Restorative justice in children’s and adolescent’s social and educational space
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław [Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski], Dawida 1, 50-527 Wrocław, Poland.
 
 
Submission date: 2022-03-02
 
 
Final revision date: 2022-07-15
 
 
Acceptance date: 2022-07-15
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Honorata Czajkowska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):83-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. This paper focuses on the aspects of restorative actions in the school, especially in the context of its resonance to the social environment. The article refers to the restorative school - what it is, the definitions and what kinds of restorative programs and practices are worthy of implementation in schools. In addition to the aspects of education, this article refers to municipal activities in the field of restorative justice (using the example of Wrocław, the first restorative city in Poland). Aim. The aim of the article is to present the issues of the restorative school, restorative justice, restorative practices and programs and their effectiveness in the field of education and urban space. Materials and methods. This article uses the analysis of documents and reviews the literature and research in the area of the restorative school. Results and conclusion. The implementation of the principles of restorative justice and building a restorative culture in schools increases the effectiveness of building a restorative educational and social space and civil society.
 
REFERENCES (18)
1.
Czajkowska, H., Wajda, J. (2021). Wrocław as a Restorative City. Report and Recommendations. Wrocaw: Wrocław Restorative Justice Board.
 
2.
Davis, F. A. (2019). The little book of race and restorative justice: Black lives, healing, and US social transformation [Mała księga o rasie i sprawiedliwości naprawczej: Życie czarnoskórych, uzdrowienie i transformacja społeczna w USA]. New York: Good Books.
 
3.
European Forum for Restorative Justice (2021). Manual on Restorative Justice Values and Standards for Practice [Podręcznik o wartościach i standardach sprawiedliwości naprawczej w praktyce]. Leuven: European Forum for Restorative Justice.
 
4.
Fundacja Dom Pokoju (2021). Model pracy ze społecznością różną etnicznie na przykładzie Programu na rzecz Romów i Romni rumuńskich, mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. Wrocław: FDP.
 
5.
Fundacja Dom Pokoju. Zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze. Poobrane z: https://www.dompokoju.org/medi... [Pobrano 4.09.2021].
 
6.
Gellin, M. (2019). Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa: Kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria [Podejście naprawcze i mediacja w kontekście szkoły podstawowej: W kierunku kultury spójnego spotkania]. PhD dissertation. Acta electronica Universitatis Lapponiensis. Rovaniemi: University of Lapland, 266.
 
7.
Hopkins, B. (2013). Improving Behaviour with Restorative Approaches: Develop a learning ethos and positive relationships across your school [Poprawa zachowania poprzez rozwiązania naprawcze: Rozwijanie etosu uczenia się i pozytywnych relacji w Twojej szkole], London: Optimus Education.
 
8.
Hurley, N., Guckenburg, S., Persson, H., Fronius, T., Petrosino, A. (2015). What Further Research is Needed on Restorative Justice in Schools? [Jakie badania są potrzebne w obszarze sprawiedliwości naprawczej w szkołach?]. San Francisco, pobrane z: https://files.eric.ed.gov/full... [Pobrano 20.11.2023].
 
9.
Kultura Równości, Johanneum Nobum [projekt]. Pobrane z: https://kulturarownosci.org/jo... [Pobrano 18.09.2021].
 
10.
Matczak, A. (2021). Czym jest miasto sprawiedliwości naprawczej? Archiwum Kryminologii, 43 (2), 399-427. DOI: 10.7420/AK2021.19.
 
11.
McCluskey, G. (2010). Restoring the possibility of change? A restorative approach with troubled and troublesome young people, [Naprawczość szansą na zmianę? Podejście restoratywne w pracy z niedostosowaną młodzieżą], International Journal of School Disaffection, 7 (1), 19-25. DOI: 10.18546/IJSD.07.1.04.
 
12.
Raport o stanie Gminy Wrocław za rok 2020 (2020). Pobrane z: https://bip.um.wroc.pl/artykul... [Pobrano 3.10.2021].
 
13.
Rekomendacja Nr 8 CM/Rec (2018) Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich dotyczącej sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych (przyjęta przez Komitet Ministrów 3 października 2018 r. na 1326 posiedzeniu Przedstawicieli Ministrów). Przekł. na j. polski: Anna Matczak. Pobrane z: https://www.euforumrj.org/site... [Pobrano 20.11.2023].
 
14.
Riestenberg, N. (2003). Restorative schools grants final report, January 2002–June 2003: A summary of the grantees’ evaluation. [Raport końcowy ze stypendium szkół naprawczych, styczeń 2002–czerwiec 2003: Podsumowanie oceny stypendystów], Roseville, MN: Minnesota Department of Education. Pobrane z: http://crisisresponse.promotep... [Pobrano 20.11.2023].
 
15.
RJS4C (2019). Restorative Justice: Strategies for Change (RJS4C) (2019-2023) [Sprawiedliwość Naprawcza: Strategie Zmiany]. Pobrane z: https://www.euforumrj.org/en/r... [Pobrano 29.09.2021].
 
16.
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Wrocławska Koncepcja Edukacyjna [portal]. Pobrane z: https://wke.wcrs.wroclaw.pl/ [Pobrano 18.09.2021].
 
17.
Zalewski, W. (2016). Sprawiedliwość naprawcza – formą demokracji deliberatywnej? Białostockie Studia Prawnicze, 21, 25-35. DOI: 10.15290/bsp.2016.21.02.
 
18.
Zarządzenie nr 2073/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Wrocławskiego Zespołu ds. Sprawiedliwości Naprawczej (b.d.). Pobrane z: http://wrosystem.um.wroc.pl/be... [Pobrano 29.09.2021].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top