(In)security in the family
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Anna Grabowiec   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):457-467
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Besides the fact that it seems obvious that the majority of the families involve people who love each other, still the researchers agree that the family is the place in which acts of violence unprecedented in other environments take place. They also claim that crimes within the family are some of the most common crimes committed. The UNICEF report concerning the death of children caused by domestic violence or drastic neglect shows Poland to be in the middle of the ranking of 28 developed countries. The report of the WHO shows that over 1/3 of women in the world are victims of violence and majority of them are attacked or harmed by their husbands or partners. This article is an attempt to show the complexity of the domestic violence problem. The author presents in it the forms of violence against children as well as adult family members. Special attention was paid to the very often ignored kind of victimization, namely the children being witnesses of violence between their parents or between other children in the family. The article shows the scale of the domestic violence problem in the light of the empirical research done in Poland and confronted with foreign research results. Special attention was also paid to the situation of a child experiencing violence from his/her relatives. The scale of consequences of the harmful behavior of the parents is wide and their effects are long-lasting. The child’s aggressive environment provides models of behavior and ways of the instrumental usage of aggression. The victims of domestic violence very often became tormentors reaching for the kinds of behavior that caused them pain and humiliation.
 
REFERENCES (27)
1.
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), Unijne badanie: przemoc wobec kobiet, por. źródło: http://fra.europa.eu/sites/def... [dostęp: 05.05.2014].
 
2.
Bodzioch K., Poważa D. (oprac.), Postawy, stereotypy, wiedza i doświadczenie policjantów dzielnicowych na temat ofiar przemocy domowej na podstawie badań własnych, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2010.
 
3.
Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1994.
 
4.
Browne K., Herbert M., Zapobieganie przemocy w rodzinie, WSiP, Warszawa 1999. Centrum Praw Kobiet, Przemoc wobec kobiet w rodzinie, Warszawa 2007.
 
5.
Cudak H., Zaburzenia w zachowaniu dzieci z rodzin rozwiedzionych, [w:] G. Poraj, J. Rostowski (red.), Zagrożenia życia rodzinnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 
6.
Czerederecka A., Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział w opiece, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2008, nr 4.
 
7.
Gajdamowicz H., Rodzina jako środowisko wychowania moralno-społecznego, [w:].
 
8.
T. Rostowska, J. Rostowski J. (red.), Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Łódź 2006.
 
9.
Herzberger S.H., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2002.
 
10.
Jarosz E., Dom który krzywdzi, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2001.
 
11.
Jarosz E., Przemoc wobec dzieci. Reakcje środowisk szkolnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
 
12.
Kühn G., Przypadki krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2010, nr 3.
 
13.
Kukołowicz T., Rodzina w procesie wychowania, [w:] A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2004.
 
14.
Lipowska-Teutsch A., Rodzina a przemoc, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1995.
 
15.
Lisowska E., Przemoc wobec dzieci. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
 
16.
Mazurczak A., Diagnoza zjawiska przemocy ze względu na płeć i ocena systemu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet w Polsce w raportach rządowych, pozarządowych i badaniach Rzecznika Praw Obywatelskich, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Źródła” 2013, nr 7.
 
17.
Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2007.
 
18.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn. Część I – raport z badań ogólnopolskich, por. źródło: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mp... nopolski_K-M_01-03-11.pdf [dostęp: 05.05.2014].
 
19.
Pacewicz A., O nadużyciach seksualnych wobec dzieci, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1992.
 
20.
Pomarańska-Bielecka M., Prawna i socjologiczna charakterystyka występku dzieciobójstwa, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2010, nr 3.
 
21.
Pospiszyl K., Przemoc w rodzinie, WSiP, Warszawa 1994.
 
22.
Rostowska T., Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 
23.
Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011–2012, Warszawa 2012.
 
24.
Włodarczyk J., Sajkowska M., Wykorzystywanie seksualne. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2013, nr 3.
 
25.
Włodarczyk J., Śmierć dzieci jako konsekwencja krzywdzenia i/lub zaniedbania, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2012, nr 2.
 
26.
Wójcik S., Przemoc fizyczna wobec dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2012, nr 2.
 
27.
Wójcik S., Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2013, nr 3.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top