The conditioning of hermeneutic competences of students of pedagogy: nature versus culture and education
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Pedagogy and Psychology, Jan Kochanowski University in Kielce [Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach], Krakowska 11, 25-001 Kielce, Poland.
 
 
Submission date: 2021-11-17
 
 
Final revision date: 2021-11-28
 
 
Acceptance date: 2021-11-28
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Małgorzata Kaliszewska   

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krakowska 11, 25-001 Kielce, Polska.
 
 
Barbara Klasińska   

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krakowska 11, 25-001 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):171-188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Hermeneutic competences are connected with responsibility and the ability to understand, read, and shape oneself and the world as meaningful, and constituted by senses whole. In Polish pedagogical literature, they are not characterised by name, they are not spoken or written about explicitly, although they function and are assigned to various groups of skills and abilities. Aim. The main aim of this article is to define the essence of hermeneutic competences and their relationship with other competences during education for social professions. Material and methods. The paper draws on the interdisciplinary literature on hermeneutic competencies and reviews it using the hermeneutic method of text analysis. The study consists of several complementary parts, explaining the genesis and essence of hermeneutic competences, their structure and levels, as well as their conditions and relationship with other competences Results. The conducted analysis shows the sense and necessity of purposeful formation of hermeneutic competences of students of pedagogy (as well as to other social professions) in the course of the carefully considered process of studying-teaching in the higher school and within the framework of learning-self-education. Conclusion. The issue of the presence of hermeneutic competences in academic education requires further research and implementation measures into practice in higher education institutions.
 
REFERENCES (34)
1.
Apanowicz, J. (2000). Podstawowe elementy systemu i procesu kształcenia w szkole wyższej [The Basic Elements of the Education System and Process in a Higher Education Institution]. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracjii i Biznesu.
 
2.
Bajcar, B. (2016). Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania kompetencji strategicznych – wrodzone zdolności czy nabyte umiejętności: Studium teoretyczne [Subjective and Organisational Determinants of Strategic Competences - Innate Abilities or Acquired Skills: A Theoretical Study]. Zeszyty Politechniki Śląskiej: Seria Organizacja i Zarządzanie, 97, 15-26.
 
3.
Beck, U., Giddens, A., Lash, S. (2009). Modernizacja refleksyjna: Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności [Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bukowski, P. (2012). Hermeneutyczne kompetencje tłumacza [Hermeneutic Competences of a Translator]. W: M. Piotrowska, A. Czesak, A. Gomola, Tyupa S. (red.), Kompetencje tłumacza: Tom dedykowany prof. dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej [Competences of a Translator: The Volume Dedicated to Professor Elżbieta Tabakowska, PhD] (ss. 125-139). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.
 
5.
Dewe, B., Ferchhoff, W., Scherr, A., Stüwe, G. (2001). Professionelles soziales Handeln: Soziale Arbeit im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis [Professional Social Action: Social Work in the Field of Tension between Theory and Practice]. Weinheim: Juventa.
 
6.
Duraj-Nowakowa, K. (2000). Nauczyciel: Kultura, osoba, zawód [A teacher: Culture, a person, a profesion]. Kielce: "Mediator".
 
7.
Duraj-Nowakowa, K. (2006). Integrowanie edukacji: Źródła, tendencje i teorie [The Integration of Education: Sources, Trends and Theories].Studia Pedagogiczne: Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 16, 65-77.
 
8.
Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi [The Management of Professional Competences]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
9.
Gołębniak, B.D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli: Wiedza – refleksyjność – biegłość [Changes in Teachers’ Education: Knowledge - reflexivity - proficiency]. Toruń - Poznań: Edytor.
 
10.
Jeruszka, U. (2016). Kompetencje: Aspekty teoretyczne i praktyczne [Competences: Theoretical and practical aspects]. Warszawa: Difin.
 
11.
Kaliszewska M. (2016). Kompetencje hermeneutyczne w teorii oraz procesie kształcenia pedagogów i nauczycieli: Wstęp do badań [Hermeneutic Competences in Theory and in the Process of Educating Pedagogues and Teachers: Introduction to Research]. W: E. Asmakovets, M.Z. Babiarz, S. Koziej (red.), Zasoby osobiste jako droga do sukcesu [Personal Resources as a Path to Success] (ss.137-144). Kielce - Omsk: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Omskij gosudarstvennyj universitet im. F. M. Dostoevskogo.
 
12.
Kaliszewska, M., Klasińska, B. (2018). Kompetencje hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej [Hermeneutic Competences in Academic Theory and Practice]. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
13.
Karteikarte.com [portal] (2009). Was versteht Koller unter „hermeneutischer Kompetenz“?. Pobrane 29.01.2024 z: https://www.karteikarte.com/ca....
 
14.
Klasińska, B. (2017). Warsztat pracy oraz nauki studentów pedagogiki [Professional skills and tools of pedagogy students]. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
15.
Kocór, M. (2013). Podmiotowe i pozapodmiotowe uwarunkowania twórczej szkoły i nauczycieli [Subjective and Non-Subjective Determinants of Creative School and Teachers]. Rocznik Komitetu Nauk Pedagogicznych, 66, 89-104.
 
