The reasons for the lack of visits by the child to the father who is serving a sentence of imprisonment
 
More details
Hide details
1
Pedagogical Institute of the University of Szczecin [Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego], Michał Kleofas Oginski 16, 71-431 Szczecin, Poland
 
 
Submission date: 2022-05-05
 
 
Final revision date: 2022-09-17
 
 
Acceptance date: 2022-09-17
 
 
Publication date: 2022-12-13
 
 
Corresponding author
Aneta Jarzębińska   

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego Michała Kleofasa Ogińskiego 16, 71-431 Szczecin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;28(3):135-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The purpose of the article is to present information on the role and organization of visits in prisons and to present the results of a study on the reasons why children do not visit their convicted fathers. Material and methods. The source of the data was also discussed in three internet forums, which were analysed using the content analysis method. Results. Five groups of reasons for the lack of visits of the child to the father who is in prison have been identified. These were the following: formal and organizational (e.g. lack of knowledge whether a non-biological child has the right to see the convict), related to the child’s characteristics and experiences (e.g. protection of the child against experiencing separation from the father again after the visit), related to fulfilling the parental role and paternal characteristics (e.g., lack of prior contact between the father and the child), related to the parents’ relationship (e.g. experience of violence by the child’s father) and resulting from the joint decision of the parents. Conclusion. Contact with offspring is a basic condition for a successful course of social rehabilitation. This is a factor that increases the chances of remaining in a good relationship after release. However, knowledge about this socially important issue is not comprehensive. Therefore, the issue of the contact of convicted parents with their offspring requires further research.
 
REFERENCES (36)
1.
Ayre, E, Gampell, L. and Scharff Smith P. (2011). Introduction [Wprowadzenie]. W: P. Scharff Smith, L. Gampell (red.), Children of Imprisoned Parents (ss. 3-11). Skive: The Danish Institute or Human Rights, European Network for Children of Imprisoned Parents, University of Ulster and Bambinisenzasbarre.
 
2.
Bachar, O., Guetzkow, J. (2022). Prison visits and inmates emotions: a pretest-posttest study. Journal of Experimental Criminology, 19(3), 809-833. Pobrane z: https://link.springer.com/arti... [Pobrano 30.07.2022 ]. DOI: 10.1007/s11292-022-09514-0.
 
3.
Bales, W.D., Mears, D.P. (2008). Inmate Social Ties and the Transition to Society: Does Visitation Reduce Recidivism?. Journal of Research in Crime and Delinquency, 45(3), 287-321. DOI: 10.1177/0022427808317574.
 
4.
Carlson, B.E., Cervera, N. (1991). Inmates and their families: Conjugal visits, family contact, and family functioning. Criminal Justice and Behaviour, 18, 318–331. DOI: 10.1177/0093854891018003005.
 
5.
Duwe, G., Clark, V. (2011). Blessed Be the Social Tie That Binds: The Effects of Prison Visitation on Offender Recidivism. Criminal Justice Policy Review, 24(3), 271-296.
 
6.
Dyer, W. J. (2005). Prison, Fathers, and Identity: A Theory of How Incarceration Affects Men’s Paternal Identity. Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers, 3(3), 201-219. DOI: 10.3149/fth.0303.201.
 
7.
Dzierzyńska-Breś, S. (2016). Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
 
8.
Ellis, D., Grasmick, H., Gilman, B. (1974). Violence in prisons: A sociological analysis. American Journal of Sociology, 80, 16–43. DOI: 10.1086/225760.
 
9.
Glińska-Neweś, A, Escher, I. (2018). Analiza treści w badaniach zjawisk społecznych w organizacji. Zastosowanie programu IRAMUTEQ. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(6), 73-94. DOI: 10.18559/SOEP.2018.3.4.
 
10.
Gorzelak, P. (2001). Wpływ rodziny na sposób adaptacji młodocianych więźniów w areszcie śledczym na podstawie spotkań organizowanych przez administracje aresztu śledczego z rodzinami, W: L. Lubicki (red.), Młodociani więźniowie. Problemy współczesnej rzeczywistości penitencjarnej: Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku, Polskie Towarzystwo Penitencjarne koło terenowe przy ZK we Włocławku, 16 październik 2001 (ss. 71-82). Włocławek: Wydawnictwo ZK.
 
11.
Gwóźdź, M. (2002). Realne kontakty w wirtualnym świecie na przykładzie forum „e-generacja”. W: L.H. Haber (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: Dylematy cywilizacyjno-kulturowe: [Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Kraków, 28 września 2001 r.] (ss. 541–546). Kraków: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej.
 
