“Come and live for our children. ” On a long path of recognition of the importance of preschool education in Germany
 
 
More details
Hide details
1
Department of School Pedagogy, Institute of Pedagogy, University of Zielona Góra [Zakład Pedagogiki Szkolnej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski], al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Gora, Poland
 
 
Submission date: 2022-03-06
 
 
Final revision date: 2022-05-09
 
 
Acceptance date: 2022-05-09
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Inetta Nowosad   

Zakład Pedagogiki Szkolnej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):131-143
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The article draws attention to changes in Germany’s approach not only to the organisation and operation of preschool institutions but more broadly to its state policies, which now clearly emphasise the importance of early childhood. Aim. To analyse the conditions which have stimulated the change in state policies and upgraded the importance of early childhood, not only in the development of children but also in society. Materials and methods. The article is a review based on the analysis of primary and secondary sources. Results. Preschools as institutions of early care and education have been brought out of the shadows, and their importance has been recognised by political authorities. Now, they are considered as important as schools for profitable political investment. The change of approach is shown in a broad context of determinants.
 
REFERENCES (38)
1.
Aden-Grossmann, W. (2002). Kindergarten: Eine Einführung in seine Entwicklung und Pädagogik [Przedszkole: Wprowadzenie do jego rozwoju i pedagogiki]. Weinheim–Basel: Beltz Taschenbuch.
 
2.
Alt, Ch., Gesell, D., Hubert, S., Hüsken, K., Kuhnke, R., Lippert, K. (2017). DJI –Kinderbetreuungsreport 2017: Inanspruchnahme und Bedarfe aus Elternperspektive im Bundesländervergleich [DJI – Raport wczesnej opieki nad dzieckiem: Wykorzystanie i potrzeby z perspektywy rodzica w porównaniu krajów związkowych]. München: Deutsches Jugendinstitut.
 
3.
Balluseck, H. von (2009). Erzieher/in – Geschichte des Berufs und seiner Ausbildung: Der Kontext der akademischen Erzieher/innenausbildung [Wychowawca/wychowawczyni – historia zawodu i jego kształcenia: Kontekst kształcenia pedagoga akademickiego]. Pobrane 10.01.2024 z: http://www.bremerfrauengeschic....
 
4.
Belsky, J. (2006). Effects of child care on child development in the USA [Wpływ opieki nad dzieckiem na rozwój dziecka w USA]. W: J.J. van Kuyk (red.), The quality of early childhood education [Jakość wczesnej opieki i edukacji] (ss. 23-32). Arnheim: Cito. Pobrane 10.01.2024 z: https://www.imfcanada.org/site....
 
5.
Bobrowska-Nowak, W. (1983). Historia wychowania przedszkolnego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
6.
Broberg, A.G., Wessels, H., Lamb, M.E., Hwang, C.P. (1997). Effects of day care on the development of cognitive abilities in 8-years-olds: A longitudinal study [Wpływ opieki dziennej na rozwój zdolności poznawczych 8-latków]. Developmental Psychology, 33 (1), 62-69. DOI: 10.1037/0012-1649.33.1.62.
 
7.
Dammann, E., Prüser, H. (red.) (1981). Quellen zur Kleinkinderziehung: Die Entwicklung der Kleinkinderschule und des Kindergartens [Źródła z historii wczesnego dzieciństwa: Rozwój szkoły i przedszkola]. München: Kösel.
 
8.
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (2005). Stellungnahme zur Qualifizierung des Personals im Bereich der „Vorschulischen Pädagogik” [Opinia w sprawie kwalifikacji kadry na kierunku „pedagogika przedszkolna”]. Erziehungswissenschaft 16(31), 16-17. Pobrane 10.01.2024 z https://www.pedocs.de/volltext.... DOI: 10.25656/01:1582.
 
9.
Education at a glance 2017: OECD Indicators [Edukacja w zarysie 2017: Wskaźniki OECD] (2017). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
 
10.
Erning, G. (2017). Geschichte der öffentlichen Kleinkinderziehung von den Anfängen bis zum Kaiserreich [Historia publicznej wczesnej edukacji od początków do Cesarstwa Niemieckiego]. Bamberg: Otto-Friedrich-Universität.
 
11.
Geschichte des Kindergartens in Bayern: Von der Bewahranstalt zur modernen Bildungseinrichtung [Historia przedszkola w Bawarii: Od instytucji pomocowej do nowoczesnej placówki edukacyjnej] (2006). München: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen. Pobrane 10.01.2024 z: https://kita.memmingen.de/file....
 
12.
Giddens, A. (2009). Europa w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Hartmann, W., Niederle, Ch., Stoll, M., Hajszan, M (2000). Bildungsqualität im Kindergarten: Transaktionale Prozesse - Methoden - Modelle [Jakość edukacji w przedszkolu: procesy transakcyjne - metody - modele]. Wien: Öbv & Hpt.
 
14.
Hebenstreit, S. (2003). Friedrich Fröbel: Menschenbild, Kindergartenpädagogik, Spielförderung [Friedrich Fröbel: Obraz człowieka, pedagogika przedszkolna, promocja zabawy]. Jena: IKS Garamond.
 
