Families and interpersonal bonds in digital entanglement
 
More details
Hide details
1
Department of Education Sciences. Faculty of Pedagogy and Arts, Adam Mickiewicz University in Poznan [Zakład Nauk o Edukacji, Wydział Pedagogiczno- Artystyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
 
 
Submission date: 2020-01-01
 
 
Final revision date: 2020-06-30
 
 
Acceptance date: 2020-06-30
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Mirosława Ściupider-Młodkowska   

Zakład Nauk o Edukacji, Wydział Pedagogiczno- Artystyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;22(1):241-256
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. This text is an attempt to confront the definition of digital families in the contemporary reality, full of contrast and ambiguity. The changes that have occurred in the paradigm of family life over the last decades are shown and analysed. Aim. The article aims to answer the question: how have contemporary families changed under the influence of cultural changes, especially the penetration of the world of digital relationships? Research question: why is it possible to talk about family digital ties today? Materials and methods. Analysis of the literature on the subject, explaining the basic mechanisms of change. Analysis of concepts: surveillance capitalism (Soshany Zuboff), cultural narcissism (Christopher Lasch), digital dementia (Manfred Spitzer), the false world of perfection (Mirosława Marody). I support my considerations with the long-term scientific methodology used in the project: Love in the Age of the Self, as well as the practical experience of an educator recognizing the difficulties in the functioning of modern families, in the context of the influence of technicized interpersonal relationships. Results. The problem of unstable and lost family ties, as a result of psychological paralysis and the pressure of external conditions of the coexistence of the digital world in the real decisions and functioning of families, was recognized. Conclusions. Family pedagogy, wishing to expand the support network for digital families, should teach the rational and critical use of media communicators. Activity time spent on digital relationships robs the modern family of its intimacy and closeness of ties and destructively cools down emotionality, closing the space for building relationships in the real world.
 
REFERENCES (29)
1.
Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2013). Miłość na odległość: Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Burkacka, I. (2017). Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana: Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego. Artes Humanae, 2, 61-94. DOI: 10.17951/artes.2017.2.61.
 
3.
Carr, N. (2013). Płytki umysł: Jak internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
4.
Dunifon, R., Kowaleski-Jones, L. (2002). Who’s in the house?: Race differences in cohabitation, single parenthood, and child development. Child Development, 73(4), 1249-1264. DOI: 10.1111/1467-8624.00470.
 
5.
Harari, Y. N. (2015). Sapiens: A Brief History of Humankind. London: Random House UK Ltd.
 
6.
Harari, Y.N. (2017). Homo deus: A brief history of tomorrow. London: Vinnage. DOI: 10.17104/9783406704024.
 
7.
Illich, I. (1971). Deschooling Society. New York: Éditions du Seuil.
 
8.
Ilnicki, R. (2011). Bóg cyborgów: Technika i transcendencja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 
9.
Ilnicki, R. (2014). Filozofia i science fiction: Technoanamneza. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 
10.
Jarosz, E., Nowak, A. (2012). Dzieci ofiary przemocy w rodzinie: Raport Rzecznika Praw Dziecka: Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.
 
11.
Klichowski, M. (2014). Narodziny cyborgizacji: Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
12.
Kowalski, S. (1974). Socjologia wychowania w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
13.
Modrzewski, J., Rodzina jako przedmiot zainteresowania nauki pedagogicznej. Wykład wygłoszony w PWSZ w Lesznie (komputeropis w posiadaniu autorki).
 
14.
Nosowska, K. (2020). Powrót z Bambuko. Warszawa: Wydawnictwo Wielka Litera.
 
15.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2006), Doświadczenia rodzinne w narracjach: Interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
16.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2016). Walka o uznanie w narracjach: Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
17.
Reimer, E. (1971). School is dead: An essay on alternatives in education. London: Penguin Books.
 
18.
Różańska-Gorgolewska, K., Bernatowicz, P. (2017). Arsenał Kultury - Demencja cyfrowa [rozmowa]. Pobrane 28.02.2024 z: http://radiopoznan.fm/audycja/....
 
19.
Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja: W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Gdańsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 
20.
Spitzer, M. (2021). Epidemia smartfonów: Czy jest zagrożeniem dla zdrowia, edukacji i społeczeństwa?. Gdańsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 
21.
Sunderland, M. (2019). Odwrócona relacja: Kiedy problemy rodziców zabierają dzieciństwo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
22.
Ściupider, M. (2009), Młodzież studiująca w wybranych krajach UE wobec stabilizacji życiowej. W: M. Śmiałek (red.), W stronę przywództwa edukacyjnego: Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej. Poznań – Kalisz: Wydawnictwo Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM.
 
23.
Ściupider-Młodkowska, M. (2018a). Miłość w epoce Ja: Studium socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
24.
Ściupider-Młodkowska, M. (2018b). Konstruowane i doświadczane przez młodzież relacje partnerskie: Inicjacje środowisk rodzinnych. W: J. Modrzewski, A. Matysiak-Błaszczyk, E. Włodarczyk (red.), Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
25.
Ściupider-Młodkowska, M. (2021). Rodzina czy rodziny?: Strony paradygmatu wielorodzinności we współczesnej rzeczywistości ponowoczesnej (ss. 561-573). W: W. Ambrozik, J. Modrzewski (red.), Stanisław Kowalski – pamięć postaci uczonego i kontynuacja jego dorobku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. DOI: 10.14746/amup.9788323239178.
 
26.
Śliwerski, B. (2010). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
27.
Turner, J.H., Stets, J.E. (2009). Socjologia emocji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
28.
Wesołowska, P., (2019). Świadomość pedagogiczna współczesnych rodziców oraz jej źródła. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
29.
Zuboff, S. (2020). Wiek kapitalizmu inwigilacji: Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top