The quality of the foreign higher education institutions and the international student exchange of female pre-service teachers
 
More details
Hide details
1
School Pedagogy Research Unit, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznan [Pracownia Pedagogiki Szkolnej, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-11
 
 
Final revision date: 2021-12-20
 
 
Acceptance date: 2021-12-20
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Mateusz Marciniak   

Pracownia Pedagogiki Szkolnej, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;25(2):305-320
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Internationalization constitutes an important dimension of the higher education system. It is accompanied by an increase in the level of availability of international exchange programmes and recognition of study periods abroad. The Higher Education institutions, within their internationalization strategies, pay heavy attention to: creating the offer of partner institutions with high-quality teaching and diverse teaching methods. The research revealed that these factors are important, but are not crucial, to academic youth, while making decisions about international educational mobility. Aim. The aim of the research was to explore the university students’ approach toward the chosen phenomena of quality of HE institutions in the context of potential opportunities and challenges. Research concerned problems with the differences between students qualified to educational mobility and those not considering it. Materials and methods. The research was conducted in 2017/18 and 2018/2019 at the Faculty of Educational Studies of Adam Mickiewicz University, Poznań, among the female students recruited to the Erasmus+ programme (N=50) and those not taking part in the programme (N=64). The survey method was used. The collected data were statistically analysed using descriptive statistics, frequency analysis, and significance difference tests (Mann-Whitney U-test). Results. The vast majority of respondents considered: offers of HE institutions (96,5%) interesting, their high education quality (92,1%) and new teaching methods (98,2%) in the category of advantages of the involvement in the Erasmus+ programme. Simultaneously, the majority of students not taking part in the programme (in contrast to the minority of students recruited to it) consider those three analyzed aspects of HE institutions offers in the category of the essential threat associated with the foreign mobility.
 
REFERENCES (32)
1.
Arabkheradmand, A., Shabani, E.A., Zand-Moghadam, A., Samadi Bahrami, H., Derakhshesh, A., Rahimi Golkhandan, A. (2015). An Introduction to the Internationalization of Higher Education: Essential Topics. Lanham - Boulder -New York - Toronto - Plymouth: University Press of America.
 
2.
Aronson, E. (2012). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Bauloz, C., Vathi, Z., Acosta, D. (2020). Migration, inclusion and social cohesion: Challenges, recent developments and opportunities. W: M. McAuliffe, B. Khadria (red.), World Migration Report 2020 (ss. 184-206). Geneva: International Organization for Migration (IOM). DOI: 10.18356/0095ab48-en.
 
4.
Brown, R., Guereño-Omil, B., Hannam, K. (2014). Erasmus mobility and employability research. W: P. Bryła, T. Domański (red.), The impact of the Erasmus programme on mobility and employability (ss. 11-26). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
5.
Bowles, H., Murphy, A.C. (2020). English-Medium Instruction and the Internationalization of Universities. Cham: Springer, Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-030-47860-5.
 
6.
Bryła, P. (2014). International student mobility in Poland – a literature review on tendencies, motivations, and obstacles. W: P. Bryła, T. Domański (red.), The impact of the Erasmus programme on mobility and employability (ss. 135-164). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
7.
Dąbrowska-Resiak, J. (2019). Erasmus… and what next?: Tracer study on education and careers of Polish students participating in Erasmus mobility projects. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 
8.
Dybaś, M., Dziemianowicz-Bąk, A., Krawczyk-Radwan, M., Walczak, D. (2012). Szkolnictwo Wyższe. W: Raport o stanie edukacji 2011 (ss. 121-168). Warszawa: IBE.
 
9.
Domański, T. (2019). Internacjonalizacja szkół wyższych – polskie uczelnie na tle zagranicznej konkurencji. W: Ł. Sułkowski, R. Seliga (red.), Internacjonalizacja i marketing uniwersytetów (ss. 9-31). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
10.
Engwall, L. (2020) (red.), Missions of Universities. Cham: Springer Nature Switzerland. DOI: 10.1007/978-3-030-41834-2.
 
11.
European Commission (2018). Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Mid–term evaluation of the Erasmus+ programme (2014–2020). Brussels: European Commission. Pobrane 29.12.2018 z: https://eur–lex.europa.eu/lega....
 
12.
FRSE (2020). Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Europejski Korpus Solidarności – raport 2019. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. PObrane 21.02.2024 z: https://erasmusplus.org.pl.
 
