“In the labyrinth of motherhood” – women’s maternity experience in the city space. Art inspired research
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, University of Wrocław [Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski], Dawida 1, 50-527 Wrocław, Poland
 
 
Submission date: 2022-05-30
 
 
Final revision date: 2022-07-25
 
 
Acceptance date: 2022-07-25
 
 
Publication date: 2022-12-13
 
 
Corresponding author
Agnieszka Janik   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;28(3):205-227
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The starting point for the considerations in the article was the negative experiences of the city space felt by women who are mothers and who move around the city with prams. In the first part of the study, the author presents the framework for defining the concepts essential for further considerations – space and its impact on humans and the theoretical conditions of the analysis of video recordings in the context of research on visuality. Aim. The aim of the article is to present the results of the analysis and interpretation of the author’s etude named “In the maze of motherhood”, created as part of the project “Motherhood of women experiencing violence in the perspective of art-inspired research”, conducted at the Institute of Pedagogy of the University of Wrocław. The study shows the mother’s experiences and reflections on how the space of a large city influences her. Materials and methods. The study consists of a qualitative recording analysis using the formal and abstract analysis stage. The analysis made it possible to look at the experiences of motherhood understood as an action supported by reflection, which constitutes the educational potential of etudes. Results. The results show different dimensions of motherhood experiences in the urban space, not only concerning physical barriers but also in relation to social aspects, such as subjective feelings of motherhood in the social space; the relational nature of the described experiences in the context of the feeling of limitation of freedom: Myself versus Myself and Myself versus Others; the category of ‘change’ in terms of described experiences.
 
REFERENCES (18)
1.
Archanowicz-Kudelska, K. (2015). Matka Polka chce uciec z getta, czyli rodzic w wielkim mieście. Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka, 14 (3), 133-151.
 
2.
Boshnack, R. (2004). Metoda dokumentarna; od koniunktywnego zrozumienia do socjogenetycznej interpretacji. W: S. Krzychała (red.), Społeczne przestrzenie doświadczenia: Metoda interpretacji dokumentarnej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 
3.
Dewey, J. (1963). Demokracja i wychowanie: Wstęp do filozofii wychowania. Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”.
 
4.
Flick, U. (2014). An Introduction to Qualitative Research [Wprowadzenie do badań jakościowych]. London: Sage.
 
5.
Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać: Narodziny więzienia. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 
6.
Hall, E. T. (2009). Ukryty wymiar. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie "Muza".
 
7.
Imbierowicz, A. (2020). Matka Polka w defensywie? Przemiany mitu i jego wpływ na macierzyństwo polskich kobiet. Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 430-442. DOI: 10.15503/onis2012.430.442.
 
8.
Jałowiecki, B. (2010). Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
9.
Jałowiecki, B. (2012). Czytanie przestrzeni. Kraków – Rzeszów – Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 
10.
Kalinowska, E. (2001). Analiza treści jako technika badawcza. Dyskursy Młodych Andragogów, 2, 15-31.
 
11.
Kos, E. (2013). Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych. W: D. Urbaniak-Zając, E. Kos (red.), Badania jakościowe w pedagogice: Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka (ss. 91-117). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Mayring, P. (2004). Qualitative Content Analysis [Jakościowa Analiza Treści]. W: U. Flick, E. von Kardorff, I. Steinke (red.), A Companion to Qualitative Research [Towarzysz Badań Jakościowych] (ss. 266-269). London ; Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications.
 
13.
Nalaskowski, A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
14.
Ostrowska, M. (1991). Człowiek a rzeczywistość przestrzenna. Szczecin: Autorska Oficyna Wydawnicza „Nauka i Życie”.
 
15.
Phoenix, A., Woollett, A. (1994). Motherhood: Social Construction, Politics and Psychology [Macierzyństwo: Społeczna konstrukcja, polityka i psychologia]. W: A. Phoenix, A. Woollett, E. Lloyd (red.), Motherhood: Meanings, Practices and Ideologies [Macierzyństwo: Znaczenia, praktyki i ideologie] (ss.13-27). London: Sage.
 
16.
Pryszmont, M. (2020). Metodologia jako sztuka wyjścia: Podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
 
17.
Rose, G. (2010). Interpretacja materiałów wizualnych: Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Sack, R. D. (1993). The Power of Place and Space. The Geographical Review, 83(3), 326-329. DOI: 10.2307/215735.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top