The old Polish family and the threat of violence and lawlessness
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków, Polska
 
 
Submission date: 2016-07-01
 
 
Final revision date: 2016-12-31
 
 
Acceptance date: 2016-12-31
 
 
Publication date: 2016-12-31
 
 
Corresponding author
Jan Ryś   

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;14(2):87-101
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Old Polish family was threatened with violence and lawlessness on a scale unimaginableto modern man. On the one hand, these threats were the result of constant wars that carried conflagration, looting and the specter of slavery. On the other hand, specific understanding of justice by the nobility and assertion of their rights using military measures against their neighbors were the reason the wars were sometimes more violent and onerous than armed conflict. Old Polish family was also destroyed from theinside, usually through violence from the father, who in a patriarchal model had unlimited power, which was often abused in cruel and ruthless way. The only remedy was thelaw, but Old Polish system of justice lacked effective enforcement of the sentence,which gave the criminals a sense of impunity and the victims – despair and helplessness.
 
REFERENCES (16)
1.
Augustyniak U., Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
 
2.
Besala J., Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej, Zysk i S-ka, Poznań 2015.
 
3.
Bieńkowski T., Edukacja w rodzinie w Polsce do poł. XVIII wieku – wnioski z badań, [w:] J. Jundziłł (red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1994.
 
4.
Birkowski F., Kazania na niedziele i święta doroczne, cz. I, Druk. A. Piotrkowczyka, Kraków 1623.
 
5.
Druszkiewicz S.Z., Pamiętniki 1648–1697, oprac. M. Wagner, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001.
 
6.
Głowacka-Penczyńska A., Rodzina staropolska w świetle źródeł z małych miast wielkopolskich w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, „Społeczeństwo Staropolskie, Seria Nowa”, A. Karpiński (red.), t. III: Społeczeństwo a rodzina, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011.
 
7.
Jeżowski W.S., Oeconomia abo porządek zabaw ziemiańskich według czterech części roku Przedruk K.W. Wójcicki, „Biblioteka Starożytna Pisarzy Polskich”, t. II, 1843.
 
8.
Kamler M., Przemoc między szlachtą sieradzką w XVII wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011. Konstytucje sejmu walnego z 1576, „Volumina Legum”, t. II, Petersburg 1859.
 
9.
Łoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2005. Polacy, w: Różności nacyj z ich właściwościami, Fraszki Sowizdrzała Nowego, [w:] Polska fraszka mieszczańska. Minucje sowiźrzalskie, Wyd. K. Badecki, Kraków 1948. [Przetocki H.], Brzeg [...], do którego starożytny Łabędź ostatniego prawie Dunina z Modliszowic W. P. J. M. P. Stanisława Modliszowskiego, hrabie skrzyńskiego Jego królewskiej Mosci dworzanina pływając szczęśliwie po szerokim morzu królestwa polskiego [...] szczęśliwie roku 1645 21 Aprilis dopłynął [...] o czym ksiądz Hiacynt Przetocki [...] dawa znać, Druk. F. Cezarego, Kraków 1645.
 
10.
Relacja o Polsce z roku 1575 przez posła weneckiego Hieronima Lippomano, [w:] Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, zebrał J.Ch. Albertrandy, t. I, Księgarnia B. Behra, Berlin – Poznań 1864.
 
11.
Relacja o stanie Polski złożona papieżowi Piusowi V przez nuncjusza jego Juliusza Ruggieri u dworu króla Zygmunta Augusta, [w:] Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, zebrał J.Ch. Albertrandy, t. I, Księgarnia B. Behra, Berlin – Poznań 1864.
 
12.
Rudomicz B., Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672, cz. I 1556–1664, przekł. W. Froch, oprac. W.L. Klementowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 
13.
Ryś J., Rodzina szlachecka w świetle staropolskich poradników gospodarskich, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VII (1/2013). Starowolski Sz., Reformacja obyczajów polskich, Wyd. K.J. Turowski, Kraków 1859.
 
14.
Wilder J.A., Okiem cudzoziemca. Ze wspomnień cudzoziemców o dawnej Polsce, Arkady, Warszawa 1959.
 
15.
Wirzbięta M., Gospodarstwo dla młodych a Nowotnych gospodarzów teraz znowu na ten Nowy Rok poprawione i rozszyrzone, oprac. J. Sokolski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.
 
16.
Zawisza K., Pamiętniki, Wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top