13.
Gallup Organization (2009). Flash Eurobarometer Nº. 260. Students and Higher Education Reform: Survey among students in higher education institutions, in the EU Member States, Croatia, Iceland, Norway and Turkey. Special Target Survey. Analytical Report. Pobrane 29.12.2009 z: http://ec.europa.eu/public_opi....
 
14.
Groot, W., van den Brink, H.M. (2018). Evidence-Based Education and Its Implications for Research Data Analytics with an Application to the Overeducation Literature. W: J. Vanthienen, K. De Witte (red.), Data Analytics Applications in Education (ss. 233-258). London, New York: CRC Press Auerbach Publications.
 
15.
Hadaś, K. (2006). Barriers and drivers of student’s mobility – the perception of European higher education in the eyes of students from other continents who studied in Poland and Germany. W: A. Gromkowska-Melosik, K. Hadaś (red.), European Higher Education for the World - Studies on Students’ Mobility (ss. 11-36). Poznań: UAM w Poznaniu.
 
16.
Karatekin, K., Taban, M.H. (2018). Global Citizenship Levels of Polish University Students and Turkish Erasmus Students in Poland. Acta Didactica Napocensia, 11(1), 41-59. DOI: 10.24193/adn.11.1.4.
 
17.
Machnikowska, A. (2015). Quo vadis, universitas?. W: S. Biliński (red.), Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian (ss. 35-46). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 
18.
Lipnicka, M. (2017). Implementacja Procesu Bolońskiego w europejskim szkolnictwie wyższym: Porównawcza analiza instytucjonalna Polski i Niderlandów. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
19.
Marciniak, M. (2017). Młodzież akademicka wobec mobilności w czasach płynnej nowoczesności. Forum Oświatowe, 29 (1), 65-76.
 
20.
Marciniak, M. (2019). Porozumiewanie się w językach obcych jako wyzwanie dla uczestnictwa młodzieży akademickiej w zagranicznej mobilności edukacyjnej. Podstawy Edukacji, 12, 205-220. DOI: 10.16926/pe.2019.12.15.
 
21.
Marciniak, M. (2021). Uznawalność okresu studiów za granicą jako uwarunkowanie mobilności edukacyjnej studentek pedagogiki. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 40 (3), 269-286. DOI: 10.17951/lrp.2021.40.3.269-286.
 
22.
Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo: Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
23.
Narkiewicz-Niedbalec, E., Kołodziejska, E. (2015). Pokonywanie barier i wykorzystywanie szans – doświadczenia uczestników programu Erasmus. W: P. Prüfer (red.), Erasmus – relacja – internacjonalizacja (ss. 61-78). Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
 
24.
Our World in Data [portal]. Pobrane 20.04.2021 z: https://ourworldindata.org.
 
25.
Palfreyman, D., Tapper, T. (2014). Reshaping the University: the Rise of the Regulated Market in Higher Education. New York: Oxford University Press. DOi: 10.1093/acprof:oso/9780199659821.001.0001.
 
26.
Rumbley, L. (2011). Review of the existing literature on mobility obstacles and incentives. W: U. Teichler, I. Ferencz, B., Wächter (red.), Mapping mobility in European higher education. Volume I: Overview and trends. A study produced for the Directorate General for Education and Culture (DG EAC) of the European Commission (ss. 190-204). Brussels: European Commission. Pobrane 30.12.2011 z: http://www.acup.cat.
 
27.
Souto-Otero, M. (2019). Erasmus+ Higher Education Impact Study: Final Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
28.
Saryusz-Wolski, T., Piotrowska, D. (2011). Internacjonalizacja: Mobilność studentów. W: W. Martyniuk (red.), Internacjonalizcja studiów wyższych (ss. 43-55). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 
29.
Vossensteyn, H., Beerkens, M., Cremonini, L., Huisman, J., Souto-Otero, M., Besançon, B., Focken,N., Leurs, B., McCoshan, A., Mozuraityte, N., de Wit, H. (2010). Improving participation in the Erasmus programme: Final report to the European Parliament. Brussels: European Parliament. Pobrane 21.02.2024 z: https://researchportal.bath.ac....
 
30.
Witkoś, J. (2015). Jak nie stracić szansy na internacjonalizację polskich uczelni?. W: S. Biliński (red.), Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian (ss. 19-26). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 
31.
Wiers-Jenssen, J. (2008). Career Impacts of Student Mobility: Stumbling Block or Stepping Stone?. W: Å. Gornitzka, L. Langfeldt (red.), Borderless Knowledge: Understanding the „New” Internationalisation of Research and HE in Norway (ss. 79-101). Cham: Springer.
 
32.
Żołędowski, C. (2010). Studenci zagraniczni w Polsce - motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top