Polityczne uwarunkowania trwania systemu klasowo-lekcyjnego w szkolnictwie publicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Comparative Pedagogy, Department of Educational Theory, Faculty of Educational Sciences, University of Łódź [Zakład Pedagogiki Porównawczej, Katedra Teorii Wychowania, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki], Pomorska 46/48, 90-225 Łódź, Poland.
 
 
Data nadesłania: 17-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-12-2021
 
 
Data akceptacji: 10-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Bogusław Śliwerski   

Zakład Pedagogiki Porównawczej, Katedra Teorii Wychowania, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 46/48, 90-225 Łódź, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):123-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel. Przedmiotem analizy jest panujący we współczesnej Polsce centralistyczny system zarządzania, nadzoru i reformowania edukacji szkolnej. Autor wskazuje na kwestię pozorowania przez rządy lat 1993-2020 procesów decentralizacji, demokratyzacji kształcenia dzieci i młodzieży w szkolnictwie publicznym. Uniemożliwia to rezygnację nauczycieli z edukacji behawioralnej, doktrynalnej, zamkniętej na rzecz dydaktyki konstruktywistycznej, otwartej i zmieniającej system klasowo-lekcyjnego gorsetu. Materiały i metody. Przedmiotem analizy strategii reform oświatowych jest polityka szkolna władz państwowych Polski po 1989 r. z punktu widzenia dysonansu między roszczeniami opozycji z ruchu społecznego „Solidarność” a dokonaną transformacją systemu szkolnego w wolnej III RP. Głównym problemem badawczym jest dociekanie powodów, dla których nadal obowiązuje w tej polityce system klasowo-lekcyjny z XVII wieku. Wnioski. Polityka władz oświatowych po 1989 r. dowodzi pozbawionej naukowej racji reprodukcji nie tylko centralizmu oświatowego, ale i pozbawiania młodych pokoleń szans na jakość kształcenia adekwatną do wyzwań XXI wieku oraz stanu wiedzy o zróżnicowanych paradygmatach w dydaktyce szkolnej.
 
REFERENCJE (21)
1.
Bruner, J.S. (1964). Proces kształcenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
2.
Czaputowicz, J. (2013). Suwerenność. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
3.
Foucault, M. (1993). Nadzorować i karać: Narodziny więzienia. Warszawa: "Aletheia", "Spacja".
 
4.
Hessen, S. (1931). Podstawy pedagogiki. Warszawa: "Nasza Księgarnia".
 
5.
Kieżun, W. (2013). Patologia transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
6.
Kaczyński, L. (2010). Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego, wygłoszone 17 września 2009 roku w Olsztynie. W: J. Górniewicz (red.), Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie...: Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ss. 5-7). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
7.
Kozielecki, J. (1998). [tekst bez tytułu]. Forum Oświatowe: Listy o Edukacji, 2(19), 103-106.
 
8.
Kwieciński, Z. (1992). Socjopatologia edukacji. Warszawa - Toruń: Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Wydawnictwo "Edytor".
 
9.
Kwieciński, Z. (2000). Tropy - ślady - próby: Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań - Olsztyn: Wydawnictwo Edytor.
 
10.
Kwieciński, Z. (2007). Między patosem a dekadencją: Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 
11.
Kwieciński, Z. (2014). Edukacja demokratyczna i humanistyczna jako ruch i dzieło społeczne. Studia Edukacyjne, 30, 7-37. DOI: 10.14746/se.2014.30.1
 
12.
Nalaskowski, A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
13.
Nowakowska-Siuta, R., Śliwerski, B. (2015). Racjonalność procesu kształcenia: Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej: T. 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
14.
Martyś, M., Zielińska, A., Bandurski, J. [protokolanci] (1980). Protokół ustaleń w sprawie postulatów nauczycieli i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych złożonych w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym w Stoczni Gdańskiej oraz w terminie późniejszym w Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Kopia, archiwum autora.
 
15.
Przyszczypkowski, K. (2012). Polityczność (w) edukacji = Politics of (in) education. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
16.
Śliwerski, B. (2009). Problemy współczesnej edukacji: Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
17.
Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
18.
Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
19.
Śliwerski, B. (2020). (Kontr)rewolucja oświatowa: Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
20.
Śliwerski, B., Paluch, M. (2021). Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
21.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Dz. U. 1982.3.19. Pobrane 25.01.2024 z: https://www.prawo.vulcan.edu.p....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top