Education to be fixed. On the margin of the report: Beyond the horizon.Taking a course for education. The future of the competency developmentsystem in Poland (2020)
 
More details
Hide details
1
Department of Early Childhood Education, Institute of Support of Human Development and Education, The Maria Grzegorzewska University [Katedra Wczesnej Edukacji, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie], Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, Poland.
 
 
Submission date: 2021-11-17
 
 
Final revision date: 2021-12-07
 
 
Acceptance date: 2021-12-07
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Józefa Bałachowicz   

Katedra Wczesnej Edukacji, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):107-122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The discussion on the revision of the education model is particularly associated with the demands of the economy, and technological progress, as well as with common digitisation, which sets requirements for the new human competences. However, it is very difficult to formulate a long-term strategic program for the development of competences needed for the next few years, but it is possible to lay down guidelines for development of the education system, which would facilitate a creative adaptation to dynamic changes in the future. Aim. The purpose of this article is to draw attention to important shortcomings in the designing of the theoretical foundations of Polish educational policy for another quarter-century, included in the report Beyond the horizon. Education course. The future of the competency development system in Poland (2020) and to present the necessary supplements. Research material and methods. The subject of analyses and polemics is the content of the report Beyond the horizon. Education course. The future of the competency development system in Poland (2020), presents the theoretical basis for designing an educational policy model for Poland for the next 25 years. Due to the scope of the article, the discussion is limited only to the diagnosis of the current state of education, the democratization of school culture, everyday life in education, learning models, and a subjective approach to the effects of general education. Results. The author of the article indicates the main reasons for the deepening of the education crisis: the lack of democratization of school culture as well as the entire education system, introducing centralization, standardization, and measurability of learning outcomes which causes the attitude towards the reproduction of content, competition, early selection, and the limitation of the teacher’s, and the child’s subjectivity. The author of the article proposes to introduce particular educational conditions promoting innovative learning, participation, cooperation, refl exivity, autonomy, as well as the ability to make decisions and manage oneself, learning how to build good relationships, take the responsibility and shape living environment. Conclusion. Creating a new educational model and policy without reference to democratic and subjective values as well as without understanding the role of the child role in the learning process and the need for sustainable development is taken into account makes this model deficient and deprived of use for future correction.
 
REFERENCES (26)
1.
Adamek, I., Bałachowicz, J. (red.) (2013). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
2.
Alexander, R. (2004). Still no pedagogy? Principle, pragmatism and compliance in primary education [Nadal nie ma pedagogiki? Zasada, pragmatyzm i zgodność w szkolnictwie podstawowym]. Cambridge Journal of Education, 34(1), 7-33. DOI: 10.1080/0305764042000183106.
 
3.
Bałachowicz, J. (2009). Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych: Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
4.
Bałachowicz, J. (2016). Idea zrównoważonego rozwoju w teorii pedagogicznej. W: L. Tuszyńska (red.), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych (ss. 11- 42). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
5.
Bałachowicz, J. (2017). Edukacja wczesnoszkolna w procesie zmian: Dyskurs standardów czy dyskurs wartości?. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(1), 11-27. DOI: 10.17951/lrp.2017.36.1.11.
 
6.
Bałachowicz, J. (2019). Szkoła do naprawy: Wartości jako wymiary codziennego uczenia się. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 583(8), 3-16. DOI: 10.5604/01.3001.0013.5753.
 
7.
Bernstein, B. (1996). Pedagogy, symbolic control and Identity: Theory, research, critique [Pedagogika, kontrola symboliczna i tożsamość: teoria, badania, krytyka]. London: Taylor & Francis.
 
8.
Botkin, J.W., Elmandjra, M., Malitza, M. (1982). Uczyć się - bez granic: Jak zewrzeć „lukę ludzką”?: Raport Klubu Rzymskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
9.
Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 
10.
Czaputowicz, J. (2013). Suwerenność. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
11.
Delors, J. (red.) (1998). Edukacja: jest w niej ukryty skarb: Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku / pod przewodn. Jacques'a Delorsa. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwa UNESCO.
 
12.
Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać: Narodziny więzienia. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 
13.
Kaufmann, J.C. (2004). Ego: Socjologia jednostki. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
14.
Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
15.
Kwieciński, Z. (1993). Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.). Spory o edukację: Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach (ss. 7-24). Warszawa - Toruń: Instytut Badań Edukacyjnych, "Edytor".
 
16.
Kwieciński, Z. (1998). Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności: Wystąpienie na otwarcie III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego 21-23 września 1998 r. w Poznaniu. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
17.
Magda-Adamowicz, M. (2014). Kontestacja pedagogiki wczesnoszkolnej. W: M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska (red.). Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych: T. 1 (ss. 46-59). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
18.
Poza horyzont: Kurs na edukację: Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce (2020). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Pobrane 25.01.2024 z: https://oees.pl/wp-content/upl....
 
19.
Pring R. (2012) Putting persons back into education [Przywrócenie osób do edukacji]. Oxford Review of Education, 38(6), 747-760. DOI: 10.1080/03054985.2012.744193.
 
20.
Sameroff, A. (2010). A unified theory of development: A dialectic integration of nature and nurture [Jednolita teoria rozwoju: dialektyczna integracja natury i wychowania]. Child Development, 81(1), 6-22. DOi: 10.1111/j.1467-8624.2009.01378.x.
 
21.
Sitek, M. (red.) (2020). TIMSS 2019: Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów z matematyki i przyrody. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
22.
Śliwerski, B. (1993). Wyspy oporu edukacyjnego. Kraków: Impuls.
 
23.
Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce: Polityka (w) edukacji: Iinspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
24.
Sztompka, P. (2012). Socjologia: Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
25.
White, J. (2013). Aims as policy in English primary education [Cele jako polityka w angielskim szkolnictwie podstawowym]. W: R. Alexander (red.), The Cambridge primary review research surveys (ss. 282-305). London - New York: Routledge.
 
26.
Wygotski, L.S. (1989). Myślenie i mowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top