The role of family in the self-development of youth
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, J.W. Dawida 1,50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2011-07-01
 
 
Final revision date: 2011-09-30
 
 
Acceptance date: 2011-09-30
 
 
Publication date: 2011-09-30
 
 
Corresponding author
Małgorzata Prokosz   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, J.W. Dawida 1,50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;3(3):167-192
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Study the matter of the meaning of the family in the self development of the youth. The authoress analyses the present situation of Polish families, often difficult and leading to the dysfunction. The meaning of Socialization analyses in the family then, and the basic dimension of the young man self – realization brings more closer. Treating to own investigations he undertakes the test of the answer on the question: What do the pupils of Wroclaw aw average schools undertake workings for the own development? Considerations drawing the painting of the self - realization of the citizens of Wroclaw aw young generation finish the text. The main conclusions: the present youth be subject to civilization changeability and to her adjusts on her way. Broadcasting money transfer important is in the family, but the plurality of elections gives the unrestricted range of the possibility of functioning in the adult life to young people. The family stimulates to younger members self – realization her in two dimensions: sensible and unaware. The present youth knows social ploughlands, which maybe (he should) fulfil yet he still lasts in the period of the moratorium (more pragmatic than rebellious) not undertaking rash decisions on the future, trying pit with the plurality of the offers of the present world. Creating the new areas of the own activity, seeking the own place in the changing world the teenage generation can so support family values, broadcasting examples in the future.
 
REFERENCES (19)
1.
Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i jej formy wspomagania, Kraków 2001.
 
2.
Biernat T., Sobierajski P., Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Toruń 2007.
 
3.
Doniec R., Rodzina wielkiego miasta Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń, Kraków 2001.
 
4.
Ferenz K., Wprowadzanie dzieci w kulturę, Wrocław 1993.
 
5.
Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny, Toruń 1999.
 
6.
Kurzępa J. Fanta Raport 2009, http://www.rp.pl/artykul/17,44..., dostęp: 04.03.2010.
 
7.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.
 
8.
Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Gdańsk 1999.
 
9.
Maciaszkowa J. (red.), Problemy okresu młodzieńczego w szkolnej edukacji, Warszawa 1989.
 
10.
Makowski W., Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Studium socjologiczne, Kraków 1997.
 
11.
Maslow A. Teoria hierarchii potrzeb, [w:] Reykowski J. (red.), Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, Warszawa 1968.
 
12.
Modrzewski J., Próba typologii socjalizacji z perspektywy poznawczej pedagogiki społecznej, [w:] Frąckowiak T., Modrzewski J. (red.), Socjalizacja a wartości, Poznań 1995.
 
13.
Skorny Z., Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa 1987.
 
14.
Porczyk S., Być, kim się jest, „Pomocnik Psychologiczny” 2008, nr 9.
 
15.
Prokosz M., Aktywność społeczna młodzieży szkół średnich w środowisku wielkomiejskim, Wrocław 2000.
 
16.
Rogers C., Uczyć się, jak być wolnym, [w:] Jankowski K. (red.), Przełom w psychologii, Warszawa 1978.
 
17.
SzlendakT.,Rodzina, [w:] Encyklopedia socjologii, t.3, Warszawa 2000.
 
18.
Tyszka Z., Niełatwe problemy rodziny współczesnej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999,nr 3, (wkładka).
 
19.
Wójcik J., Od hipisów do satanistów, Kraków 1992.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top