Health Roma children. Biological conditions
 
More details
Hide details
1
Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Jeleniej Górze, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, Polska
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):423-439
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of studies on the incidence of biologically (genetically) determined illnesses such as congenital eye disease (glaucoma), phenylketonuria, congenital hypothyrodism, congenital skull deformity and some cases of mental retardation among Roma children living in Slovakia and the Czech Republic. The problem that causes the biggest disputes is the considerable percentage of disabilities, particularly mental ones, registered in this population, which exceeds manyfold their occurrence in the entire populations of the two countries.
 
REFERENCES (33)
1.
Bakalář P., Psychologie Romů, Wydawnictwo Votobia, Praha 2004.
 
2.
Bernasovký I., Bernasovká J., Auxologické štúdium rómskej populácie, [w:] Rómske etnikum v systéme multikultútnej edukácie, Wydawnictwo PF PU, Prešév 2001.
 
3.
Dočkal V., Farkašová E., Kopčanová D., Výkony rómskych detí v teste SON-R 2½-7, [w:] I. Sármany-Schuller (red.), Metanoia – Harmónia človeka, Wydawnictwo Stimul, Bratislava 2007.
 
4.
Domaradzki J., Genetyka, prywatyzacja ryzyka i polityka kozła ofiarnego, „Diametros” 2012, nr 32, por. źródło: www.diam32domaradzki.pdf [dostęp: 10.01.2013].
 
5.
Ferjenčík J., Validita a reliabilita verbalnych škal Wechslerovho inteligenčneho testu u romskych deti, „Psychologia a patopsychologia dieťaťa” 1997, nr 2.
 
6.
Ferjenčík J., Bačová I., Bányaiová T., Kvantitativne a kvalitativne rozdiely v riešeni farebnych progresivnych matic slovenskymi a romskymi deťmi, „Psychologia a patopsychologia dieťaťa” 1994, nr 1.
 
7.
Florek-Moskal M., Kazirodztwo na zdrowie, „Wprost” 2008, nr 14.
 
8.
Hajioff S., McKee M., The health of the Roma people: a review of published literature, „Journal Epidemologic Community Health” 2000, nr 54.
 
9.
Juraskova M., Kriglerova E., Rybova J., Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004, S.P.A.C.E., Bratislava 2004.
 
10.
Kirschner H., Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia – systematyzacja problematyki, [w:] Z. Jethon (red.), Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Higiena – ekologia kliniczna – zdrowie dla studentów. Podręcznik, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
 
11.
Korf B.R., Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, przekł. pod red. A. Pawlaka, Warszawa 2003.
 
12.
Kriglerová E., Diskriminácia Rómov v prístupe k vzdelávaniu, [w:] V. Milo i in., Slovenský a európsky rozmer antidiskriminačnej politiky, zvyšovanie informovanosti o antidiskriminačnej politike EÚ, Ľudia proti rasizmu, Bratislava 2004.
 
13.
Kotvanová A., Chaloupka V., Očkovič I., Müncnerová L., Práva detí v rómskych komunitách. Záverečná správa projektu „Terénny výskum dodržiavania práv dieťaťa detí z rómskych osád so zohľadnením ich diskriminácie a špecifických problémov” finančne podporeného Úradom vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2004–2005, Wydawnictwo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava 2005.
 
14.
Kurnienková N., Zdrovotná starostlivosť v sociálne vylúčených rómskych komunitách, Fundatción Secretariado Gitano, Mardit, por. źródło: www.gitanos.org [dostęp: 11.10. 2007].
 
15.
Mann A.B. (red.), Neznámi Rómovia, Wydawnictwo Ister Science Press, Bratislava 1992.
 
16.
Mojžišová G. i in., Životný štýl a zdravotný stav rómskej populácie na Slovensku a v zahraničí, „Slovenský lekár” 2003, nr 1–2(13).
 
17.
Niżańska M.H., Podstawy okulistyki. Podręcznik dla lekarzy i studentów medycyny, Wydawnictwo VOLUMED, Wrocław 1992.
 
18.
Pędich W. (red.), Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla średnich szkół medycznych, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1990.
 
19.
Puschauerová M., Sinaiová A., Kyselý M., Bernasovský I., Incidencia predčasného pôrodu, nízkej pôrodnej hmotnosti a hypotrofie na gynekologicko-pôrodníckej klinike FNsP Prešov v rokoch 1999–2003. Fókus na rómsku populáciu, „MOLISA 2 – Medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša” (zborník) 1, Wydawnictwo FZ PU v Prešove, Prešov 2005.
 
20.
Petrova D., Ethnic Statistics, Roma Rights, „Quarterly Journal of the European Roma Rights Center” 2004, nr 2.
 
21.
Rigová S., Maczejková M., Vzdelávací systém a Rómovia, [w:] M. Vašečka (red.), Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, Wydawnictwo Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2002.
 
22.
Rimárová K., Základné charakteristiky rómskej populácie ovlivňujúcie zdravotny stav, [w:] L. Ánglová (red.), Životné podminky a zdravie. Zbornik vedeckých prác, Wydawnictwo Úřad verejného zdravotnictva SR, Bratislava 2006.
 
23.
Siemińska M.J., Społeczne wymiary dyskursu nad badaniami genetycznymi w medycynie, [w:] W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka (red.), Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, Oficyna Wydawnicza „Arboretum”, Wrocław 2008.
 
24.
Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 
25.
Sinaiová A., Puschaurová M., Ondriová I., Výskyt vrodených vývinových chýb u novorodencov narodených na II. novorodeneckom oddelení FNsP J. A. Reimana v Prešove v rokoch 1999–2003, „MOLISA 2 – Medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša” (zborník), 1, Wydawnictwo FZ PU v Prešove, Prešov 2005.
 
26.
Sivaková D., Antropologické výskumy Cigánov (Rómov) na Slovensku, [w:] A.B. Mann (red.), Neznámi Rómovia, Wydawnictwo Ister Scence Press, Bratislava 1992.
 
27.
Sekyt V., Zamyšleni nad zvláštnostmi romských děti vstupujicich do školy, „Vzchovné poradenstvi” 2000, nr 20.
 
28.
Šaško P., Zdrovotná situácia rómskej populácie, [w:] M. Vašečka (red.), Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovesnku, Wydawnictwo IVO, Bratislava 2002.
 
29.
Tomatová J., Proces zaraďovania a preraďovania v základno školstve, [w:] A. Salner (red.), Rómske deti v slovenskom školstve, Wydawnictwo ADIN s.r.o., Bratislava, november 2004.
 
30.
Tomatová J., Na vedľajšej koľaji, Wydawnictwo SGI, Bratislava 2004.
 
31.
Turček K., Proces integrácie cigánskej populácie u nas a jeho odraz na zdrovotnym stave deti, „Psychológia a patopsychológia dieťaťa” 1990, nr 2.
 
32.
Ulewicz D., Kałużewski B., Berent J., Genetyka populacyjna 17 loci Y-STR w zróżnicowanych etnicznie grupach obywateli polskich, „Annales Academiae Madicae Stetinensis. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2007, nr 2(53).
 
33.
Wolter-Czerwińska H., Oczy zdrowe – oczy chore, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1967.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top