The quality of cooperation as a determinant of the success of protective behaviours in socially disadvantaged areas
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Social Sciences, University of Silesia in Katowice [Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach], Grazynskiego 53, 40-126 Katowice, Poland
 
 
Submission date: 2022-01-28
 
 
Final revision date: 2022-03-31
 
 
Acceptance date: 2022-03-31
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Grzegorz Głupczyk   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):95-116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The article presents the results of research on the cooperation of institutions and organization of protective activities carried out in disadvantaged environments. The presented research results are part of a research project on the prevention of risky behaviours of young people, analysed from the perspective of the experiences of institutions and organizations operating in socially disadvantaged environments. Methods. The results were based on qualitative research carried out in Silesian districts in three cities (Katowice, Ruda Śląska, and Rybnik). The research used: individual interviews, focus group interviews, document analysis and observation. Results. The conducted research shows that the cooperation between organizations and institutions of protective activity in socially disadvantaged areas is not perfect, which reduces its effectiveness. Conclusion. The need for networking, inter-institutional cooperation, building a support network, but also the development of environmental forms of protective activity in socially disadvantaged areas is very high. The effectiveness of local support networks depends on the quality of cooperation, and this requires attention when building good inter-institutional relations.
 
REFERENCES (19)
1.
Ambrozik, W. (2010). Społeczność lokalna jako płaszczyzna funkcjonowania systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego. Resocjalizacja Polska, 1, 157-173.
 
2.
Badora, S. (2011). Profilaktyka pedagogiczna. W: Z. Bartkowicz, P. Maciaszczyk (red.), Profilaktyka i resocjalizacja (ss. 11-30). Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego.
 
3.
Ecarius, J. (2003). Jakościowe metody badań nad socjalizacją w naukach o wychowaniu. W: D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych (ss. 93-110). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
4.
Gromkowska-Melosik, A. (2011). Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet: Studium dynamiki dostępu. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 
5.
Kalinowski, M. (1986). Z praktyki i teorii pracy profilaktycznej w środowisku wychowawczym. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
 
6.
Kłosowski, W. (opr.) (2016). Polityka Społeczna Miasta Rybnika 2023+: Projekt do konsultacji społecznych. Pobrane 09.01.2024 z: http://bip.um.rybnik.eu/docs/2....
 
7.
Kowalczewska-Grabowska, K. (2013). Profesjonalna profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – cele, zadania, założenia. W: K. Borzucka-Sitkiewicz, K. Kowalczewska-Grabowska (red.), Profilaktyka społeczna: Aspekty teoretyczno-metodyczne (ss. 72-80). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
8.
Kuberska-Przekwas, K. (2012). Profilaktyka, probacja wobec młodzieży w kompleksowym systemie resocjalizacji w środowiskach lokalnych. W: B. Urban, M. Konopczyński (red.), Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym (ss. 171-183). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
9.
Michel, M. (2013). Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich. Warszawa: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych.
 
10.
Michel, M. (2004). Profilaktyka w środowisku lokalnym. W: B. Urban (red.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży: Skrypt dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej: Praca zbiorowa (ss. 284-296). Mysłowice: GWSP.
 
11.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (2020). Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy wymiar aktywnej integracji. Warszawa: MRiPS. Pobrane 09.01.2024 z: https://www.gov.pl/web/rodzina....
 
12.
Ostaszewski, K. (2013). Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych. W: B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna: Podręcznik akademicki (ss. 483-517). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Radlińska, H. (1961). Pedagogika społeczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
14.
Szpringer, M. (2004). Profilaktyka społeczna: Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
15.
Szymańska, J. (2012). Programy profilaktyczne: Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
16.
Szymańska, J., Zamecka, J. (2002). Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki. W: G. Świątkiewicz (red.), Profilaktyka w środowisku lokalnym (ss. 19-32). Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 
17.
Śliwa, S. (2015). Profilaktyka pedagogiczna. Opole: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Wydawnictwo Instytut Śląski.
 
18.
Urban, B. (2004). Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym. W: B. Urban (red.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży: Skrypt dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej: Praca zbiorowa (ss. 214-227). Mysłowice: GWSP.
 
19.
Wroczyński, R. (1974). Pedagogika społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top