The role of mediation in protecting the child’s right to contact with a parent in the situation of a marriage, or an informal relationship, breakdown
 
More details
Hide details
1
Department of Rehabilitation, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznan [Zakład Resocjalizacji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland
 
 
Submission date: 2020-07-01
 
 
Final revision date: 2020-12-31
 
 
Acceptance date: 2020-12-31
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
Corresponding author
Joanna Rajewska de Mezer   

Zakład Resocjalizacji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;23(2):67-80
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The socializing influence of parents, the so-called significant others, is essential for shaping a person, the way they function in society, and the proper performance of their social roles (Modrzewski, 2012; Szacka, 2003). This influence is possible thanks to the relationship between parents and children during their performing parental authority, that is, caring for the child, and mutual contact which shapes both sides of the relationship. In the case of a marriage, or informal relationship, breakdown, and a conflict between the parents, it is necessary to properly regulate contacts between the child and the parent leaving home, considering the best interest of the child (Fagan, Churchill, 2012). It is possible thanks to the use of mediation. Aim. The aim of the work is to show the importance of parent-child contact in the process of the socialization of the child as well as the educational and supportive role of the mediation institution, consisting in the active and responsible participation of parents in regulating contacts with the child. Materials and methods. The publications, statistical data, and legal acts regulating the issue of the importance of contacts between parents and the child for the proper course of the child’s socialization process, and the role of mediation in the regulation of parental contacts in a situation of parental conflict, were examined. Results. Previous experience shows that mediation gives conflicted parties (the child’s parents) an influence on shaping their situation, facilitates reaching a mutually satisfactory agreement in the field of care and contact with the child, becoming an alternative to formalized court proceedings. Mediation proceedings contain an educational element that teaches the child’s parents to actively participate in making decisions about their child and taking responsibility for them, allowing for a joint consensus-based search for the best solutions.
 
REFERENCES (27)
1.
Andrzejewski, M. (2014). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: C. H. Beck.
 
2.
Bauserman, R. (2002). Child adjustment in joint-custody versus sole-custody arrangements: A meta-analytic review. Journal of Family Psychology, 16(1), 91-102. DOI: 10.1037/0893-3200.16.1.91.
 
3.
Białyszewski, H. (1983). Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
4.
Cybulko, A. (2009). Konflikt. W: E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje: Teoria i praktyka (ss. 83-99). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
5.
Fagan P.F., Churchill, A. (2012). The effect of divorce on children: Marriage & Religious Research Institute. Pobrane 23.02.2024 z: http://marri.us/wp-content/upl....
 
6.
Giddens, A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Gójska, A. (2011). Mediacja w sprawach rodzinnych. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
8.
Grudziewska, E., Lewicka-Zelent, A. (2015). Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego. Warszawa: Difin.
 
9.
Hurrelmann, K. (1994). Struktura społeczna a rozwój osobowości: Wprowadzenie do teorii socjalizacji. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 
10.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. [Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997] (1997). Dz. U. 1997.78. 483 z późn. zm. Pobrane 13.07.2021 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
11.
Kordasiewicz, S., Milewski, R., Rolirad, M., Tański, M., Szelągowska, A. (2017). Dziecko w rozwodzie: Poradnik dla rodziców. Gdańsk: Centrum Mediacji Partners Polska. Pobrane 23.02.2024 z: https://download.cloudgdansk.p....
 
12.
Krauze-Sikorska, H. (2007). Twórczość artystyczna dziecka a rozwój struktury obrazu ja dziecka. W: K. Segiet (red.), Dziecko i dzieciństwo w kręgu pytań i poszukiwań teoretyczno-badawczych (ss. 143-163). Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 
13.
Lalak, D., Pilch, T. (red.) (1999). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
14.
Modrzewski, J. (2012). Konformizm i dewiacja w doświadczeniu socjalizacyjnym jednostek i w ich społecznej kwalifikacji. W: A. Matysiak-Błaszczyk, J. Modrzewski (red.), Socjalizacja dysocjacyjna w doświadczeniu indywidualnym i społecznym: Inspiracje teoretyczne i próby pedagogicznych ingerencji (ss.19-33). Poznań - Kalisz: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
15.
Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
16.
Rajewska de Mezer, J. (2017). Rola poradnictwa specjalistycznego we wsparciu rodziny w funkcji wychowawczej. W: B. Jankowiak, A. Matysiak-Błaszczyk (red.), Młodzież między ochroną a ryzykiem: Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek (ss. 185-200). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
17.
Rajewska de Mezer, J. (2018). The family assistant’s role in supporting families whose parental authority has been limited. Studia Edukacyjne, 51, 183-200. DOI: 10.14746/se.2018.51.10.
 
18.
Rajewska de Mezer, J. (2020). The place of family mediation as a form of support and protection of child‘s rights in social assistance activities. Socialni Prace (Czech and Slovak Social Work, ERIS Journal), 4, 87-102.
 
19.
Rękas, A. (2011). Mediacja w polskim prawie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
20.
Rogalska, E. (2016). Socjalizacja jako podstawowe pojęcie i kategorie pedagogiczne. Pobrane 23.02.2024 z: http://www.publikacje.edu.pl/p....
 
21.
Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa Ewa Pajestka-Kojder.
 
22.
Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
23.
Szlendak, T. (2012). Socjologia rodziny: Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
24.
Sztompka, P. (2002). Socjologia: Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
25.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [The Family and Guardianship Code] (1964). Dz. U. 1964.9.59 z późn. zm. Pobrane 12.07.2021 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
26.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego [The Code of Civil Proceedings] (1964). Dz. U. 1964.43.296 z późn. zm. Pobrane 13.07.2021 z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
27.
Zienkiewicz, A. (2007). Studium mediacji: Od teorii ku praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top