Pillars of coexistence in the borderland of cultures
 
 
More details
Hide details
1
Instytute of Pedagogy, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław [Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski], Dawida 1, 50-527 Wrocław, Poland
 
 
Submission date: 2022-03-06
 
 
Final revision date: 2022-06-22
 
 
Acceptance date: 2022-06-22
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Alicja Szerląg   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):63-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Contemporary presence and differentiation of cultures places the human at the crossroads of cultures. Thus, cultural borderlands become meaningful places with their own specific areas, where the processes of experiencing cultural differences, cultural identification, constructing one’s own identity and working out strategies of coexistence take place. Therefore, the pillars of coexistence in the process of intercultural integration of multicultural society are of great importance. Objective. The aim of the article is to determine the pillars of coexistence of a nationally diverse community functioning on the traditional cultural borderland. In particular, it concerns the premises of their conceptualization by the young generation originating from different national groups, entering direct relations with each other in the local environment and experiencing in their everyday life cultural differences at the cultural crossroads. Materials and methods. The theoretical interpretation of the issues crucial for the presented problem was based on the paradigm of coexistence, the category of interculturality, and the theory of a sense of community. The research material was collected using the method of diagnostic survey, and its analysis was performed with the application of two-factor analysis of variance. Results and conclusions. As a result of the conducted analyses, four pillars of coexistence on the old cultural borderland were identified: the cultural-identity pillar, the borderland axiology pillar, the sense of community pillar, and the intercultural citizenship pillar. These pillars, with specific attributes for each of them, saturate the mutually interpenetrating spaces of cultural identification - national and transnational - giving rise to the formation of a multidimensional identity and the cross-cultural integration of multicultural society.
 
REFERENCES (33)
1.
Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor, II R.F. (2021). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 
2.
Anwar, S.A., Chaker, M.N. (2003). Globalisation of corporate America and its implications for manadement styles in an Arabian cultural context [Globalizacja korporacji amerykańskich i jej implikacje dla stylów zarządzania w arabskim kontekście kulturowym]. International Journal of Management, 20 (1), 43-55.
 
3.
Babiński, G. (2002). Przemiany pograniczy narodowych i kulturowych – propozycje typologii. W: R. Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku (ss. 13-30). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
4.
Beger, K.U. (2000). Migration und Integration: Eine Einführung in das Wanderungsgeschehe und die Integration der Zugewanderten in Deutschland [Migracja i integracja. Wprowadzenie do migracji i integracji imigrantów w Niemczech]. Opladen: Leske + Budrich.
 
5.
Benedict, R. (2019). Wzory kultury. Kraków: Wydawnictwo Vis-á-vis Etiuda.
 
6.
Blum, L.A. (1992). Antiracism, Multiculturalism and Interracial Community: Three Educational Values form a Multicultural Society [Antyrasizm, wielokulturowość i wspólnota międzyrasowa: Trzy wartości edukacyjne w społeczeństwie wielokulturowym]. Boston: University of Massachusetts. Pobrane z: https://eric.ed.gov/?id=ED3666... [Pobrano 20.11.2023].
 
7.
Bokszański, Z. (2005). Tożsamości zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Burszta, W. J. (2008). Międzykulturowość – znamię czasów. Wprowadzenie. Kultura Współczesna, 2 (56), 16-18.
 
9.
Colvin, C., Volet, S., Fozdar, F. (2014). Local university students and intercultural interactions: conceptualising culture, seeing diversity and experiencing interactions [Studenci lokalnych uczelni a interakcje międzykulturowe: konceptualizowanie kultury, dostrzeganie różnorodności i doświadczanie interakcji]. Higher Education Research & Development, 33 (3), 440-455. DOI: 10.1080/07294360.2013.841642.
 
10.
Fozdar, F., Volet, S. (2016). Cultural Self-Identification and Orientations to Cross-Cultural Mixing on an Australian University Campus [Samoidentyfikacja kulturowa a postawy wobec mieszania się kultur na australijskim kampusie uniwersyteckim]. Journal of Intercultural Studies, 37 (1), 51-68. DOI: 10.1080/07256868.2015.1119674.
 
