Directions of change in the culture of education of educators. Descriptions and reinterpretations
 
More details
Hide details
1
Institute of Science of Education, Faculty of Education, Ignatianum Academy in Krakow [Instytut Nauk o Wychowaniu, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie], Kopernika 26, 31-501 Kraków, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-17
 
 
Final revision date: 2021-12-03
 
 
Acceptance date: 2021-12-03
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Krystyna Duraj-Nowakowa   

Instytut Nauk o Wychowaniu, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kopernika 26, 31-501 Kraków, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):153-169
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The purpose of the study is to review pedeutological positions against changes in the education culture of future educators. Materials and methods. The study method of writing and analysis of the materials obtained from there is used to identify the problem of cognition. We take as important support the results of observations of participating – longitudinally – from three, organizationally, levels of education of future educators. Results. The result of the tasks undertaken is the arrangement (as in the middle titles) of three issues solved issues without avoiding the difficulties of their lapidary but at the same time reasonable characterization. The difficulties, when viewed systemically, concern all the components of the overall approach to specificity the three types of rationale for changes in the academic culture of educators’ education. Conclusion. Therefore, in order to respond adequately to the rapidly changing needs, I encourage a community of understanding of the issue and, the Community too, to discuss optimally formed projects for improvements not only of thematic thinking but and in the aftermath attempts to modernise the activities in the practice of higher education institutions. Which requires both the renovation of ideas and the reform of their implementations.
 
REFERENCES (48)
1.
Baraniak, B. (red.) (2008). Wartości w pedagogice pracy. Warszawa - Radom: Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.
 
2.
Baraniak, B. (red.) (2012). Człowiek w pedagogice pracy. Warszawa: Difin.
 
3.
Baraniak, B. (red.) (2013). Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
4.
Baraniak, B. (2021a). Pedagogika i jej struktury w dyskursie o nauce, naukowości i naukoznawstwie. Warszawa: Difin.
 
5.
Baraniak, B. (2021b). Podstawy teoretyczno metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Difin.
 
6.
Cackowski, Z. (1968). O teorii poznania i poznawania: podstawowe zagadnienia. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
7.
Cackowski, Z. (1982). Przedmiot i zakres teorii poznania. W: Z. Cackowski (red.), Poznanie, umysł, kultura: Praca zbiorowa (ss. 33-34). Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 
8.
Denek, K. (2011a). Przyszłość kształcenia nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I.
 
9.
Denek, K. (2011b). Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Poznań: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I.
 
10.
Denek, K. (2012). Nauczyciel między ideałem a codziennością. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I.
 
11.
Duraj-Nowakowa, K. (1989). Kształtowanie gotowości zawodowej studentów. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
12.
Duraj-Nowakowa, K. (1992). Teoria systemów a pedagogika. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
13.
Duraj-Nowakowa, K. (1996). Profesjonalizacja studentów przez teorie i praktyki pedagogiczne. Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna.
 
14.
Duraj-Nowakowa, K. (1997). Modelowanie systemowe w pedagogice. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
15.
Duraj-Nowakowa, K. (2005). Źródła podejść do pedagogiki: Zarys problemów Kielce: Mediateka.
 
16.
Duraj-Nowakowa, K. (2011). Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydawnictwo WAM.
 
17.
Duraj-Nowakowa, K. (2016a). Pedeutologia: Konteksty – dylematy – implikacje. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
 
18.
Duraj-Nowakowa, K. (2016b). Tropy myślenia o synergii w działalności nauczyciela akademickiego. Kraków: Akademia Ignatianium.
 
19.
Duraj-Nowakowa, K., Charchuła J., Sowa-Behtane E. (red.) (2018). Animacja synergiczności działań edukacyjno prospołecznych wobec wyzwań współczesności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium.
 
20.
Duraj-Nowakowa, K., Gnitecki, J. (red.) (1997). Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
21.
Gołębniak, B.D., Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli: Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 
22.
Kaczyńska, W. (1992). Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 
23.
Kaliszewska, M., Klasińska, B. (red.) (2010). Szkice systemowych ujęć pedagogiki. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Jana Kochanowskiego.
 
24.
Kaliszewska, M., Klasińska, B (2018). Kompetencje hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
25.
Klasińska, B. (2010). Nowe odczytywanie podejść systemowych w epistemologii pedagogiki – przykłady. W: M. Kaliszewska, B. Klasińska (red.), Szkice systemowych ujęć pedagogiki (ss. 23-60). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Jana Kochanowskiego.
 
26.
Klasińska, B. (2017). Warsztat pracy oraz nauki studentów pedagogiki. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
27.
Klasińska, B., Kaliszewska, M. (2019). Kompetencje hermeneutyczne: Doskonalenie przez (samo)kształcenie: Wokół inspiracji dla studentów pedagogiki i pracy socjalnej. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
28.
Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
29.
Magda-Adamowicz, M. (2012). Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
30.
Magda-Adamowicz, M. (2015). Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym: Źródła, koncepcja i identyfikacje. Toruń: Adam Marszałek.
 
31.
Nowacki, T.W. (2009). Praca ludzka: Analiza pojęcia. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.
 
32.
Nowacki, T.W. (1980). Praca i wychowanie. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ Centralnej Rady Związków Zawodowych.
 
33.
Okoń, W. (1988). Kształcenie nauczycieli w Polsce: Stan i kierunki przebudowy. Warszawa - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
34.
Olbrycht, K. (2009). O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym. Toruń: Adam Marszałek.
 
35.
Pachociński, R. (1994). Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
36.
Pearson, A.T. (1994). Nauczyciel: Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
37.
Poraj, G. (2009). Od pasji do frustracji: Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 
38.
Stróżewski, W. (2007). Dialektyka twórczości. Kraków: Znak.
 
39.
Suchodolski, B. (1990). Wychowanie mimo wszystko. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
40.
Suchodolski, B., Wojnar, I. (1988). Humanizm i edukacja humanistyczna: Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
41.
Suchodolski, B., Wojnar, I. (1990). Kierunki i treści ogólnego kształcenia człowieka. Warszawa - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
42.
Wiatrowski, Z. (2000). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 
43.
Wiatrowski, Z. (2001). Myśli i działania pedagogiczne: Z okresu 50-letniej działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i filatelistycznej. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.
 
44.
Wiatrowski, Z. (2009). Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB.
 
45.
Wołoszyn, S. (1988). Teoretyczne podstawy systemów kształcenia nauczycieli: Konwersatoria z organizacji i zarządzania oświatą (1985-1988). Warszawa: Instytut Kształcenia Nauczycieli.
 
46.
Wołoszyn, S. (1992). Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku: Próba zarysu encyklopedycznego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych.
 
47.
Wołoszyn, S. (1997). Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej: T. 2, Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu. Kielce: "Strzelec".
 
48.
Wołoszyn, S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku: Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: "Strzelec".
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top