16.
Koller, H.Ch. (2006). Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungs-wissenschaft: Eine Einfürung [Basic concepts, theories and methods of educational science: Introduction]. Stuttgart: Kohlhammer.
 
17.
Kostera, M., Nierenberg, B. (red.) (2016). Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym [Social Communication in Humanistic Management]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
18.
Krajewska, A. (2004). Jakość kształcenia uniwersyteckiego: Ujęcie pedagogiczne [The quality of university education: The pedagogical approach]. Białystok: Trans Humana.
 
19.
Magda, M. (2002). Kompetencje nauczyciela w jego rozwoju zawodowym [The competences of a teacher in his/her professional development]. W: A. Zduniak, Z. Dziemianko (red.), Kompetencje wyróżniające dowódcy i nauczyciela [Competences distinguishing a leader and a teacher] (ss. 49-56). Poznań - Warszawa: WSO, Ergos.
 
20.
Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych [Psychological determinants of social competences]. Stare Kościeliska: Liber Libri.
 
21.
Marynowicz-Hetka, E. (2006). W sprawie kształcenia profesji społecznych – kilka uwag zagajenia do dyskusji na temat modelu absolwenta pedagogiki społecznej [On the Education of Social Professions - Some Opening Remarks to the Discussion on the Model of a Social Pedagogy Graduate]. W: A. Kozdrowicz, A. Przecławska (red.), Absolwent pedagogiki dziś: Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej [A graduate of pedagogy today: The perspective of social pedagogy theory and practice] (ss. 27-45). Warszawa: Żak.
 
22.
Matczak, A., Martowska, K. (2011). Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych [From the Research on the Determinants of Emotional Competences]. Studia Psychologica, 11(1), 5-18.
 
23.
Milerski, B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna: Perspektywy pedagogiki religii. [Pedagogical hermeneutics: The perspectives of religious education]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
 
24.
Nierenberg, B., Batko, R., Sułkowski, Ł. (red.) (2015). Zarządzanie humanistyczne [Humanistic management]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
25.
Piecychna, B. (2014). Wpływ dydaktycznego modelu hermeneutycznego Radegundis Stolze na akwizycję kompetencji tłumaczeniowej – wstępne wyniki eksperymentu [An Infl uence of the Didactic Hermeneutic Model of Radegundis Stolz on the Acquisition of Translation Competences - Preliminary Findings of an Experiment]. Białostockie Archiwum Językowe, 14, 99-126. DOI: 10.15290/baj.2014.14.07.
 
26.
Rogozińska-Pawelczyk, A. (2006). Kompetencje w organizacji [Competences in an organisation]. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica, 199, 99-120.
 
27.
Schierz, M., Thiele, J. (2002). Hermeneutische Kompetenz durch Fallarbeit: Uberlegungen zum Stellenwert kazistischer Forschung und Lehre an Beispielen antinomischen Handels in sportpedagogischen Berufsfrldern [Hermeneutic competencse through casework: Reflections on the significance of case study and teaching using examples of antinomian action in sports pedagogical professional schools]. Zeitschift und Pedagogik, 48(1), 30-47. DOI: 10.25656/01:3819.
 
28.
Schwarz, R. (2009). Supervision in der Pflege: Auswirkungen auf das professionelle Handeln Pflegender [Supervision in nursing. Effects on the professional actions of nurses]. Wiesbaden: VS Research.
 
29.
Tomasello, M. (1999). The cultural origins of human cognition. Cambridge: Harvard University Press.
 
30.
Urbaniak, M. (2017). Biologiczne wymiary rozumienia: Od ewolucji do hermeneutyki ludzkiego myślenia [Biological Dimensions of Understanding: From Evolution to Hermeneutics of Human Thinking]. Kraków: Aureus.
 
31.
Urbaniak, M. (2018). Spojrzenie na zdolności hermeneutyczne człowieka z perspektywy zoologicznej [A Look at the hermeneutic abilities of man from the zoological perspective]. Filozofia i Nauka: Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne, 6, 117-131.
 
32.
Witkowski, L. (2018). Humanistyka stosowana: Wirtuozeria, pasje, inicjacje: Profesje społeczne versus ekologia kultury [Applied humanistics: Virtuosity, passions, initiations: Social professions versus cultural ecology]. Kraków - Dąbrowa Górnicza: Impuls, Wyższa Szkoła Biznesu.
 
33.
Zimmermann, R. (2005). Hermeneutische Kompetenz’ und Bibeldidaktik: Durch Unverständnis der Bibel das Verstehen lernen [Hermeneutic competences and the didactics of the Bible: Learning to understand the Bible through comprehension]. Glaube und Lernen, 20, 72-87.
 
34.
Zubrzycka-Maciąg, T. (2007). O potrzebie rozwijania umiejętności społecznych u nauczycieli w ramach kształcenia uniwersyteckiego [On the need of developing social skills in teachers within university education]. W: Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red.), Nauczyciel kompetentny : Teraźniejszość i przyszłość [A competent teacher: The present and the future] (ss. 224-229). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top