Bydgoszcz 2008.
 
12.
Kłoskowska A., Wzory i modele w socjologicznych badaniach rodziny, „Studia Socjologiczne” 1962, nr 2.
 
13.
McGowan Tress D., Aristotle’s Child, Development Through Genesis, Oikos and Polis, „Ancient Philosophy” 17, 1997.
 
14.
Niemirska-Pliszczyńska J., Czar przyjaźni. Z rozmyślań nad VIII i IX księgą Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa, „Roczniki Humanistyczne” 16, 1968, 3.
 
15.
Shahar Sh., Growing Old in the Middle Ages: „Winter Clothes Us in Shadow and Pain”, London – New York 2004.
 
16.
Słownik języka polskiego PWN, t. 1, Warszawa 1995.
 
17.
Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 13: Prawo (1-2.90-105), Londyn 1967.
 
18.
Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 20: Cnoty społeczne pokrewne sprawiedliwości (2-2.101-122), Londyn 1986.
 
19.
Vincent of Beavais, De erudione filiorum nobilium, wyd. A. Steiner, Cambridge, Mass.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top