Everyday life of teachers and students in a multicultural classroom
 
More details
Hide details
1
Institute of Sociological Sciences, University of Rzeszów [Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski], al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Poland.
 
 
Submission date: 2022-03-06
 
 
Final revision date: 2022-07-22
 
 
Acceptance date: 2022-07-22
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Jolanta Szempruch   

Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):117-130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The article presents the analysis of everyday relations and mutual expectations concerning the functioning of teachers and students in a multicultural classroom. On the basis of the discussed issues of multiculturalism and multicultural education, the author seeks answers to questions concerning the teacher’s and class’s preparation for accepting students from different cultures, the possibilities of helping students in adapting to new cultural conditions and integrating with peers, as well as ways of helping a foreign student to achieve success at school. Materials and methods. Review and analysis of the literature on the subject. Results. Building beneficial relationships in a multicultural classroom is not an easy task. The teacher often enters different roles in the implementation of intercultural education - mediator, partner, advisor and manager of human resources. Teaching in a multicultural classroom requires the teacher to be skilled in group and collaborative learning in order to incorporate the elements of learning to live together in all teaching activities. The teacher should prepare the class and parents for the reception of a student from another culture and plan and implement educational activities in such a way as to create appropriate conditions for multicultural education and provide support and assistance to foreign students. The condition of effective work of a teacher in a multicultural classroom is to prepare a social environment conducive to the success of students who are also a cultural minority, awareness of cultural shaping of oneself and openness to the real cognition of the student.
 
REFERENCES (26)
1.
Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: "Sic!".
 
2.
Białek, K. (red.) (2015). Międzykulturowość w szkole: Poradnik dla nauczycieli i specjalistów. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
3.
Bogunia-Borowska, M. (2008). Codzienność życia społecznego: Wyzwania dla socjologii XXI wieku. W: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności (ss. 53-93). Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 
4.
Burszta, W. (1998). Antropologia kultury: Tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka.
 
5.
Domalewski, J. (2006). Reforma edukacji – szkoła wiejska – środowisko lokalne. Wzajemne uwarunkowania i zależności. W: K. Szafraniec (red.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie – społeczność lokalna – edukacja (ss. 237–280). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 
6.
Fiok, E. (2014). Osiem kroków, czyli kilka praktycznych rad. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
7.
Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity [Konsekwencje nowoczesności]. Cambridge: Polity Press.
 
8.
Gmerek, T. (2011). Edukacja i nierówności społeczne: Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji. Kraków: "Impuls".
 
9.
Kowalski, S. (1986). Socjologia wychowania w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
10.
Krajewski, M. (2009). Dzisiaj jak wczoraj, jutro jak dziś: Codzienność, przedmioty, reżimy podtrzymujące. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności: Analiza socjologiczna (ss. 178-200). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
11.
Kubin, K. (2010). Praca z klasą wielokulturową: Praktyczne wskazówki dla nauczycieli. Forum na rzecz Różnorodności Społecznej. Seria Wydawnicza “Maieutike” 1, 2-8. Pobrane 09.01.2024 z: https://migrant-integration.ec....
 
12.
Lewowicki, T. (1977). Indywidualizacja kształcenia: Dydaktyka różnicowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
13.
Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
14.
Melosik, Z., Szkudlarek, T. (1998). Kultura, tożsamość i edukacja: Migotanie znaczeń. Kraków: "Impuls".
 
15.
Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok: „Trans Humana”.
 
16.
Nikitorowicz, J. (2021). Ku jakim strategiom edukacyjnym w warunkach wielokulturowości. W: J. Szempruch, J. Smyła i M. Kwaśniewska (red.), Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata: Diagnozy i projekcje rozwiązań (ss. 43-52). Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
 
17.
Nikitorowicz, J. (2016). Wartość dialogu międzykulturowego w przezwyciężaniu konfliktów na pograniczach kulturowych = Value of intercultural dialogue in overcoming conflicts at the crossroads of cultures. Multicultural Studies, 1(1), 53-63. DOI: 10.23734/mcs.2016.1.053.063.
 
18.
Rogalska-Marasińska, A. (2017). Edukacja Międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
19.
Szempruch, J., Blachnik-Gęsiarz, M. (2018). Praktyczny wymiar kompetencji międzykulturowych w polskiej szkole. W: P. Borza, K. Rejman, W. Błażejewski, B. Rejman (red.), Edukacja międzykulturowa – idee, koncepcje, inspiracje (ss. 77-84). Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza.
 
20.
Szempruch, J. (2013). Pedeutologia: Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: "Impuls".
 
21.
Szempruch, J. (2021). Szkoła w społeczeństwie wielokulturowym. Edukacja Międzykulturowa, 2(15), 56-72. DOI: 10.15804/em.2021.02.03.
 
22.
Szerląg, A. (2010). Mała ojczyzna – przestrzenie autoidentyfikacji. W: A. Szerląg (red.), Wileńszczyzna małą ojczyzną (ss. 179-196). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 
23.
Szewczyk-Kowalczyk, J. (2008). Codzienność szkolna ukryta za niejawnym wymiarem wybranych rytuałów i przestrzeni – próba dekonstrukcji antropologicznej. W: D. Klus-Stańska (red.), Dokąd zmierza polska szkoła? (ss. 174-209). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
24.
Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
25.
Sztompka, P. (2008). Życie codzienne – temat najnowszej socjologii. W: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności (ss. 15-52). Kraków: Społeczny Instytut Wydawnicz Znak.
 
26.
Wojnar, I., Piejka, A., Samoraj, M. (2008). Idee edukacyjne na rozdrożach XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top