12.
Hairston, C.F. (1991). Family Ties During Imprisonment: Important to Whom and for What?. The Journal of Sociology & Social Welfare, 18 (1), 87-104. DOI: 10.15453/0191-5096.1970.
 
13.
Hairston, C.F. (2002). Fathers in prison: responsible fatherhood and responsible public policies. Marriage & Family Review, 32(3-4), 111-135. DOI: 10.1300/J002v32n03_07.
 
14.
Forumprawne.org [portal]. Forum, wątek: Widzenia z dzieckiem. Pobrane z: https://forumprawne.org/wiezie... [Pobrano: 30.04.2022].
 
15.
Idzik, J., Klepka, R. (2019). O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata? W: R. Klepka, J. Idzik (red.), Medialne obrazy świata: T. 2: Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych (ss. 11-31). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
16.
Jacher, W. (1987). Więź społeczna w teorii i praktyce. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 
17.
Jarzębińska, A. (2021). Wizyty dziecka u ojca osadzonego w zakładzie karnym (perspektywa matek). Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 3, 55-67. DOI: 10.5604/01.3001.0014.8178.
 
18.
Jarzębińska, A., Iwański, R., Leszko, M. (2021). Źródła i formy kontaktów z bliskimi mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 2 (20), 203-216. DOI: 10.14746/kse.2021.20.12.
 
19.
Knapik, J., Przybyła-Basista, H. (2015). Przerwana historia ojcostwa: jak uwięzieni mężczyźni postrzegają swoje ojcostwo? Chowanna, 1, 183-202.
 
20.
Konecki, K. (2011). Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
21.
Liebling, A. (1999). Prison Suicide and Prisoner Coping. Crime and Justice, 26, 283-359. DOI: 10.1086/449299.
 
22.
Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej (14 marca 2022). Miesięczna informacja statystyczna luty 2022 r. Warszawa: CZSW. Pobrane z: https://sw.gov.pl/strona/staty... [Pobrano 30.04.2022].
 
23.
Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej (25 lutego 2022). Roczna informacja statystyczna za rok 2021. Warszawa: CZSW. Pobrane z: https://sw.gov.pl/strona/staty... [Pobrano 30.04.2022].
 
24.
Murray, J. (2005). The effects of imprisonment on families and children of prisoners [Wpływ kary pozbawienia wolności na rodziny i dzieci więźniów]. W: A. Liebling, S. Maruna (red.), The effects of imprisonment (ss. 442-462). Collompton UK: Willan.
 
25.
Netkobiety.pl [portal]. Forum, wątek: Tęsknota za chłopakiem w więzieniu. Pobrane z: https://www.netkobiety.pl/view... [Pobrano 30.04.2022].
 
26.
Niewiadomska, I., Chwaszcz, J. (2010). Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej?. Lublin: Tekst, Drukarnia spółka jawna, Emilia Zonik i wspólnicy.
 
27.
Palska, H. (1999). Badacz społeczny wobec tekstu. Niektóre problemy analizy jakościowej w socjologii i teorii literatury, W: H. Domański, K. Lutyńska, W. Rostocki (red.), Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych: Praca zbiorowa (ss. 161-167). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
28.
Parke, R., Clarke-Stewart, K.A. (2003). The effects of parental incarceration on children: Perspectives, promises, and policies [Wpływ uwięzienia rodziców na dzieci: Perspektywy, obietnice i polityka]. W: J. Travis, M. Waul (red.), Prisoners once removed: The impact of incarceration and reentry on children, families, and communities (ss. 189-232). Washington DC: Urban Institute.
 
29.
Poehlmann, J., Dallaire, D., Loper, A.B., Shear, L.D. (2010). Children’s contact with their incarcerated parents: research findings and recommendations. The American Psychologist, 65 (6), 575-598. DOI: 10.1037/a0020279.
 
30.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno- porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności. Dz.U. 2016 poz. 2231.
 
31.
Stańdo-Kawecka, B. (2006). Pukanie do celi. Forum Penitencjarne, 1, 11.
 
32.
Szczepaniak, K. (2012). Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Sociologica, 42, 83–112.
 
33.
Trojmiasto.pl [portal]. Forum, wątek: Tata w więzieniu. Pobrane z: https://forum.trojmiasto.pl/Ta... [Pobrano 30.04.2022].
 
34.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59.
 
35.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557.
 
36.
Visher, C., Courtney, S.M.E. (2007). One Year Out: Experiences of Prisoners Returning to Cleveland. Washington, DC: The Urban Institute.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top