15.
Heckman, J.J. (2008). The case for investing in disadvantaged young children [Inwestycje w małe dzieci znajdujące się w niekorzystnej sytuacji]. CESifo DICE Report, 6 (2), 3-8.
 
16.
Heckman, J.J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children [Kształtowanie umiejętności i ekonomia inwestowania w dzieci znajdujące się w niekorzystnej sytuacji]. Science, 312 (5782), 1900-1902. Pobrane z: http://jenni.uchicago.edu/pape.... DOI: 10.1126/science.1128898.
 
17.
Klus-Stańska, D. (2019). Pedagogika wczesnej edukacji. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: Podręcznik akademicki (ss. 267-286). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Komisja Europejska (2011). Komunikat Komisji: Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem: Zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE dobry start w przyszłość. Bruksela: KE. Pobrane 10.01.2024 z: https://eur-lex.europa.eu/LexU....
 
19.
Krasuski, J. (1985). Historia wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
20.
Leseman, P.P.M. (2009). Wpływ wysokiej jakości edukacji i opieki na rozwój małych dzieci: Przegląd literatury. W: Eurydice (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury), Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: Zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych (ss. 17-49). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 
21.
Naudeau, S., Kataoka, N., Valerio, A., Neuman, M.J., Elder, L.K. (2011). Investing in our children: An early childhood development guide for policy dialog and project preparation [Inwestowanie w nasze dzieci: Przewodnik dotyczący rozwoju we wczesnym dzieciństwie dla dialogu politycznego i przygotowania projektu]. Washington: World Bank Group.
 
22.
Nowakowska-Siuta, R. (2015). Rozwiązania systemowe w zakresie wczesnej opieki i edukacji dziecka. W: R. Nowakowska-Siuta, B. Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia: Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej (t. 1, ss. 7-104). Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 
23.
Nowosad, I., Tomasik-Abdelsamie, K. (2020). Przedszkola w Niemczech: Między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
24.
Organisation for Economic Co-operation and Development (2013). Starting Strong III: Eine Qualitäts-Toolbox für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung [Silny Start III: Wysokiej jakości zestaw narzędzi do wczesnej edukacji, opieki i wychowania dzieci]. München: German Youth Institute (DJI).
 
25.
Pałka, R. (2015). Rola wczesnej edukacji i opieki z perspektywy zawodowej i społecznej. Studia Edukacyjne, 35, 149-165. DOI: 10.14746/se.2015.35.8.
 
26.
Potulicka, E. (2019). Dwa paradygmaty myślenia o edukacji i jej reformach: Pedagogiczny i globalny-neoliberalny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
27.
Reyer, J. (2006a). Einführung in die Geschichte des Kindergartens und der Grundschule [Wprowdzenie w historię przedszkola i szkoły podstawowej]. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
 
28.
Reyer, J. (2006b). Geschichte frühpädagogischer Institutionen [Historia instytucji wczesnego dzieciństwa]. W: L. Fried, S. Roux (red.), Pädagogik der frühen Kindheit [Pedagogika małego dziecka] (ss. 297-298). Weinheim–Basel: Beltz.
 
29.
Rudolph, F.W. (2008). Zeittafel zur Kindergartengeschichte: Strickschule – Bewahranstalt – Kleinkinderschule – Kindergarten – Kindertagesstätte [Przegląd historii przedszkola]. Pobrane 10.01.2024 z: https://www.f-rudolph.info/dow....
 
30.
Society at a glance: OECD Social Indicators [Społeczeństwo w zarysie: Wskaźniki społeczne OECD] (2016). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
 
31.
Stasik, E. (2019). Kluczem do walki z ubóstwem jest wykształcenie. DW [portal]. Pobrane 10.01.2024 z: https://www.dw.com/pl/niemieck....
 
32.
Stepulak, M. (2017). Psychologiczno-etyczna refleksja nad założeniami i wartością aplikacyjną metody Froebla. W: M.Z. Stepulak, M. Sitarczyk (red.), Pedagogika Froebla - wyzwaniem dla nauczycieli, szansą dla dzieci: Teoria i praktyka (ss. 15-26). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 
33.
Szerląg, A. (2014). Kulturowy potencjał wychowania w rodzinie na styku kultur – orientacje rodziców i dzieci. Wychowanie w Rodzinie, 9(1), 23-40. DOI: 10.23734/wwr20141.023.040.
 
34.
Śliwerski, B. (2015a). Edukacja (w) polityce – polityka (w) edukacji: Inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
35.
Śliwerski, B. (2015b). O (nie)obecności wczesnej edukacji w pedagogice. Studia Pedagogiczne, 68, 33-50.
 
36.
Tenorth, H.-E. (2000). Geschichte der Erziehung: Einführung in die Grundzüge ihrer neuzeitlichen Entwicklung [Historia wychowania: Wprowadzenie w podstawy współczesnego rozwoju]. Weinheim–München: Juventa.
 
37.
Vaňová, M. (2006). Pedagogika porównawcza. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika: T. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych (ss. 95-105). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
38.
Wołoszyn, S. (1997). Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej: T. 2: Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu. Kielce: Dom Wydawniczy „Strzelec”.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top