11.
Fozdar, F., Martin, C.A. (2020). Constructing the postnational citizen?: Civics and citizenship education in the Australian National Curriculum [Konstruowanie obywatela postnarodowego: Edukacja obywatelska i wychowanie obywatelskie w australijskim krajowym programie nauczania]. Journal of Curriculum Studies, 52 (3), 372-394. DOI: 10.1080/00220272.2020.1727018.
 
12.
Gajda, J. (2007). Etniczność i obywatelskość trudnym problemem edukacyjnym nie tylko „Nowej Europy”. W: J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (red.), Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej (ss. 30-36). Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 
13.
Kymlicka, W. (2003). Multicultural States and Intercultural Citizens [Państwa wielokulturowe i obywatele międzykulturowi]. Theory and Research in Education, 1 (2), 147-169. DOI: 10.1177/1477878503001002001.
 
14.
Lietuvos gyventojai (2020 m. leidimas) [Ludność Litwy (edycja 2020)]. Įžanga. Lietuvos Statistikos Departamentas. Pobrane z: https://osp.stat.gov.lt/lietuv... [Pobrano 20.11.2023].
 
15.
Gyventojai pagal tautybę, gimtąją kalbą ir tikybą: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai [Ludność według narodowości, języka ojczystego i religii: Wyniki spisu ludności i mieszkań w Republice Litewskiej w 2011 r.]. (2013). Vilnius: Lietuvos Statistikos Departamentas.
 
16.
Majer, A. (2015). Mikropolis. Socjologia miasta osobistego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
17.
Michalak, J.M. (2007). Idea autentyczności Charlesa Taylora. Odkrywanie horyzontów znaczenia. W: J. Kojkoła (red.), Filozofia tożsamości (ss. 63-78). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 
18.
Misiejuk, D. (2021). Kontekst kulturowy wychowania: Wielokulturowość a standard społeczny stosunków międzykulturowych w perspektywie pedagogicznej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
19.
Munardji, M., Kholis, N., Mufidah, N. (2020). Community Multicultural Integration Pattern in Environment-Based Learning [Wspólnotowy wzór integracji wielokulturowej w uczeniu się w oparciu o środowisko] International Journal of Instruction, 13 (1), 101-124. DOI: 10.29333/iji.2020.1317a.
 
20.
Muszyńska, J. (2014). Miejsce i wspólnota: Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski: Studium pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
21.
Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie Tożsamości dziecka: [Wyzwania edukacji międzykulturowej]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
22.
Nikitorowicz, J. (2006). Tożsamość jako twórczy wysiłek podmiotu otwierający na dialog międzykulturowy. W: J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, J. (red.), Kultury narodowe na pograniczach (ss. 309-319). Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 
23.
Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
24.
Nikitorowicz, J. (2020). Edukacja międzykulturowa w perspektywie paradygmatu współistnienia kultur. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
25.
Noe, W., Affandi, I., Malihah, E., Sunatra. S. (2018). The dynamics of multicultural values of Banuroja community in building social integration a socio-cultural ethnographic study in Gorontalo [Dynamika wartości wielokulturowości społeczności Banuroja w budowaniu integracji społecznej - etnograficzne studium socjokulturowe w Gorontalo]. Journal of Human Behavior in the Social Enviroment, 28 (6), 758-770. DOI: 10.1080/10911359.2018.1458680.
 
26.
Nussbaum, M.C. (2016). Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna, Multico Oficyna Wydawnicza.
 
27.
Różańska, A. (2017). Międzykulturowe konteksty edukacji religijnej – problem otwartej tożsamości religijnej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(3), 49-58.
 
28.
Sadowski, A. (2019). Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza. Kraków: Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Wydawniczy NOMOS.
 
29.
Sobecki, M. (2021). Tożsamość społeczno-kulturowa młodzieży akademickiej w wymiarze religijnym. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
30.
Szerląg, A. (2021). Międzykulturowość w przestrzeni wileńskiego pogranicza kultur: Pedagogiczne studium codzienności młodego pokolenia Polaków. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
31.
Wojciszke, B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość: Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
32.
Zańko, P. (2018a). Pedagogie patriotyzmu. Kwartalnik Pedagogiczny, 4(250), 190-211. DOI: 10.5604/01.3001.0013.1779.
 
33.
Zańko, P. (2018b). Wielki sztandar narodowy. Kwartalnik Pedagogiczny, 4(250), 20-30. DOI: 10.5604/01.3001.0013.1692.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top