The discourse about upbringing and education of intellectually disabled children – analysis of selected Polish educational magazines which were printed from start of the XXth century till 1939
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1-3, 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2015-05-12
 
 
Final revision date: 2015-12-28
 
 
Acceptance date: 2015-12-28
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Kamila Gandecka   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1-3, 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):155-173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Development of revival and rehabilitation theory and practice in Polish pedagogical circles begins to increase intensively in the interwar period. The researchers from various scientific disciplines, particularly from disabled pedagogy, sociology of upbringing, child psychiatry and genetics, are getting involved in the case of the upbringing and education of different disabilities. The discussion concerns important tasks such as: creating separate types of schools for disabled students, inventing appropriate programmes of educating pedagogical and medical staff, sorting out the terminology in the range of diagnosis and the proper selection of children with intellectual dysfunction, upbringing social awareness of intellectual disability. These cases have been imprinted for good in the discussion about the upbringing and education of intellectually disabled children. It was conducted particularly by pedagogical magazines, which were printed from the start of the XXth century till 1939.
 
REFERENCES (21)
1.
[A.K.], Dzieci troski, „Przegląd Pedagogiczny” 1898, R. XVII, nr 17.
 
2.
Balcerek M., Rozwój szkolnictwa specjalnego i opieki nad dzieckiem w Polsce okresu międzywojennego, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1969, t. XII.
 
3.
Balcerek M., Szkolnictwo specjalne i pedagogika specjalna w pierwszej połowie XX wieku, [w:] S. Mauersberg (red.), Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, PWN, Warszawa 1990.
 
4.
Dycht M., Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006.
 
5.
Dzieci umysłowo upośledzone (wskazówki dla rodzin), „Przegląd Pedagogiczny” 1904, R. XXIII, nr 13.
 
6.
Golinowski S., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji, Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), Warszawa 2004, z. 25.
 
7.
Grzegorzewska M., Rys charakterystyki opieki wychowawczej nad upośledzonymi umysłowo w Polsce i za granicą, „Szkoła Specjalna” 1928, R. IV, nr 3–4.
 
8.
Grzegorzewska M., Uwagi wstępne w sprawie opieki wychowawczej nad dzieci anormalnymi, „Szkoła Powszechna” 1921, R. II, z. 3–4.
 
9.
Grzegorzewska M., Zamiast programu, „Szkoła Specjalna” 1924, R. I, nr 1.
 
10.
Hellmann J., Stan i potrzeby szkolnictwa specjalnego w Polsce, „Szkolnictwo Specjalne” 1924, R. I, nr 1.
 
11.
Kulbaka J., Z dziejów opieki i kształcenia upośledzonych umysłowo, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2009, nr 1(9).
 
12.
Lipkowski O., Pedagogika specjalna. Zarys, PWN, Warszawa 1981.
 
13.
Magiera E., Czasopismo „Szkoła Specjalna” w latach redagowania przez Marię Grzegorzewską (1924–1967), Oficyna IN PLUS, Szczecin 2005.
 
14.
Mauersberg S. (red.), Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, PWN, Warszawa 1990.
 
15.
Michalska I., Michalski G. (red.), Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło historii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 
16.
Notatka pedagogiczna: Szkoły dla dzieci upośledzonych umysłowo, „Przegląd Pedagogiczny” 1891, R. X, nr 15.
 
17.
Potocki J.K., Wychowanie idiotów, „Przegląd Pedagogiczny” 1891, R. X, nr 16.
 
18.
Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Naukowe APS w Warszawie, Warszawa 2001.
 
19.
Sulicka A., Szkoły dla dzieci słabego umysłu, „Przegląd Pedagogiczny” 1894, R. XIII, nr 23.
 
20.
Wk. Ny., Szkoła dla niedorozwiniętych, „Rodzina i Szkoła” 1910, R. XV, nr 19–20.
 
21.
Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, PWN, Warszawa 1965.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top