Political conditions of duration classroom system in public education
 
More details
Hide details
1
Department of Comparative Pedagogy, Department of Educational Theory, Faculty of Educational Sciences, University of Łódź [Zakład Pedagogiki Porównawczej, Katedra Teorii Wychowania, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki], Pomorska 46/48, 90-225 Łódź, Poland.
 
 
Submission date: 2021-11-17
 
 
Final revision date: 2021-12-10
 
 
Acceptance date: 2021-12-10
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Bogusław Śliwerski   

Zakład Pedagogiki Porównawczej, Katedra Teorii Wychowania, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 46/48, 90-225 Łódź, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):123-134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The subject of the analysis is the centralized system of managing, supervising, and reforming school education prevailing in contemporary Poland. The author points out the issue of simulating the processes of decentralization and democratization of the education of children and adolescents in public education by the governments of the years 1993- 2020. This disenables teachers to forsake behavioral, doctrinal, closed education, in favor of open, constructivist didactics which changes the restrictive class-lesson system. Materials and methods. The subject of the analysis of educational reform strategies is the school policy of the Polish state authorities after 1989 in the context of the discrepancy between the claims of the oppositional social movement „Solidarity” and the prevailing transformed school system in the period of the Third Polish Republic. The main research question is why the 17th-century class-lesson system still prevails. Conclusion. The policy of the educational authorities after 1989 led not only to the restoration of educational centralism, which was not based on scientifi c evidence but also deprived the younger generations of opportunities for quality education adequate to the challenges of the 21st century and the state of knowledge of different paradigms in school didactics.
 
REFERENCES (21)
1.
Bruner, J.S. (1964). Proces kształcenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
2.
Czaputowicz, J. (2013). Suwerenność. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
3.
Foucault, M. (1993). Nadzorować i karać: Narodziny więzienia. Warszawa: "Aletheia", "Spacja".
 
4.
Hessen, S. (1931). Podstawy pedagogiki. Warszawa: "Nasza Księgarnia".
 
5.
Kieżun, W. (2013). Patologia transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
6.
Kaczyński, L. (2010). Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego, wygłoszone 17 września 2009 roku w Olsztynie. W: J. Górniewicz (red.), Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie...: Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ss. 5-7). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
7.
Kozielecki, J. (1998). [tekst bez tytułu]. Forum Oświatowe: Listy o Edukacji, 2(19), 103-106.
 
8.
Kwieciński, Z. (1992). Socjopatologia edukacji. Warszawa - Toruń: Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Wydawnictwo "Edytor".
 
9.
Kwieciński, Z. (2000). Tropy - ślady - próby: Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań - Olsztyn: Wydawnictwo Edytor.
 
10.
Kwieciński, Z. (2007). Między patosem a dekadencją: Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 
11.
Kwieciński, Z. (2014). Edukacja demokratyczna i humanistyczna jako ruch i dzieło społeczne. Studia Edukacyjne, 30, 7-37. DOI: 10.14746/se.2014.30.1
 
12.
Nalaskowski, A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
13.
Nowakowska-Siuta, R., Śliwerski, B. (2015). Racjonalność procesu kształcenia: Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej: T. 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
14.
Martyś, M., Zielińska, A., Bandurski, J. [protokolanci] (1980). Protokół ustaleń w sprawie postulatów nauczycieli i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych złożonych w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym w Stoczni Gdańskiej oraz w terminie późniejszym w Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Kopia, archiwum autora.
 
15.
Przyszczypkowski, K. (2012). Polityczność (w) edukacji = Politics of (in) education. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
16.
Śliwerski, B. (2009). Problemy współczesnej edukacji: Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
17.
Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
18.
Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
19.
Śliwerski, B. (2020). (Kontr)rewolucja oświatowa: Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
20.
Śliwerski, B., Paluch, M. (2021). Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
21.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Dz. U. 1982.3.19. Pobrane 25.01.2024 z: https://www.prawo.vulcan.edu.p....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top