The essence of a sacramental marriage and the process of spouses’ self-upbringing
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Anastazja Sorkowicz   

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):113-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The aim of this article is to trace analyse elements of the teaching of the Catholic Church on marriage and family and to link them to important challenges related to the necessity for both spouses to undertake the process of self-education. Method. The preparation of this text required the use of the method of document analysis, which consists in organizing and interpreting the contents of documents in terms of the issue selected for study. Results and conclusions. Catholic marriage is a relationship based on mutual love, loyalty, and honesty, and one of its main attributes is indissolubility. Stability in the sacramental marriage is connected with the specific requirements that both spouses set for themselves. They are equally responsible for their own development, for the quality of the relationship, and for the upbringing of children. The study of the teaching indicated allows conclusions to be drawn concerning the self-education of the spouses. Both man and wife are obliged to commit to their self-development, especially in the areas that determine their uniqueness. The common good of the spouses is not a simple sum of their mental, physical, and spiritual well-being, but it is a reference point of daily efforts, self-reflection, and for everything that they both do to fill the sacramental marriage with original content. The spouses’ self-education and development is focused on being a gift for each other, for the permanent building of community of persons. It is a necessary condition for the Church’s teaching about marriage and family. The conscious undertaking of the „effort of development” is possible after reaching a certain degree of maturity and is the whole-life task of everyone, and those living in a marriage in particular. It can be assumed that self-education of spouses is the foundation of family life, and therefore also the education of children, and all interpersonal and intergenerational relationships.
 
REFERENCES (37)
1.
Bołoz W., Promocja osoby w rodzinie, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 1998.
 
2.
Furmanowska M., Wychowanie do życia w rodzinie u progu Nowego Stulecia, [w:] J. Wilk (red.), W służbie dziecku. T. 2: Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin 2003.
 
3.
Gajda P.M., Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2000.
 
4.
Grzywak-Kaczyńska M., Wychowanie do miłości – miłości trzeba się uczyć, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne: wybór tekstów: praca zbiorowa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
 
5.
Guzewicz M., Jak zadbać o swoje… małżeństwo, Homo Dei, Karków 2017.
 
6.
Hiszpańska B., Prawda u podstaw samowychowania, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2010.
 
7.
Jan Paweł II, Jedność i nierozerwalność małżeństwa: słowa skierowane do Polaków w czasie audiencji ogólnej 21.11.1979, [w:] Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1982.
 
8.
Jan Paweł II, List do Rodzin, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1998.
 
9.
Jan Paweł II, Objawienie i odkrycie oblubieńczego znaczenia ciała, [w:] Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1982.
 
10.
Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury: przemówienie w UNESCO, [w:] Wiara i kultura: dokumenty, przemówienia, homilie, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Fundacja Jana Pawła II, Rzym 1986.
 
11.
[Jan Paweł II], Przekroczyć próg nadziei: Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994.
 
12.
Jundziłł I., Samowychowanie [hasło], [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.
 
13.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994.
 
14.
Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, [w:] Sobór Watykański II: konstytucje, dekrety, deklaracje: tekst polski, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań [b.r.].
 
15.
Kukołowicz T., Pomagamy w samowychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
 
16.
Łęcicki G., Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2011.
 
17.
Maj M., Po prostu słuchaj, „Zbliżenia: o Małżeństwie Bliżej” [podtytuł: On mnie nie rozumie, ona ma pretensje – czyli jak rozmawiać] 2012, nr 1.
 
18.
Matulka Z., Samowychowanie chrześcijańskie, Adam Marszałek, Toruń 1995.
 
19.
Matulka Z., Samowychowanie w życiu chrześcijańskim, [w:] A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie: między tradycją a współczesnością, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 
20.
Matulka Z., Samowychowanie, [w:] T. Wujek (red.), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, PWN, Warszawa 1992.
 
21.
Meissner K., Płciowość człowieka w kontekście wychowania osoby ludzkiej, Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima”, Poznań 2017.
 
22.
Mierzwiński B., Istota miłości małżeńskiej: aspekty teologiczno-pastoralne, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2010, nr 4.
 
23.
Nęcek R., Istota sakramentu małżeństwa, http://www.robertnecek.pl/nauk... [dostęp: 24.06.2018].
 
24.
Paweł VI, Encyklika Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, https://opoka.org.pl/bibliotek... [dostęp: 14.04.2018].
 
25.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań – Warszawa 1984.
 
26.
Pius X, Encyklika Casti connubii do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, pokój i jedność z Stolicą Apostolską utrzymujących: o małżeństwie chrześcijańskim na tle obecnych stosunków, potrzeb, błędów i wykroczeń w rodzinie i społeczeństwie, https://opoka.org.pl/bibliotek... [dostęp: 12.03.2018].
 
27.
Pogorzelska M., Cele małżeństwa w doktrynie i w prawie kanonicznym, „Studia Teologiczne” 2014, nr 32.
 
28.
Pokrywka M., Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 
29.
Półtawska W., Miłość małżeńska jako zadanie całego życia: (w świetle doświadczeń poradni małżeńskiej), „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2010, nr 4.
 
30.
Półtawska W., Uczcie się kochać, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2015.
 
31.
Skreczko A., Małżonkowie [hasło], [w:] E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Fundacja Pomoc Rodzinie, Warszawa – Łomianki 1999.
 
32.
Skreczko A., Współczesne wyzwania w wychowaniu do miłości małżeńskiej, „Sympozjum”, 2017, nr 1.
 
33.
Skrzypczak R., Miłość warta obrączek: jak zbudować małżeństwo na całe życie, Fundacja Instytut Globalizacji, Gliwice 2018.
 
34.
Sławiński S., Dojrzewać do miłości: rozmowy o samowychowaniu, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1990.
 
35.
Służba [hasło], Słownik Języka Polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/;252196... [dostęp: 12.05.2018].
 
36.
Szostek A., Antropologia „Humanae vitae” w nawiązaniu do nauczania Jana Pawła II, „Ethos” 2008, nr 4.
 
37.
Wróbel J., Opuści człowiek ojca i matkę…, „Zbliżenia: o Małżeństwie Bliżej” [podtytuł: Teściowa] 2012, nr 6.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top